Příbalový Leták

Atehexal 25

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro blistr_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atehexal 25 Atehexal 50 Atehexal 100 Potahované tablety Atenololum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje atenololum 25 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje atenololum 50 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje atenololum 100 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje mimo jiné monohydrát laktosy.

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Může ovlivnit pozornost a schopnost soustředění.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hexal AG

83607 Holzkirchen, Německo Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Atehexal 25: 58/036/99-C Atehexal 50: 58/037/99-C Atehexal 100: 58/038/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


atehexal 25 atehexal 50


atehexal 100


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atehexal 25 Atehexal 50 Atehexal 100 Atenololum potahované tablety


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hexal AG, Německo


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ