Příbalový Leták

Asduter 15 Mg Tablety

ÚDAJE UVEDENÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ASDUTER 10 mg tablety ASDUTER 15 mg tablety ASDUTER 30 mg tablety aripiprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTK Y

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety 28 tablet 56 tablet 98 tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalov ou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ O NUTNOSTI SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKU MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

LÉČIVÉHO

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, JSOU - LI NEZBYTNÁ

8.    POUZITELNO ST

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Po prvním otevření HDPE obalu přípravek spotřebujte do 28 dnů.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEVYUŽITÉHO

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU ANEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU Z NICH, POKUD JE TO ZAPOTŘEBÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vipharm S.A.

9, A. i F. Radziwillów Str. 05-850 Ozarów Mazowiecki Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSL O/ČÍSLA


ASDUTER 10 mg tablety: 68/332/15-C ASDUTER 15 mg tablety: 68/333/15-C ASDUTER 30 mg tablety: 68/334/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


asduter 10 mg asduter 15 mg asduter 30 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ASDUTER 10 mg tablety ASDUTER 15 mg tablety ASDUTER 30 mg tablety aripiprazolum


2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


logo


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


ÚDAJE UVEDENÉ NA KRABIČCE A NA BLISTRECH ŠTÍTEK NA LAHVIČCE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ASDUTER 10 mg tablety ASDUTER 15 mg tablety ASDUTER 30 mg tablety aripiprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTK Y


Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tablety 28 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalov ou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ O NUTNOSTI SKLADOVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, JSOU - LI NEZBYTNÁ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Po prvním otevření HDPE obalu přípravek spotřebujte do 28 dnů.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEVYUŽITÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ANEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU Z NICH, POKUD JE TO ZAPOTŘEBÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vipharm S.A. logo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU