Příbalový Leták

Aspirin Forte 1000 Mg Obalené Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aspirin Forte 1000 mg obalené tablety acidum acetylsalicylicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna obalená tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 1000 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna obalená tableta obsahuje 6 mmol (143 mg) sodíku.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4 obalené tablety 8 obalených tablet 12 obalených tablet 24 obalených tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


Uchovávejte v původním(ch) stripu(ech), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAYER s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


07/386/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ_

INDIKACE

K léčbě příznaků horečky a/nebo mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy, bolest zubů, bolest svalů a k léčbě příznaků chřipky.

Pouze pro dospělé a dospívající (ve věku 16-65 let)

Tabletu při polykání zapijte dostatečným množstvím vody.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


aspirin forte 1000 mg obalené tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH strip


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aspirin Forte 1000 mg obalené tablety acidum acetylsalicylicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAYER


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


2