Příbalový Leták

Atorvastatin +Pharma 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička na blistry_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety

Atorvastatinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Atorvastatin +pharma 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Atorvastatin +pharma 20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg (ve formě

atorvastatinum calcicum).

Atorvastatin +pharma 40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg (ve formě

atorvastatinum calcicum).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 a 500 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25oC.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


+pharma arzneimittel gmbh Hafnerstrasse 211 8054 Graz Rakousko

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Atorvastatin +pharma 10 mg - 31/109/10-C Atorvastatin +pharma 20 mg - 31/110/10-C Atorvastatin +pharma 40 mg - 31/111/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Atorvastatin +pharma 10 mg Atorvastatin +pharma 20 mg Atorvastatin +pharma 40 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety


Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety

Atorvastatinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


+pharma arzneimittel gmbh


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ