Příbalový Leták

Ardeaelytosol Conc. Na.Hydr.Carb.4,2%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2%

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Natrii hydrogenocarbonas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Natrii hydrogenocarbonas    42,00 g

1 ml = 0,5 mmol 2418 kPa

pH    7,0-8,5


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Kyselina octová 99%    3 ml

Voda na injekci ad    1000,0 ml


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

20x 80 ml 10x 200 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Při aplikaci použijte infuzní set opatřený filtrem!

8 POUŽITELNOST


Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ARDEAPHARMA a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/758/95-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Papírový štítek (lahev)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2%

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Natrii hydrogenocarbonas

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii hydrogenocarbonas    42,00 g

1 ml = 0,5 mmol 2418 kPa

pH    7,0-8,5

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová 99%    3 ml

Voda na injekci ad    1000,0 ml

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Objem: 80 ml (200 ml)

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

0 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Při aplikaci použijte infuzní set opatřený filtrem!

8.    POUŽITELNOST Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ardeapharma a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/758/95-A/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato