Příbalový Leták

Arcoxia 120 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARCOXIA 30 mg, potahované tablety ARCOXIA 60 mg, potahované tablety ARCOXIA 90 mg, potahované tablety ARCOXIA 120 mg, potahované tablety


Etoricoxibum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 30 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 60 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 90 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 120 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát laktózy (další podobnosti viz příbalová informace).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 mg

2 potahované tablety 7 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet

49    potahovaných tablet 98 potahovaných tablet

Vícenásobné balení (multi-pack) obsahující 98 (2 balení po 49) potahovaných tablet 60 mg

2 potahované tablety 5 potahovaných tablet 7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet

50    potahovaných tablet 84 potahovaných tablet


98 potahovaných tablet

Vícenásobné balení (multi-pack) obsahující 98 (2 balení po 49) potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 5 potahovaných tablet (jednotková dávka)

50 potahovaných tablet (jednotková dávka)

100 potahovaných tablet (jednotková dávka)

30 potahovaných tablet (lahvičky z HDPE)

90 potahovaných tablet (lahvičky z HDPE)

90 mg a 120 mg

2 potahované tablety 5 potahovaných tablet 7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet

Vícenásobné balení (multi-pack) obsahující 98 (2 balení po 49) potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 5 potahovaných tablet (jednotková dávka)

50 potahovaných tablet (jednotková dávka)

100 potahovaných tablet (jednotková dávka)

30 potahovaných tablet (lahvičky z HDPE)

90 potahovaných tablet (lahvičky z HDPE)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Lahvičky


Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Blistry

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


30 mg: 29/617/08-C 60 mg: 29/076/03-C 90 mg: 29/077/03-C 120 mg: 29/078/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


arcoxia 30 mg arcoxia 60 mg arcoxia 90 mg arcoxia 120 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA PRO PROTLAČOVACÍ BLISTRY bez BlueBoxu


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARCOXIA 30 mg, potahované tablety ARCOXIA 60 mg, potahované tablety ARCOXIA 90 mg, potahované tablety ARCOXIA 120 mg, potahované tablety


Etoricoxibum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 30 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 60 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 90 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 120 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát laktózy (další podobnosti viz příbalová informace).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Součást vícenásobného balení (multi-packu) obsahujícího 2 balení, každé po 49 potahovaných tabletách.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


30 mg: 29/617/08-C 60 mg: 29/076/03-C 90 mg: 29/077/03-C 120 mg: 29/078/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARCOXIA 30 mg, tablety ARCOXIA 60 mg, tablety ARCOXIA 90 mg, tablety ARCOXIA 120 mg, tablety

Etoricoxibum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MSD


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE LAHVIČKA/ŠTÍTEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARCOXIA 60 mg, potahované tablety ARCOXIA 90 mg, potahované tablety ARCOXIA 120 mg, potahované tablety


Etoricoxibum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 60 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 90 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 120 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát laktózy (další podobnosti viz příbalová informace).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 potahovaných tablet (lahvičky z HDPE) 90 potahovaných tablet (lahvičky z HDPE)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


60 mg: 29/076/03-C 90 mg: 29/077/03-C 120 mg: 29/078/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU