Příbalový Leták

Arionex 100 Mg Potahované Tablety

sp.zn.sukls196167/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Arionex 12,5 mg potahované tablety Arionex 50 mg potahované tablety Arionex 100 mg potahované tablety losartanum kalicum

Přečtěte si podrobně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, prrotože obsahuje pro Vás důležité infromace.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Arionex a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Arionex užívat

3.    Jak se Arionex užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Arionex uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE ARIONEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Losartan patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotensinu II. Angiotensin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a způsobuje jejich stažení. Tento proces vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan brání navázání angiotensinu II na tyto receptory, a umožňuje tak relaxaci krevních cév s následným snížením krevního tlaku. Losartan zpomaluje zhoršování funkce ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu.

Přípravek Arionex se používá:

•    k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenze);

•    k ochraně ledvin u pacientů s diabetem 2. typu hypertenzního charakteru s laboratorně průkaznými známkami narušené funkce ledvin a proteinurie >0,5 g denně (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství proteinů);

•    k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy lékař nepovažuje za vhodnou léčbu specifickými léky nazývanými inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léčivo používané ke snížení vysokého krevního tlaku). Přecházet na losartan se nedoporučuje v případě, že bylo vaše srdeční selhání stabilizováno léčbou ACE inhibitory;

•    u pacientů s vysokým krevním tlakem a ztluštěním levé komory se u přípravku Arionex prokázala

1

schopnost snižovat riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ARIONEX UŽÍVAT Neužívejte Arionex

•    jestliže jste alergičtí na losartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

•    pokud máte výrazně narušenou funkci jater;

•    pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Přípravek Arionex raději neužívejte ani v raném těhotenství- viz bod Těhotenství.);

•    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Arionex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud si myslíte, že jste těhotná nebo je možné, že otěhotníte, musíte to oznámit svému lékaři.

Přípravek Arionex se nedoporučuje v raném těhotenství a nesmí se užívat vůbec, pokud jste těhotná

déle než 3 měsíce, jelikož v této fázi těhotenství může vaše dítě vážně poškodit (viz bod Těhotenství).

Než začnete brát přípravek Arionex, je velmi důležité informovat lékaře o následujících skutečnostech:

•    pokud jste v minulosti trpěl(a) angioedémem (otokem obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“;

•    pokud trpíte nadměrným zvracením nebo průjmem vedoucím k výrazné ztrátě tekutin a/nebo solí;

•    pokud užíváte diuretika (léky zvyšující množství vody, které z těla vyloučíte ledvinami) nebo pokud máte stravu omezující soli vedoucí k extrémním ztrátám tekutin a solí v těle (viz bod 3 „Dávkování ve speciálních skupinách pacientů“);

•    pokud u vás bylo zjištěno zúžení nebo zablokování krevních cév, které vedou k ledvinám, nebo pokud jste v poslední době podstoupil(a) transplantaci ledviny;

•    pokud máte narušenou funkci jater (viz bod 2 „Neužívejte Arionex“ a 3 „Dávkování ve speciálních skupinách pacientů“);

•    pokud trpíte srdečním selháváním s narušením funkce ledvin nebo bez něj nebo průvodními závažnými, život ohrožujícími srdečními arytmiemi; pokud jste léčeni také beta-blokátorem, je třeba postupovat velice opatrně;

•    pokud máte problémy s funkcí srdečních chlopní nebo srdečního svalu;

•    pokud trpíte koronárním srdečním onemocněním (způsobeným sníženým tokem krve v krevních cévách srdce) nebo cerebrovaskulárním onemocněním (způsobeným snížením oběhu krve v mozku);

•    pokud trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním hormonu aldosteronu nadledvinami způsobeným abnormalitou ve žláze).

•    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipil), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte Arionex”

Děti a dospívající

Arionex byl testován u dětí. Pro více informací se obraťte na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, včetně léků, které lze získat bez předpisu, nebo rostlinných léků a přírodních produktů. Obzvlášť opatrně postupujte v případě, že v době, kdy jste léčen(a) přípravkem Arionex, užíváte následující léky:

•    Jiné léky snižující krevní tlak, jelikož tyto mohou ještě více snížit váš krevní tlak. Krevní tlak lze snížit jedním z následujících léků / lékových skupin: tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin.

•    Léky, které zadržují draslík nebo mohou zvyšovat hladinu draslíku (např. draslíkové doplňky, náhrady soli obsahující draslík nebo draslík šetřící léky jako např. určitá diuretika (amilorid, triamteren, spironolakton) nebo heparin).

•    Nesteroidní protizánětlivé léky jako např. indometacin, včetně inhibitorů cyklooxygenázy 2 (léčiva snižující zánět, lze je použít ke tlumení bolesti), jelikož tyto mohou zhoršovat účinek losartanu při snižování krevního tlaku.

Pokud máte narušenou funkci ledvin nebo pokud používáte tyto léky současně s přípravkem Arionex, může dojít ke zhoršení funkce ledvin.

Léky obsahující lithium by se v kombinaci s losartanem měly užívat pouze za přísného dohledu lékaře. Také mohou být třeba speciální preventivní opatření (např. krevní testy).

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte Arionex" a "Upozornění a opatření").

Přípravek Arionex s jídlem a pitím

Arionex lze užívat s jídlem nebo bez něj.

Těhotenství a kojení Těhotenství

Pokud si myslíte, že jste těhotná nebo je možné, že otěhotníte, musíte to oznámit svému lékaři. Váš lékař vám za normálních okolností poradí přestat přípravek Arionex užívat před otěhotněním nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí vám místo přípravku Arionex lék jiný. Přípravek Arionex se nedoporučuje v raném těhotenství a nesmí se užívat vůbec, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, jelikož v této fázi těhotenství může vaše dítě vážně poškodit.

Kojení

Pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit, oznamte to svému lékaři. Přípravek Arionex není vhodný pro matky, které kojí. Pokud si přejete kojit, váš lékař může vybrat jiný způsob léčby, zejména pak pokud je vaše dítě ještě novorozenec nebo pokud se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Je nepravděpodobné, že by přípravek Arionex měl vliv na vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Losartan však může - podobně jako mnohé další léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku - způsobovat u některých lidí závratě nebo ospalost. Pokud se u vás závratě nebo ospalost vyskytnou, obraťte se na svého lékaře a až po domluvě s ním můžete vyzkoušet se těmto činnostem věnovat.

Arionex obsahuje laktózu

Přípravek Arionex obsahuje monohydrát laktózy. Pokud vám váš lékař oznámil, že trpíte intolerancí na některé cukry, obraťte se na svého lékaře a lék začněte užívat až po domluvě s ním.

3. JAK SE ARIONEX UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Váš lékař určí odpovídající dávku losartanu draselného v závislosti na vašem stavu a kombinaci léků, které užíváte. Přípravek losartan draselný je důležité brát po celou dobu, po kterou vám jej váš lékař předepsal. Zabezpečí se tak vyvážená kontrola krevního tlaku.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem

Léčba obvykle začíná na dávce 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Arionex 50 mg) jednou denně.

Maximální účinek losartanu při snižování krevního tlaku by se měl objevit 3-6 týdnů od začátku léčby.

U některých pacientů se dávka může později zvyšovat na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Arionex 50 mg) jednou denně. Pokud máte dojem, že je účinek losartanu příliš silný nebo příliš slabý, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí nebo dospívajících (ve věku 6 až 18 let)

Doporučovaná dávka u pacientů s hmotností mezi 20 a 50 kg je 25 mg podávaných jednou denně. Lékař může dávku zvýšit, pokud není krevní tlak pod dostatečnou kontrolou.

Doporučovaná dávka u pacientů s hmotností nad 50 kg je 50 mg podávaných jednou denně. Lékař může dávku zvýšit, pokud není krevní tlak pod dostatečnou kontrolou.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu

Léčba obvykle začíná na dávce 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Arionex 50 mg) jednou denně. Dávka se může později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Arionex 50 mg) jednou denně podle odezvy v krevním tlaku.

Tablety losartanu se mohou podávat v kombinaci s dalšími léky snižujícími krevní tlak (např. diuretiky, blokátory vápníkového kanálu, alfa nebo beta-blokátory a léčivy s centrálním účinkem), inzulinem a jinými běžně užívanými léky, které snižují hladinu glukózy v krvi (např. deriváty sulfonylurey, glitazony a inhibitory glukozidázy).

Pacienti se srdečním selháním

Léčba obvykle začíná na dávce 12,5 mg losartanu (jedna tableta přípravku Arionex 12,5 mg) jednou denně.

Obecně by se měla tato dávka postupně každý týden zvyšovat (např. 12,5 mg denně první týden, 25 mg denně druhý týden, 50 mg denně třetí týden), než se dosáhne běžné udržovací dávky 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Arionex 50 mg) jednou denně (v závislosti na vašem zdravotním stavu).

Při léčbě srdečního selhání se losartan obyčejně kombinuje s diuretikem (lékem zvyšujícím množství vody, které vyloučíte přes ledviny) a/nebo digitalisem (lékem, který pomáhá zvyšovat sílu a efektivitu srdce) a/nebo beta-blokátorem.

Dávkování ve speciálních skupinách pacientů

Lékař může doporučit nižší dávku, a to zejména na začátku léčby určitých pacientů jako např. pacientů léčených vysokými dávkami diuretik, pacientů s narušenou funkcí jater nebo pacientu starších 75 let. Použití losartanu se nedoporučuje u pacientů se závažným narušením funkce jater (viz bod „Neužívejte Arionex“).

Podávání

Tablety by se měly polknout a zapít sklenicí vody. Měl(a) byste se snažit užívat svou denní dávku každý den přibližně ve stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek Arionex užívali, dokud váš lékař neurčí jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Arionex, než jste měl(a)

Pokud jste nedopatřením užil(a) příliš velké množství tablet nebo pokud nějaké tablety polklo dítě, ihned se obraťte na svého lékaře. Příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak a zvýšená (eventuálně snížená) tepová frekvence.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Arionex

Pokud vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku jako normálně. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Máte-li jakékoli další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u vás objeví následující účinky, přestaňte tablety losartanu užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte pomoc na pohotovostní ambulanci v nejbližší nemocnici:

Závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, který může způsobovat potíže při polykání nebo dýchání).

Jedná se o závažný, avšak vzácný nežádoucí účinek, který se objevuje u více než 1 z 10 000 pacientů, ale u méně než 1 z 1 000 pacientů. Může být nutná urgentní lékařská pomoc nebo hospitalizace. Nežádoucí účinky léků jsou klasifikovány následujícím způsobem:

Ve spojitosti s užíváním přípravku Arionex byly nahlášeny následující vedlejší účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

•    závratě,

•    nízký krevní tlak,

•    slabost,

•    únava,

•    příliš málo cukru v krvi (hypoglykemie),

•    příliš vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalemie),

•    snížený počet červených krvinek (anemie),

•    změny funkce ledvin (mohou být reverzibilní po přerušení léčby) včetně jejich selhání,

•    zvýšení močoviny v krvi, sérového kreatininu a sérového draslíku u pacientů se srdečním selháním;

•    vertigo.

Méně časté (mohou postihnout1 až 1 osobu ze 1 00) :

•    somnolence,

•    bolest hlavy,

•    poruchy spánku,

•    pocit zvýšené tepové frekvence (palpitace),

•    závažná bolest hrudníku (angina pectoris),

•    nízký krevní tlak (zejména po nadměrné ztrátě vody z krevních cév v těle, např. u pacientů se závažným srdečným selháním nebo u pacientů léčených vysokými dávkami diuretik),

•    ortostatický efekt závisející na dávce jako např. snížení krevního tlaku při zvednutí se z lehu nebo sedu,

•    dušnost (dyspnoe),

•    břišní bolest,

•    zácpa,

•    průjem,

•    nevolnost,

•    zvracení,

•    kopřivka (urtikarie),

•    svědění (pruritus),

•    vyrážka,

•    kašel,

•    edém (otok).

Vzácné (mohou postihnout 1 osobu z 1000):

•    zánět krevních cév (vaskulitida včetně Henoch-Schonleinovy purpury),

•    necitlivost nebo pocit brnění (parestezie),

•    mdloba (synkopa),

•    velice rychlý a nepravidelný tep (fibrilace síní), mozkový infarkt (mrtvice),

• zánět jater (hepatitida),

•    zvýšená hladina alanin-aminotransferázy (ALT) v krvi (většinou upraveno po přerušení léčby).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

•    snížený počet krevních destiček,

•    migréna,

•    abnormality j aterních funkcí,

•    bolest svalů a kloubů,

•    příznaky podobající se chřipce,

•    bolest zad a infekce močových cest,

•    zvýšená citlivost na slunce (fotosenzitivita),

•    nevysvětlená bolest svalů s tmavou močí (v barvě čaje) (rabdomyolýza),

•    impotence,

•    zánět slinivky břišní (pankreatitida),

•    nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie),

•    deprese,

•    obecný pocit nevolnosti (malátnost),

•    zvonění, bzučení, hučení nebo klepání v uších (tinitus).

Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné účinkům pozorovaným u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK ARIONEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Blistr neotevírejte dříve, než budete připraveni lék užít.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Arionex obsahuje

Léčivou látkou je losartan draselný.

Jedna tableta Arionex 12,5 mg obsahuje 12,5 mg losartanum kalicum.

Jedna tableta Arionex 50 mg obsahuje 50 mg losartanum kalicum.

Jedna tableta Arionex 100 mg obsahuje 100 mg losartanum kalicum.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa (E460), monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát (E572), hydroxypropylcelulosa (E463), hypromelosa (E464).

Přípravky Arionex 12,5 mg, 50 mg a 100 mg obsahují draslík v následujících množstvích: 1,06 mg (0,027 mEq), 4,24 mg (0,108 mEq), respektive 8,48 mg (0,216 mEq).

Přípravek Arionex 12,5 mg tablety obsahuje rovněž oxid titaničitý E171, brilantní modř FCF (E 133). Přípravek Arionex 50 mg tablety obsahuje rovněž oxid titaničitý E171.

Přípravek Arionex 100 mg tablety obsahuje rovněž oxid titaničitý E171.

Jak přípravek Arionex vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Arionex se dodává jako kulaté, modré, potahované tablety obsahující 12,5 mg losartanum kalicum.

Přípravek Arionex se dodává jako kulaté, bílé, potahované tablety obsahující 50 mg losartanum kalicum. Přípravek Arionex se dodává jako kulaté, bílé, potahované tablety obsahující 100 mg losartanum kalicum.

Arionex se dodává v baleních těchto velikostí:

Arionex 12,5 mg - blistry PVC/PE/PVDC kryté hliníkovou fólií v baleních po 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210 nebo 280 tabletách.

Arionex 50 mg - blistry PVC/PE/PVDC kryté hliníkovou fólií v baleních po 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210 nebo 280 tabletách.

Arionex 100 mg - blistry PVC/PE/PVDC kryté hliníkovou fólií v baleních po 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 210 nebo 280 tabletách.

V některých zemích se některá balení nebo lékové formy neprodávají.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 Česká republika

Výrobce

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

ŠPANĚLSKO

Tento léčivý přípravek je schválen pro členské země EHP pod následujícími názvy:

Členský stát

Smvšlenv název

-    Dánsko:

-    Finsko:

Losartan Medical Valley

Losartan AGP 12,5/50/100 mg kalvopáállysteiset tabletit/filmdragerade tabletter

-    Irsko:

-    Švédsko:

-    Portugalsko:

-    Česká republika:

-    Estonsko:

-    Litva:

-    Slovinsko:

-    Slovenská republika:

-    Lucembursko:

Losartan Potassium Liconsa 12.5/50/100 mg film-coated tablets Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg filmdragerade tabletter Losartan Basi 12.5/50/100 mg comprimidos revestidos por película Arionex 12,5/50/100 mg potahované tablety Tarnasol 12,5/50/100 mg Shukese polumeerikattega tabletid Tarnasol 12,5/50/100 mg plevele dengtos tabletés Tarnasol 12,5/50/100 mg filmsko obložene tablete Asortek 12,5/50/100 mg filmom obalené tablety Tarnasol 12,5/50/100 mg comprimé pelliculé

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.1.2015

9