Příbalový Leták

Aricogan 10 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARICOGAN 10 mg tablety ARICOGAN 15 mg tablety ARICOGAN 30 mg tablety aripiprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Více informací viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety

7 tablet 10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 72 tablet 90 tablet 98 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před užíváním si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


10 mg: 68/512/15-C 15 mg: 68/513/15-C 30 mg: 68/514/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


aricogan 10 mg aricogan 15 mg aricogan 30 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARICOGAN 10 mg tablety ARICOGAN 15 mg tablety ARICOGAN 30 mg tablety aripiprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


G.L.Pharma


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ