Příbalový Leták

Aritavi 60 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička a štítek na lahvičku

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aritavi 30 mg Aritavi 60 mg

enterosolventní tvrdé tobolky


duloxetinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid). Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 60 mg (jako hydrochlorid).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu.

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


28 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 56 enterosolventních tvrdých tobolek 60 enterosolventních tvrdých tobolek 84 enterosolventních tvrdých tobolek 90 enterosolventních tvrdých tobolek [pouze 30 mg]

98 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76 - 78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 30/366/15-C 30/367/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


aritavi 30 mg aritavi 60 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aritavi 30 mg

enterosolventní tvrdé tobolky duloxetinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


7 enterosolventních tvrdých tobolek

10 enterosolventních tvrdých tobolek

14 enterosolventních tvrdých tobolek28 enterosolventních tvrdých tobolek

30 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek

<

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76 - 78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 30/366/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


aritavi 30 mg_

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aritavi 30 mg

enterosolventní tvrdé tobolky duloxetinum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.

3.    POUŽITELNOST EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.    JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aritavi 60 mg

enterosolventní tvrdé tobolky duloxetinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 60 mg (jako hydrochlorid).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu.

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


7 enterosolventních tvrdých tobolek 10 enterosolventních tvrdých tobolek 14 enterosolventních tvrdých tobolek 28 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 56 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76 - 78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 30/367/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


aritavi 60 mg_

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aritavi 60 mg

enterosolventní tvrdé tobolky


duloxetinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


7