Příbalový Leták

Arplexam 10 Mg/2,5 Mg/5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arplexam 10 mg/2,5 mg/5 mg, potahované tablety perindoprilum argininum/indapamidum/amlodipinum


2.    OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje perindoprilum 6,790 mg odpovídající perindoprilum argininum 10 mg, indapamidum 2,5 mg a amlodipini besilas 6,935 mg odpovídající amlodipinum 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta.

10 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet

60 potahovaných tablet (2 obaly na tablety o obsahu 30 tablet)

90 potahovaných tablet (3 obaly na tablety o obsahu 30 tablet) 100 potahovaných tablet

500 potahovaných tablet (5 obalů na tablety o obsahu 100 tablet)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP {MM/YYYY}


[Obal na tablety o obsahu 30 potahovaných tablet] Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.


[Obal na tablety o obsahu 100 potahovaných tablet] Doba použitelnosti po prvním otevření je 100 dní.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


58/097/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


arplexam 10 mg/2,5 mg/5 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arplexam 10 mg/2,5 mg/5 mg, potahované tablety perindoprilum argininum/indapamidum/amlodipinum


2.    OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje perindoprilum 6,790 mg odpovídající perindoprilum argininum 10 mg, indapamidum 2,5 mg a amlodipini besilas 6,935 mg odpovídající amlodipinum 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta.

10 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP {MM/YYYY}

[Obal na tablety o obsahu 30 potahovaných tablet] Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.


[Obal na tablety o obsahu 100 potahovaných tablet] Doba použitelnosti po prvním otevření je 100 dní.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


58/097/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


4