Příbalový Leták

Atenobene 50 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atenobene 50 mg

potahované tablety (atenololum)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 potahovaná tableta obsahuje atenololum 50 mg 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: glycerol 85% aj.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20, 50 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, Ulm, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

58/795/95-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


atenobene 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Atenobene 50 mg

potahované tablety (atenololum)

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH

3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

5. JINÉ