Příbalový Leták

Atorvastatin 10 Mg 1a Pharma

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin 10 mg 1A Pharma Atorvastatin 20 mg 1A Pharma Potahované tablety Atorvastatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg ve formě atorvastatinum calcicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg ve formě atorvastatinum calcicum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahovaná tableta

7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 49, 50, 56, 60, 63, 70, 77, 84, 90, 91, 98 a 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


1A Pharma GmbH, Oberhaching, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 31/842/10-C Atorvastatin 10 mg 1A Pharma 31/843/10-C Atorvastatin 20 mg 1A Pharma


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Atorvastatin 10 mg 1A Pharma Atorvastatin 20 mg 1A Pharma


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH AL/AL BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin 10 mg 1A Pharma Atorvastatin 20 mg 1A Pharma potahované tablety atorvastatinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


1A Pharma GmbH


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


3/3