Příbalový Leták

Aripiprazol Glenmark 30 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aripiprazol Glenmark 5 mg tablety Aripiprazol Glenmark 10 mg tablety Aripiprazol Glenmark 15 mg tablety Aripiprazol Glenmark 20 mg tablety Aripiprazol Glenmark 30 mg tablety aripiprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 5 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 20 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také laktózu.

Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 tablet 14 tablet 28 tablet 30 tablet

49    tablet

50    tablet 56 tablet 98 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


5 mg: 68/302/15-C 10 mg: 68/303/15-C 15 mg: 68/304/15-C 20 mg: 68/066/16-C 30 mg: 68/305/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Aripiprazol Glenmark 5 mg Aripiprazol Glenmark 10 mg Aripiprazol Glenmark 15 mg Aripiprazol Glenmark 20 mg Aripiprazol Glenmark 30 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aripiprazol Glenmark 5 mg tablety Aripiprazol Glenmark 10 mg tablety Aripiprazol Glenmark 15 mg tablety Aripiprazol Glenmark 20 mg tablety Aripiprazol Glenmark 30 mg tablety aripiprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ


3