Příbalový Leták

Atorvastatin Farmax 20 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin Farmax 20 mg potahované tablety

Atorvastatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg jako 20,68 mg atorvastatinum calcicum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje 83,25 mg monohydrátu laktózy.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety.

30 (90, 100, 110, 200, 500) potahovaných tablet 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 31/331/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE <, KOP DÁRCE A KOP LÉČIVÉHO PRIPRAVKU>

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Atorvastatin Farmax 20 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin Farmax 20 mg potahované tablety

Atorvastatinum


2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, ČR


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE <, KOP DÁRCE A KOP LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>


Č.š.:


5. JINÉ