Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Aricept Orotab 10 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls168299/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek ARICEPT a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICEPT užívat

3.    Jak se přípravek ARICEPT užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek ARICEPT uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARICEPT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek ARICEPT (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny inhibitorů acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholinu (který má vliv na paměť) v mozku tím, že zpomaluje jeho rozpad.

Přípravek ARICEPT je určen k léčbě příznaků mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence. Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny chování. Kvůli těmto příznakům pacienti mohou stále hůře vykonávat běžné každodenní činnosti.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ARICEPT UŽÍVAT?

Neužívejte přípravek ARICEPT

• pokud jste přecitlivělý/á na léčivou látku donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ARICEPT je zapotřebí:

Poraďte se se svým lékařem, pokud se léčíte, nebo j ste se v minulosti léčil/a pro

-    vředovou chorobu (žaludku nebo dvanácterníku),

-    plicní astma nebo jinou chronickou chorobu plic,

-    poruchy srdečního rytmu (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep),

-    záchvaty, křeče,

-    potíže s močením nebo onemocnění ledvin,

-    závažné onemocněním jater nebo žloutenku.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud otěhotníte, nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště se jedná o následující léčivé přípravky:

•    jiné léky k léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantamin

•    léky proti bolesti nebo k léčbě artritidy, např. kyselina acetylsalicylová, nesteroidní antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo diklofenak

•    anticholinergika, např. tolterodin

•    antibiotika, např. erythromycin, rifampicin

•    antimykotika, např. ketokonazol

•    antidepresiva, např. fluoxetin

•    antikonvulziva, např. fenytoin, karbamazepin

•    léky na srdce, např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol)

•    léky na uvolnění svalů, např. diazepam, sukcinylcholin

•    celková anestetika

•    léky dostupné bez lékařského předpisu, např. bylinné doplňky.

Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii, informujte svého lékaře a anesteziologa, že užíváte přípravek ARICEPT. Může být potřeba upravit množství anestetika.

Přípravek ARICEPT mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin a mírným až středním onemocněním jater. Trpíte-li onemocněním jater či ledvin, informujte svého lékaře. Pacienti se závažným onemocněním jater nesmí přípravek ARICEPT užívat.

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Užívání přípravku ARICEPT není příjmem potravy ovlivněno.

Při užívání přípravku ARICEPT se nedoporučuje požívat alkohol, protože může měnit účinek léčby. Těhotenství a kojení

Přípravek ARICEPT se nesmí užívat během kojení.

Jste-li těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Tyto aktivity nevykonávejte, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Přípravek může vyvolat pocity únavy, svalové křeče nebo závratě. Zaznamenáte-li některý z těchto účinků, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ARICEPT

Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se dříve, než začnete užívat tento přípravek, s lékařem.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARICEPT UŽÍVÁ?

Přesné dávkování určí vždy lékař. Dodržujte, prosím, jeho doporučení. Účinek léčby přípravkem ARICEPT bude Váš lékař pravidelně hodnotit.

Obvykle začnete užívat večer před spaním jednu bílou tabletu přípravku ARICEPT obsahující 5 mg léčivé látky. Tabletu můžete zapít douškem vody. Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit změnu dávky na jednu žlutou tabletu přípravku ARICEPT, obsahující 10 mg léčivé látky, kterou opět užijete večer před spaním. Dávkování se může lišit podle toho, jak dlouho již přípravek užíváte. 10 mg přípravku ARICEPT je současně nejvyšší doporučená denní dávka.

Jestliže jste ukončil/a léčbu přípravkem ARICEPT

Dodržujte vždy předepsané dávkování a neukončujte užívání léku bez toho, abyste informoval/a svého lékaře. Dosavadní příznivé účinky léčby mohou totiž při náhlém ukončení léčby postupně vymizet.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ARICEPT

Pokud náhodou zapomenete užít tabletu, užijte následující den jednu tabletu v obvyklou dobu. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil/a zapomenutou dávku. Zapomenete-li užívat lék na dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem předtím, než znovu začnete užívat přípravek ARICEPT.

Jestliže jste užil/a více přípravku ARICEPT, než jste měl/a

NEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu denně. Jestliže užijete více než jednu tabletu za den, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu a vezměte s sebou krabičku se zbylými tabletami přípravku ARICEPT.

Příznaky předávkování zahrnují pocit nevolnosti, slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závrať při vstávání), dýchací obtíže, ztrátu vědomí a záchvaty nebo křeče.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek ARICEPT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky:

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Může být třeba naléhavé lékařské ošetření.

•    Porucha jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou nevolnost, ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá moč (postihují 1 -10 pacientů z 10000).

•    Tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a nepříjemný pocit v břiše, mezi pupkem a hrudní kostí (postihují 1-10 pacientů z 1000).

•    Krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo krvácení z konečníku (postihují 1-10 pacientů z 1000).

•    Záchvaty nebo křeče (postihují 1-10 pacientů z 1000).

•    Horečka současně se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchou vědomí (stav nazývaný neuroleptický maligní syndrom) (postihuje méně než 1 pacienta z 10000).

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):

•    průjem

•    nevolnost

•    bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů ze 100):

•    svalové křeče

•    únava

•    nespavost (poruchy spánku)

•    nachlazení

•    ztráta chuti k j ídlu

•    halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nej sou skutečné)

•    neobvyklé sny zahrnující noční můry

•    vzrušení

•    agresivní chování

•    mdloby

•    závrať

•    nepříjemný pocit v břiše

•    vyrážka

•    svědění

•    únik moči

•    bolest

•    úraz (větší sklon k    pádu nebo náhodnému zranění).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 1000):

•    zpomalení srdečního rytmu.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10000):

•    třes, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby (zvláště obličeje nebo jazyka, ale i končetin).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ARICEPT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek ARICEPT obsahuje

Léčivou látkou je donepezilum 5 mg resp. 10 mg (ve formě donepezili hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, megnesium-stearát. Potah tablety obsahuje: hydroxypropylmethylcelulosu, mastek, makrogol 8000, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý (jen potahovaná tableta 10 mg) a čištěnou vodu.

Jak přípravek ARICEPT vypadá a co obsahuje toto balení

5 mg: bílé kulaté tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “5 “ na druhé straně 10 mg: žluté kulaté tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “10 “ na druhé straně.

Velikost balení:

Aricept 5 mg: 28 potahovaných tablet

Aricept 10 mg: 28, 60, 98 a 120 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francie. Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.10.2014

5