Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Atorvastatin-Ratiopharm 20 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin-ratiopharm 20 mg

potahované tablety atorvastatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum 20,72 mg (což odpovídá atorvastatinum 20 mg).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy aj. Více údajů viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ    ~

potahovaná tableta

14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1, 500 tablet 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, Ulm, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


31/479/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Atorvastatin-ratiopharm 20 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin-ratiopharm 20 mg

potahované tablety atorvastatinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


3