Příbalový Leták

Arparial 50 Mg/7,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA NA BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arparial 50 mg/7,5 mg, potahované tablety metoprololi tartras/ivabradinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje metoprololi tartras 50 mg a ivabradinum 7,5 mg (odpovídající ivabradinini hydrochloridum 8,085 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety.

14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


41/557/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


arparial 50 mg/7,5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arparial 50 mg/7,5 mg, potahované tablety metoprololi tartras/ivabradinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS Pharmaceuticals PLC


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


Zkratky pro dny v týdnu

PO

ÚT

ST

ČT

SO

NE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arparial 50 mg/7,5 mg, potahované tablety metoprololi tartras/ivabradinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje metoprololi tartras 50 mg a ivabradinum 7,5 mg (odpovídající ivabradinini hydrochloridum 8,085 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety.

100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


41/557/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


arparial 50 mg/7,5 mg


5