Příbalový Leták

Asbima 10 Mg/160 Mg

sp. zn. sukls123811/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Asbima 5 mg/80 mg Asbima 5 mg/160 mg Asbima 10 mg/160 mg

potahované tablety

amlodipinum/valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Asbima a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asbima užívat

3.    Jak se přípravek Asbima užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Asbima uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Asbima a k čemu se používá

Přípravek Asbima obsahuje dvě látky nazývané amlodipin a valsartan. Obě tyto látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

-    Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných „blokátory kalciových kanálů“. Amlodipin brání přestupu vápníku do stěny krevních cév a tím brání zúžení cév.

-    Valsartan patří do skupiny látek nazývaných antagonisté receptoru pro angiotenzin II. Angiotenzuin II je produkován v lidském těle a působí zúžení krevních cév, a tím zvyšuje krevní tlak. Valsartan blokuje účinek angiotenzinu II.

To znamená, že obě tyto látky brání zúžení krevních cév. Výsledkem je uvolnění krevních cév a pokles krevního tlaku.

Přípravek Asbima se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven amlodipinem nebo valsartanem, pokud jsou podávány samostatně.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asbima užívat Neužívejte přípravek Asbima:

-    jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo jiné blokátory kalciových kanálů. To může zahrnovat svědění, zarudnutí kůže a potíže s dýcháním.

-    jestliže jste alergický(á) na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedeno v bodu 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), řekněte to svému lékaři dříve, než přípravek Asbima užijete.

-    jestliže máte závažné onemocnění jater nebo problémy se žlučovými cestami např. jaterní

cirhózou nebo cholestázou (poruchou odtoku žluči).

-    pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vysadit léčbu přípravkem Asbima v časném těhotenství, viz bod Těhotenství, kojení a plodnost).

-    jestliže máte závažné snížení krevního tlaku (hypotenzi).

-    jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenózu) nebo kardiogenní šok (stav, kdy srdce není schopno pumpovat dostatečné množství krve do těla).

-    jestliže máte srdeční selhání po srdeční příhodě.

-    jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte přípravek Asbima a řekněte to svému lékaři. Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Asbima se poraďte se svým lékařem jestliže:

-    máte nevolnost (zvracení nebo průjem).

-    máte onemocnění jater nebo ledvin.

-    jste prodělal(a) transplantaci ledvin nebo pokud Vám bylo řečeno, že máte zúžení ledvinných tepen.

-    máte onemocnění, které se nazývá „primární hyperaldosteronismus“, a které ovlivňuje ledviny.

-    máte srdeční selhávání nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu. U zahajovací dávky dodržujte pečlivě pokyny svého lékaře. Váš lékař může také kontrolovat funkci ledvin.

-    Vám lékař řekl, že máte zúžení srdeční chlopně (nazývané aortální nebo mitrální stenóza) nebo že Vaše srdeční svalovina abnormálně zesílila (nazýváno obstrukční hypertrofická kardiomyopatie).

-    jste prodělal(a) otoky, zejména v obličeji a krku při podávání jiných léčivých přípravků (včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu). Pokud se objeví tyto příznaky, přestaňte užívat přípravek Asbima a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Přípravek Asbima nikdy znovu užívat.

-    užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Asbima“

Pokud u Vás platí jakýkoliv z výše uvedených bodů, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat přípravek Asbima.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Asbima dětem a dospívajícím (do věku 18 let) se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Asbima

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. V některých případech musíte přestat užívat jeden z těchto léků. To se týká především léků uvedených níže:

-    inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek Asbima" a "Upozornění a opatření");

-    diuretika (léčivé přípravky na odvodnění, které zvyšují tvorbu moči);

-    lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese);

-    draslík šetřící diuretika (přípravky na odvodnění), náhražky draslíku, soli obsahující draslík a jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi;

-    některé typy léků tlumících bolest nazývaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID) nebo selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory). Váš lékař také může kontrolovat funkci ledvin;

-    antikonvulziva (např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

-    třezalka tečkovaná;

-    nitroglycerin a jiné nitráty nebo látky nazývané „vazodilatancia“;

-    léčivé přípravky používané proti HIV/AIDS (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir);

-    léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol);

-    léčivé přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je rifampicin, erytromycin, klarithromycin, talithromycin);

-    verapamil, diltiazem (léčivé přípravky na srdce);

-    takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi těla, umožnuje tělu přijmout transplantovaný orgán);

-    simvastatin (léčivý přípravek používaný k léčbě vysokého hladiny cholesterolu);

-    dantrolen (infuze pro těžké abnormality tělesné teploty);

-    léčivé přípravky užívané k ochraně proti odmítnutí transplantátu (cyklosporin).

Přípravek Asbima s jídlem, pitím a alkoholem

Pacienti užívající přípravek Asbima se mají vyvarovat konzumaci grapefruitu a grapefruitové šťávy.

A to proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva může vést ke zvýšení krevní hladiny léčivé látky amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Asbima na snižování krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Váš lékař Vám doporučí vysazení přípravku Asbima dříve, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a převede Vás na jinou léčbu. Přípravek Asbima se nedoporučuje užívat v časném těhotenství (první 3 měsíce) a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, je-li užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo začínáte kojit. Přípravek Asbima se nedoporučuje užívat matkám, které kojí a Váš lékař může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek Vám může způsobit závrať. Ta může ovlivnit míru Vašeho soustředění. Pokud si tedy nejste jistý(á), jak Vás přípravek ovlivní, neřiďte, nepoužívejte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, na které se potřebujete soustředit.

Přípravek Asbima obsahuje sorbitol (E420)

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Asbima užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. To Vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků a menšího rizika nežádoucích účinků.

Obvyklá dávka přípravku Asbima je 1 tableta denně.

-    Doporučuje se, abyste svůj lék užíval(a) každý den nejlépe ve stejnou dobu.

-    Tablety spolkněte a zapijte vodou.

-    Přípravek Asbima můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Neužívejte přípravek Asbima s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou.

V závislosti na tom, jak budete reagovat na léčbu, Vám může lékař dávku zvýšit nebo snížit. Nepřekračujte předepsanou dávku.

Přípravek Asbima a starší lidé (65 let nebo více)

Lékař má při zvyšování dávky postupovat opatrně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste užil(a) více přípravku Asbima, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Asbima nebo pokud Vaše tablety užil někdo jiný, poraďte se okamžitě s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Asbima

Jetliže jste si zapomněl(a) tento přípravek vzít, vezměte si ho, co nejdříve si na to vzpomenete. Další dávku přípravku užijte v obvyklém čase. Pokud si ale na zapomenutou tabletu vzpomenete až těsně před a nebo v době, kdy si máte vzít další dávku, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Asbima

Ukončení léčby přípravkem Asbima může způsobit zhoršení onemocnění. Nepřestávejte užívat svůj lék, pokud Vám to lékař nedoporučí.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

U několika málo pacientů se objevily tyto závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až

l z 1 000 lidí). Jestliže u sebe zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů, řekněte to ihned svému

lékaři:

Alergická reakce s projevy jako je kopřivka, svědění, otoky obličeje, rtů nebo jazyka, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak (pocit na omdlení, točení hlavy).

Další možné nežádoucí účinky přípravku Asbima:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Influenza (chřipka); ucpaný nos, bolest v krku a obtíže při polykání; bolest hlavy; otoky paží, rukou, nohou, kotníků nebo chodidel; únava; astenie (slabost); zčervenání a pocit horka v obličeji a/nebo krku.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Závratě; pocit na zvracení a bolesti břicha; sucho v ústech; ospalost, brnění nebo znecitlivění rukou nebo chodidel; závratě; zrychlení tepu včetně bušení srdce (palpitace); závratě při postavení se; kašel; průjem; zácpa; kožní vyrážka, zarudnutí kůže; otoky kloubů, bolest zad; bolest kloubů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Pocit úzkosti; zvonění v uších (tinitus); omdlévání; zvýšený objem moči a častější pocit nutkání k močení; neschopnost erekce a jejího udržení; pocit tíže; nízký krevní tlak s projevy, jako jsou závratě, točení hlavy; nadměrné pocení; kožní vyrážka po celém těle; svědění; svalové křeče.

Pokud Vás kterýkoli z nežádoucích účinků vážně postihne, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Nežádoucí účinky hlášené u samotného amlodipinu nebo valsartanu, které nebyly pozorovány u přípravku Asbima nebo byly hlášené s vyšší frekvencí samostatně než u přípravku Asbima.

Amlodipin

Sdělte svému lékaři ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:

-    Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním.

-    Otok očních víček, obličeje nebo rtů.

-    Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním.

-    Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce.

-    Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep.

-    Zánět slinivky břišní, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Závrať, ospalost; palpitace (bušení srdce); návaly horka, otok kotníků (edém); bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost, třes, poruchy chuti, mdloby, necitlivost k bolesti; poruchy vidění, poruchy zraku, zvonění v uších; nízký krevní tlak; kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida); poruchy trávení, zvracení (nevolnost); ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, změna barvy kůže; porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení; neschopnost dosáhnout erekce, nepříjemné pocity v prsou nebo zvětšení prsou u mužů, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice, bolest svalů, svalové křeče; zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

Snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, které mohou mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek); nadbytek cukru v krvi (hyperglykemie); otok dásní, nadmutí břicha (zánět žaludku); porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů; zvýšení svalového napětí; zánět cév, často s kožní vyrážkou, citlivost na světlo.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze.

Valsartan

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Pokles počtu červených krvinek, horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech následkem infekcí; spontánní krvácení nebo modřiny; vysoká hladina draslíku v krvi; neobvyklé výsledky jaterních testů; snížená funkce ledvin a výrazně snížená funkce ledvin; otoky především na obličeji a krku; bolest svalů; vyrážka, purpurově-rudé skvrny; horečka; svědění; alergická reakce, puchýřovitá kůže (příznak onemocnění zvaného bulózní dermatitida).

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to ihned svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Asbima uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Datum použitelnosti „EXP” se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Asbima obsahuje

Léčivými látkami jsou amlodipinum a valsartanum.

Asbima 5 mg/80 mg, potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas) a valsartanum 80 mg.

Asbima 5 mg/160 mg, potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas) a valsartanum 160 mg.

Asbima 10 mg/160 mg, potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas) a valsartanum 160 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: silicifikovaná mikrokrystalická celulosa (mikrokrystalická celulosa a koloidní bezvodý oxid křemičitý, sorbitol (E420), uhličitan hořečnatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, částečně předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 25, natrium-stearyl-fumarát, natrium-lauryl-sulfát, krospovidon typu A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa.

Potah tablety: hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Asbima vypadá a co obsahuje toto balení

Asbima 5 mg/80 mg, potahované tablety: Žlutá kulatá potahovaná tableta o velikosti cca 9 mm.

Asbima 5 mg/160 mg, potahované tablety: Světle žlutá podlouhlá potahovaná tabletá o rozměrech cca 14 * 7 mm.

Asbima 10 mg/160 mg, potahované tablety: Žlutá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou, o rozměrech cca 14 * 7 mm. Půlicí rýha není určena k dělení tablety.

7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie

Asbima 5 mg/80 mg film-coated tablets Asbima 5 mg/160 mg film-coated tablets Asbima 10 mg/160 mg film-coated tablets

Itálie, Polsko, Kypr

Asbima

Česká republika,

Asbima 5 mg/80 mg

Slovenská republika

Asbima 5 mg/160 mg Asbima 10 mg/160 mg

Litva

Asbima 5mg/160 mg plevele dengtos tabletés Asbima 10mg/160 mg plevele dengtos tabletes

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.6.2016

7