Příbalový Leták

Astexana 25 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Astexana 25 mg Potahované tablety Exemestanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje exemestanum 25 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

30, 90, 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiltów 9

05-850 Ozarów Mazowiecki

Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 44/436/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Astexana 25


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH (CZ, PL, SK)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Astexana 25 mg Potahované tablety Exemestanum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vipharm S.A.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO SARZE


Č.šarže:


5. JINÉ


3