Příbalový Leták

Artrilom 15 Mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU - krabička1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Artrilom 15 mg

tablety

meloxicamum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna tableta obsahuje meloxicamum 15 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Podrobnější informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


7 (10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo 1000) tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.:29/205/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Artrilom 15 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Artrilom 15 mg

tablety

meloxicamum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PRO.MED.CS

Praha a.s.


3. POUŽITELNOST


Datum ukončení použitelnosti bude vždy během balení přípravku vyraženo po straně blistru.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vždy během balení přípravku vyraženo po straně blistru.


5. JINÉ3