Příbalový Leták

Aropilos 3 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

sp. zn. sukls201013/2014, sukls201014/2014, sukls201015/2014, sukls201016/2014, sukls201017/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

AROPILOS 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním AROPILOS 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Aropilos a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aropilos užívat

3.    Jak se přípravek Aropilos užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Aropilos uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Aropilos a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Aropilos je ropinirol, který patří do skupiny léčiv nazývaných agonisté dopaminu. Agonisté dopaminu působí v mozku podobně jako přirozeně se vyskytující látka, tzv. dopamin.

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Lidé s Parkinsonovou nemocí mají v některých částech mozku nízké hladiny dopaminu. Ropinirol má účinky podobné přirozeně se vyskytujícímu dopaminu, a tak pomáhá příznaky Parkinsonovy nemoci zlepšit.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aropilos užívat Neužívejte přípravek Aropilos:

-    jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na ropinirol, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže máte závažné onemocnění ledvin

-    jestliže máte onemocnění j ater

Pokud si myslíte, že se Vás některé z výše uvedených omezení týká, sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při léčbě přípravkem Aropilosje zapotřebí, jestliže:

-    jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná

-    kojíte

-    je Vám méně než 18 let

-    máte závažné srdeční onemocnění

-    máte závažné duševní onemocnění

-    nesnášíte některé cukry (např. laktózu).

Pokud si myslíte, že se Vás kterýkoli z výše uvedených stavů týká, poraďte se s lékařem. Lékař může usoudit, že přípravek Aropilos není pro vás vhodný nebo že během jeho užívání bude třeba Váš zdravotní stav častěji kontrolovat.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Aropilos je zapotřebí:

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.

Kouření a přípravek Aropilos

Pokud začínáte kouřit nebo pokud končíte s kouřením při užívání přípravku Aropilos, sdělte to svému lékaři. Váš lékař možná bude muset dávku tohoto přípravku upravit.

Další léčivé přípravky a přípravek Aropilos

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zároveň nezapomeňte informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud během léčby přípravkem Aropilos začnete užívat nějaký nový lék.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Aropilos, nebo mohou způsobit, že se u Vás s větší pravděpodobností objeví nežádoucí účinky. Přípravek Aropilos může také ovlivnit účinek některých jiných přípravků.

Mezi ně patří:

-    antidepresivum fluvoxamin (užívaný k léčbě deprese)

-    léky na jiná psychická onemocnění, například sulpirid

-    HRT (substituční hormonální léčba)

-    metoklopramid, používaný k léčbě pocitu na zvracení a pálení žáhy

-    antibiotikum ciprofloxacin nebo enoxacin

-    j akékoli j iné léky na Parkinsonovu nemoc.

Pokud některé z výše uvedených přípravků užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, sdělte to svému lékaři.

Užívání přípravku Aropilos s jídlem a pitím

Přípravek AROPILOS může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aropilos se během těhotenství nedoporučuje užívat, pokud lékař nerozhodne, že prospěšnost léčby přípravkem Aropilos převýší možná rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Lékař Vám také poradí, pokud kojíte nebo kojení plánujete. Přípravek Aropilos se nedoporučuje užívat během kojení, protože tento přípravek může ovlivnit tvorbu mléka. Lékař Vám může doporučit, abyste přestala přípravek Aropilos užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Aropilos může způsobovat ospalost. Tento přípravek může u pacientů způsobit výraznou ospalost a někdy se může stát, že pacienti upadnou do spánku, aniž by ospalost předtím pociťovali.

Pokud byste mohl(a) být ovlivněn(a), neřiďte ani neobsluhujte stroje a nepřiveďte se do situace, kdy by ospalost nebo náhlý spánek mohl Vás nebo jiné osoby závažným způsobem ohrozit na zdraví či na životě. Výše uvedeným činnostem se vyhněte, dokud tyto příznaky neustoupí.

Přípravek Aropilos obsahuje laktózu a ricinový olej

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem,než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje panenský ricinový olej, který může způsobit podráždění žaludku a průjem.

3. Jak se přípravek Aropilos užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících

Nepodávejte přípravek Aropilos dětem. Přípravek Aropilos se běžně nepředepisuje osobám do 18 let.

Lékař Vám může k léčbě příznaků Parkinsonovy nemoci předepsat přípravek Aropilos samotný nebo může předepsat tento přípravek spolu s dalším přípravkem nazývaným L-dopa (levodopa). Pokud užíváte přípravek L-dopa, mohou se u Vás při zahájení léčby přípravkem Aropilos objevit nekontrolovatelné škubavé pohyby. Pokud se u Vás tyto obtíže objeví, sdělte to lékaři, neboť lékař může upravit dávku L-dopy, kterou užíváte.

Jaké množství přípravku Aropilos budete muset užívat?

Může chvíli trvat, než bude zjištěna dávka přípravku Aropilos, která je pro Vás nejlepší.

Obvyklá úvodní dávka přípravku Aropilos je jedna 2mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně, po dobu prvního týdne. Váš lékař může dávku od druhého týdne zvýšit na 4 mg přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním jednou denně. Pokud jste vyššího věku, lékař může dávku zvyšovat pomaleji. Poté může lékař dávku dále upravit až na dávku, která je pro vás nejvhodnější. Někteří lidé užívají až 24 mg přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním denně.

Pokud na začátku léčby zaznamenáte nežádoucí účinky, které špatně snášíte, promluvte si s lékařem. Lékař Vám může doporučit přechod na nižší dávku ropinirolu ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním), které budete užívat třikrát denně.

Bude trvat několik týdnů, než přípravek Aropilos začne působit. Neužívejte vyšší dávku přípravku Aropilos, než Vám doporučil lékař.

Způsob podání

Přípravek Aropilos užívejte jednou denně, každý den ve stejnou dobu.

Tablety s prodlouženým uvolňováním přípravku Aropilos užívejte celé a zapíjejte sklenicí vody. Tablety nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte. Pokud byste to udělal(a), hrozí nebezpečí předávkování, protože lék by se do těla uvolnil příliš rychle.

Jestliže přecházíte z léčby ropinirolem ve formě potahovaných tablet (s okamžitým uvolňováním)

Váš lékař předepíše takovou dávku přípravku Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním, která odpovídá dávce ropinirolu, kterou jste dosud užíval(a).

Den před převedením na tento přípravek užívejte původní přípravek obsahující ropinirol jako obvykle. Další den užijte pouze přípravek Aropilos tablety s prodlouženým uvolňováním v předepsané dávce a ropinirol potahované tablety (s okamžitým uvolňováním) již neužívejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aropilos, než jste měl(a)

Neprodleně se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Aropilos.

U osoby, která užila více přípravku Aropilos, se může objevit kterýkoli z následujících příznaků: nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, závratě (točení hlavy), pocit ospalosti, duševní nebo tělesná únava, mdloby, halucinace.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aropilos

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud jste zapomněl(a) užívat přípravek Aropilos po dobu jednoho či více po sobě jdoucích dní, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek znovu užívat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aropilos

Bez porady s lékařem užívání přípravku Aropilos neukončujte. Užívejte přípravek Aropilos tak dlouho, jak Vám doporučí Váš lékař. Nikdy tento přípravek sami nevysazujte, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Pokud léčbu přípravkem Aropilos ukončíte náhle, mohou se příznaky Parkinsonovy nemoci rychle zhoršit.

Pokud potřebujete léčbu přípravkem Aropilos ukončit, lékař bude dávky přípravku snižovat postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky přípravku Aropilos se s větší pravděpodobností vyskytnou po zahájení léčby nebo po zvýšení dávky. Obvykle jsou mírné a mohou ustupovat po užívání léku po nějakou dobu.

Pokud máte z nežádoucích účinků obavy, poraďte se svým lékařem.

Četnost uvedených nežádoucích účinků je uváděna následovně: Velmi časté:    mohou postihnout více než 1 z 10 uživatelů

Časté:    mohou postihnout 1    až 10 ze 100 uživatelů

Méně časté:    mohou postihnout 1    až 10 z 1 000 uživatelů

Vzácné:    mohou postihnout 1    až 10 z 10 000 uživatelů

Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 z 10 000 uživatelů Není známo:    z dostupných údajů nelze četnost určit

Velmi časté:

-    mdloby

-    pocit ospalosti

-    nevolnost (pocit na zvracení)

Časté:

-    halucinace (vidění věcí, které nejsou skutečné)

-    zvracení

-    závratě (točení hlavy)

-    pálení žáhy

-    bolest břicha

-    zácpa

-    otoky dolních končetin, nohou nebo rukou Méně časté:

-    závratě nebo mdloby, zejména při náhlé změně polohy do stoje (to je způsobeno prudkým snížením tlaku krve)

-    pocit velké ospalosti během dne (nadměrná spavost)

-    náhlý nástup spánku, aniž by dotyčná osoba předtím nejprve pociťovala ospalost (epizody náhlého spánku)

-    duševní poruchy, jako je těžká zmatenost (delirium), iracionální myšlenky (bludy) nebo neopodstatněná podezřívavost (paranoia)

Není známo:

-    změny jaterních funkcí, které se projeví ve výsledcích krevních testů

-    reakce z přecitlivělosti jako svědivá vyrážka, otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka, který může způsobovat potíže s polykáním nebo dušnost, dále vyrážka nebo svědění.

Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky:

Neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás, nebo ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit:

-    Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-    Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-    Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-    Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Pokud přípravek Aropilos užíváte spolu s L-dopou

U osob, které užívají přípravek Aropilos spolu s L-dopou, se po nějaké době mohou objevit následující nežádoucí účinky:

-    nekontrolované trhavé pohyby (dyskineze) j sou velmi častým nežádoucím účinkem. Pokud se u Vás tyto projevy objeví, sdělte to svému lékaři, neboť lékař bude muset dávky přípravků, které užíváte, upravit.

-    pocit zmatenosti je častým nežádoucím účinkem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.    Jak přípravek Aropilos uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Aropilos obsahuje:

-    Léčivou látkou je ropinirolum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg nebo 8 mg (ve formě ropiniroli hydrochloridum).

-    Pomocnými látkami j sou: hypromelosa, sodná sůl kroskarmelosy, maltodextrin, monohydrát laktosy, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Barvivo (není obsaženo v 6mg tabletách s prodlouženým uvolňováním): Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), monohydrát laktosy, Aropilos 3 mg tablety

s prodlouženým uvolňováním: monohydrát laktosy, hlinitý lak indigokarmínu (E132), karmín (E120), Aropilos 4 mg a 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), monohydrát laktosy, černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Aropilos vypadá a co obsahuje toto balení

Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou růžové, mramorované oválné tablety s vyraženým 2x na jedné straně.

Aropilos 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou nachové, mramorované oválné tablety s vyraženým 3x na jedné straně.

Aropilos 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním j sou hnědé, mramorované oválné tablety s vyraženým 4x na jedné straně.

Aropilos 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, oválné tablety s vyraženým 6x na jedné straně. Aropilos 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou tmavě růžové, mramorované oválné tablety s vyraženým 8x na jedné straně.

Velikosti balení:

Přípravek Aropilos je dodáván v blistrových baleních obsahujících 21, 28, 30, 42, 56, 84 a 90 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Vipharm S.A.

ul. A.i F. Radziwiiiów 9

05-850 Ožarów Mazowiecki

Polsko

Výrobce

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko:

AROPILO SR, 2 mg, depotabletter AROPILO SR, 3 mg, depotabletter AROPILO SR, 4 mg, depotabletter AROPILO SR, 6 mg, depotabletter AROPILO SR, 8 mg, depotabletter

Polsko:

AROPILO SR, 2 mg, tabletki o przediužonym uwalnianiu AROPILO SR, 3 mg, tabletki o przediužonym uwalnianiu

AROPILO SR, 4 mg, tabletki o przedlužonym uwalnianiu AROPILO SR, 6 mg, tabletki o przedlužonym uwalnianiu AROPILO SR, 8 mg, tabletki o przedlužonym uwalnianiu

Slovenská republika:

AROPILOS 2 mg tablety s predíženým uvoFňovaním AROPILOS 3 mg tablety s predíženým uvoFňovaním AROPILOS 4 mg tablety s predíženým uvoFňovaním AROPILOS 6 mg tablety s predíženým uvoFňovaním AROPILOS 8 mg tablety s predíženým uvoFňovaním

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 27.7.2016

7