Příbalový Leták

Aripiprazol Cipla 30 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARIPIPRAZOL Cipla 30 mg tablety aripiprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30mg .


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety

Blistr (OPA/Al/PVC-Al fólie): 1 tableta, 14,28,49,56,98 tablet v krabičce


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cipla EU Limited

Hillbrow House, Hillbrow Road,

Esher Surrey,

KT1O 9NW,

Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


68/124/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


aripiprazol cipla 30 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aripiprazol Cipla 30 mg tablety aripiprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cipla EU Limited,

Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher Surrey,

KT1O 9NW,

Velká Británie


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ