Příbalový Leták

Argofan 150 Sr

Sp.zn.sukls72705/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

ARGOFAN 75 SR ARGOFAN 150 SR tablety s prodlouženým uvolňováním venlafaxinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Argofan SR a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Argofan SR užívat

3.    Jak se přípravek Argofan SR užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Argofan SR uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Argofan SR a k čemu se používá

Přípravek Argofan SR je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalších onemocnění, jako např. úzkostná porucha. Lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.

Přípravek Argofan SR je určen k léčbě depresí u dospělých.

Přípravek Argofan SR je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím) a panická porucha (záchvaty náhlé úzkosti). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Argofan SR užívat

Neužívejte přípravek Argofan SR

•    jestliže jste alergický(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užívali léky nazývané ireversibilní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireversibilních IMAO s přípravkem Argofan SR může vyvolat závažné, nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Argofan SR než začnete užívat nějaký IMAO (viz bod „Serotoninový syndrom“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Argofan SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Argofan SR mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“);

•    Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh zeleného zákalu (zvýšený nitrooční tlak);

•    Máte-li nebo jste měli vysoký krevní tlak;

•    Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění;

•    Bylo-li Vám řečeno, že máte nepravidelný srdeční rytmus;

•    Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče);

•    Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatremie);

•    Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, např. warfarin (užívaný k prevenci tvorby krevních sraženin);

•    Máte-li zvýšenou hladinu cholesterolu;

•    Máte-li nebo jste někdy měl(a), nebo někdo z Vaší rodiny mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie);

•    Pokud se u Vás již někdy projevilo agresivní chování.

Přípravek Argofan SR může v průběhu prvních několika týdnů léčby vyvolat pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl(a) byste informovat lékaře.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy

Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Frekvence těchto myšlenek se může zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.

Je pravděpodobněj ší, že tyto myšlenky budete mít:

•    jestliže jste už předtím měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.

•    jestliže jste mladý(á) dospělý(á). Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (méně než 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.

Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že trpíte depresí, nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, pokud budou mít obavu ze změn ve Vašem chování.

Sucho v ústech

10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu. Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.

Diabetes (cukrovka)

Vlivem přípravku Argofan SR se může změnit hladina cukru ve Vaší krvi. Bude tedy možná potřeba upravit dávkování Vašich léků na cukrovku..

Děti a dospívající

Přípravek Argofan SR by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Argofan SR pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Argofan SR pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl(a) byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Argofan SR, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání a rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem Argofan SR nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Váš lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat přípravek Argofan SR současně s dalšími léky.

Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.

   Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), používané k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby se nesmí užívat spolu s přípravkem Argofan SR. Informujte svého lékaře, pokud jste v posledních 14 dnech užili tyto léky. (IMAO: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Argofan SR užívat“);

•    Při léčbě venlafaxinem, zvláště je-li užíván s dalšími léky, se může objevit serotoninový syndrom, potenciálně život ohrožující stav nebo reakce typu neuroleptického maligního syndromu (NMS) (viz bod “Možné nežádoucí účinky”).

Příklady takových léčiv zahrnují:

-    triptany (používané k léčbě migrény);

-    ostatní léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva nebo léky s obsahem lithia;

-    léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčbě infekcí);

-    léky obsahující moklobemid, reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy (používané k léčbě deprese);

-    léky obsahující sibutramin (užívané ke snížení tělesné hmotnosti);

-    léky obsahující tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin nebo pentazocin (určené k léčbě bolesti);

-    léky obsahující dextromethorfan (určený k léčbě kašle);

-    léky obsahující methadon (určený k odvykání drogové závislosti nebo léčbě velmi silné bolesti);

-    léky obsahující methylenovou modř (užívanou k léčbě vysokých hladin methemoglobinu v krvi);

-    léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčbě mírných depresí);

-    léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi);

-    antipsychotika (používaná k léčbě nemocí se symptomy jako jsou slyšení, vidění nebo vnímání věcí, které nejsou přítomny, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost, zmatený úsudek a uzavření se do sebe).

Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následující příznaků: neklid, halucinace, ztráta koordinace, zrychlený srdeční rytmus, zvýšená tělesná teplota, rychlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, kóma (bezvědomí), pocit na zvracení, zvracení.

Serotoninový syndrom ve své nejtěžší formě může připomínat neuroleptický maligní syndrom (NMS). Známky a příznaky NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, zrychleného srdečního tepu, pocení, silné svalové ztuhlosti, zmatenosti a zvýšených hladin svalových enzymů (stanovených krevním testem).

Pokud si myslíte, že se u Vás vyskytl serotoninový syndrom, ihned kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici.

•    U uživatelek hormonální antikoncepce byly hlášeny případy nechtěného těhotenství, pokud byl současně užíván venlafaxin. Neexistuje však jasný důkaz, že k otěhotnění došlo důsledkem lékové interakce s venlafaxinem.

Pokud užíváte léky, které mohou ovlivňovat Váš srdeční rytmus, musíte to sdělit svému lékaři. Příkladem takových léků jsou:

•    Antiarytmika jako chinidin, amiodaron, sotalol nebo dofetilid (užívané k léčbě abnormálního srdečního rytmu);

•    Antipsychotika jako thioridazin (viz také „Serotoninový syndrom“ výše);

•    Antibiotika jako erythromycin nebo moxifloxacin (užívané k léčbě bakteriálních infekcí);

•    Antihistaminika (užívaná k léčbě alergie).

Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Argofan SR a měly by být užívány s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:

•    Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním);

•    Clarithromycin, telithromycin (antibiotika určená k léčbě infekcí);

•    Atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (určené k léčbě HIV infekce);

•    Haloperidol nebo risperidon (k léčbě psychiatrických stavů);

•    Metoprolol (betablokátor k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží).

Přípravek Argofan SR s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Argofan SR se má užívat s jídlem (viz bod 3).

Po dobu užívání přípravku Argofan SR byste se měli vyvarovat pití alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste přípravek Argofan SR užívat až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog ví, že užíváte přípravek Argofan SR. Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráváním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Pokud tento přípravek užíváte během těhotenství, může mít Vaše dítě po porodu další potíže. Může špatně prospívat nebo mít potíže s dýcháním. Pokud Vaše dítě jeví po porodu tyto příznaky a Vy máte obavy, kontaktujte svého lékaře, který Vám poradí.

Přípravek Argofan SR se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že tak bude účinkovat na dítě. Proto byste se měla poradit s lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení nebo léčení přípravkem Argofan SR.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás přípravek Argofan SR ovlivňuje.

Jak se přípravek Argofan SR užívá

3.


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, a pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Pokud se léčíte s panickou poruchou, Váš lékař Vám předepíše nižší počáteční dávku (37,5 mg venlafaxinu) a pak Vám ji bude postupně zvyšovat. Maximální dávka k léčbě generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.

Užívejte přípravek Argofan SR každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer. Tablety se musí polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se drtit, žvýkat ani rozpouštět. Přípravek Argofan SR by se měl užívat s jídlem.

Pokud máte problémy s játry nebo ledvinami, poraďte se svým lékařem, protože Vaši dávku přípravku Argofan SR bude možná potřeba upravit.

Bez porady s lékařem nepřestávejte tento přípravek užívat (viz bod “Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Argofan SR”).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Argofan SR, než jste měl(a)

Jestliže jste užili větší množství přípravku Argofan SR než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Argofan SR

Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas k užití následující dávky, vynechte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Argofan SR, než máte na každý den předepsáno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Argofan SR

Nepřestávejte v užívání přípravku Argofan SR, nebo nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Argofan SR, poradí Vám, jak postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Argofan SR se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle, nebo když jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit na omdlení, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, průjem, nervozita, agitovanost (pohybový neklid), úzkost, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně pocity elektrického šoku, slabost, třes, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.

Váš lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Argofan SR postupně ukončena. Pocítíte-li některý z těchto příznaků nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte svého lékaře o další rady.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se objeví některý z následujících účinků, neužívejte dále přípravek Argofan SR. Neprodleně informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:

•    Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání;

•    Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou;

•    Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka;

•    Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které často svědí).

•    Známky a symptomy serotoninového syndromu, které mohou zahrnovat neklid, halucinace, ztrátu koordinace, rychlý srdeční rytmus, zvýšení tělesné teploty, rychlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, kóma (bezvědomí), nevolnost, zvracení. Nejzávažnější forma serotoninového syndromu se může podobat neuroleptickému malignímu syndromu (NMS). Známky a symptomy NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního rytmu, pocení, závažné svalové ztuhlosti, zmatenosti, zvýšení hladiny svalového enzymu (zjištěné v krevním testu).

Další nežádoucí účinky o kterých byste měl(a) informovat svého lékaře:

•    Kašel, sípání, dušnost a vysoká tělesná teplota;

•    Černá (dehtovitá) stolice nebo krev ve stolici;

•    Žluté zabarvení kůže nebo očí, svědění při močení nebo tmavé zabarvení moči, které může být příznakem zánětu jater (hepatitida);

•    Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak;

•    Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice;

•    Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty;

•    Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie (pocit neobvyklého nabuzení);

•    Příznaky z vysazení léčby (viz bod 3. „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Argofan SR“);

•    Příznak z vysazení (viz bod “Jak se přípravek Argofan SR užívá” a “Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Argofan SR”.

•    Zvýšená krvácivost, pokud se zraníte nebo říznete, může trvat déle než obvykle, než se krvácení zastaví.

Úplný seznam nežádoucích účinků

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):

•    Závrať, bolest hlavy.

•    Nevolnost, sucho v ústech.

•    Pocení (včetně nočního pocení).

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

•    Snížení chuti k j ídlu.

•    zmatenost; pocit odcizení od sebe samotného či okolí, neschopnost dosáhnout orgasmu, snížené libido (pohlavní touha), nervozita, nespavost, abnormální sny.

•    Ospalost, třes, mravenčení a brnění, zvýšený svalový tonus (napětí).

•    Poruchy vidění, včetně rozmazaného vidění, rozšířené zornice, neschopnost automatické akomodace (zaostření) oka.

•    Zvonění v uších (tinitus).

•    Palpitace (bušení srdce vnímané pacientem).

•    Zvýšený krevní tlak, návaly horka.

•    Zívání.

•    Zvracení, zácpa, průjem.

•    Zvýšená četnost močení, obtížné a bolestivé močení.

Poruchy menstruace, jako zvýšené krvácení při menstruaci nebo zvýšená nepravidelnost krvácení,

•    Poruchy ejakulace (u mužů), porucha    erekce (impotence).

•    Slabost (astenie), únava, zimnice.

•    Zvýšený cholesterol.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

•    Halucinace, pocit odcizení od reality, agitovanost (neklid), abnormální orgasmus (u žen), nedostatek citů nebo emocí, povznesená nálada, skřípaní zubů.

•    Pocit neklidu nebo neschopnost zůstat v klidu, mdloba, mimovolní pohyby svalů, porucha koordinace a rovnováhy, změny chuti.

•    Zrychlení srdečního rytmu, pocit závratě (zvláště po příliš rychlém postavení se).

•    Dušnost.

•    Zvracení krve, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, která může být známkou krvácení do trávícího traktu.

•    Podlitiny především na tváři, ústech, jazyku, oblasti krku nebo rukou a chodidel a/nebo výskyt svědivé vyrážky (kopřivky).

•    Citlivost na sluneční záření, modřiny, vyrážka, nadměrné vypadávání vlasů.

•    Neschopnost se vymočit.

•    Zvýšení tělesné hmotnosti,    snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů):

•    Křeče nebo záchvaty.

•    Inkontinence moči (neschopnost udržet moč).

•    Nadměrná aktivita, překotné myšlení a snížená potřeba spánku (mánie).

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

•    Snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, což může vést ke zvýšenému riziku infekce.

•    Otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být závažná alergická reakce).

•    Nadměrný příjem vody (známý jako SIADH - syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu).

•    Snížená hladina sodíku v krvi.

•    Myšlenky na sebepoškození nebo sebevražedné chování; během léčby venlafaxinem nebo krátce po jeho vysazení byly hlášeny případy sebevražedného myšlení a chování (viz bod 2).

•    Dezorientace a zmatenost, často spojená s halucinacemi (delirium), agrese.

•    Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmateností nebo agitovaností (neklidem) a pocením, nebo pokud se u Vás projeví záškuby svalů, které nelze ovládat - může se jednat o příznaky závažného stavu, známého jako neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, neobratnost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotoninového syndromu, ztuhlost, stahy a mimovolní pohyby svalů.

•    Silná bolest očí a zhoršené nebo rozmazané vidění.

•    Točení hlavy (vertigo).

•    Snížení krevního tlaku, abnormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, který může vést k mdlobám; neočekávané krvácení, např. krvácení z dásní, krev v moči nebo zvracení krve, nebo nenadálý vznik podlitin nebo porušení krevních cév (křečové žíly).

•    Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie).

•    Silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy střev, jater nebo slinivky břišní).

•    Svědění, zežloutnutí kůže nebo očí, tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, což jsou příznaky zánětu jater (hepatitida), mírné změny hladin jaterních enzymů v krvi.

•    Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže, svědění, mírná vyrážka.

•    Nevysvětlitelná bolest svalů, jejich bolestivost na tlak nebo slabost (rhabdomyolýza).

•    Abnormální tvorba mateřského mléka.

Přípravek Argofan SR někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi. Jedná se o zvýšení krevního tlaku, abnormální srdeční rytmus, mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu v krvi. Vzácněji může přípravek Argofan SR snižovat počet krevních destiček, což může vést ke zvýšenému riziku tvorby podlitin nebo krvácení. Proto Vám Váš lékař může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte přípravek Argofan SR dlouhodobě.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Argofan SR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Argofan SR obsahuje

Léčivou látkou je venlafaxinum (ve formě venlafaxini hydrochloridum) 75 mg nebo 150 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Dalšími pomocnými látkami jsou: hypromelosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze kopolymeru MA/EA (1:1) 30%, acetyltriethyl-citrát, mastek.

Jak přípravek Argofan SR vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní (oboustranně vypouklé) tablety o průměru 10 mm (síla 75 mg) nebo 11 mm (síla 150 mg).

Balení obsahuje 30 tablet (3x10 tbl.), 60 tablet (6x10 tbl.) nebo 100 tablet (10x10 tbl.)

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika Výrobce:

Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Estonsko, Rumunsko a Slovenská republika:    Argofan 75/150 SR

Řecko a Kypr:    Argofan 75/150

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.8.2015

9/9