Příbalový Leták

Archifar 1 G

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARCHIFAR 500 mg ARCHIFAR 1 g

prášek pro injekční/infuzní roztok meropenemum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum 500 mg (jako meropenemum trihydricum). Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum 1 g (jako meropenemum trihydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje uhličitan sodný. Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro injekční/infuzní roztok 1 injekční lahvička 10 injekčních lahviček 25 injekčních lahviček 50 injekčních lahviček 100 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pro jednorázové použití.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Po rekonstituci: rekonstituované roztoky pro intravenózní injekci nebo infuzi mají být použity okamžitě. Časový interval mezi zahájením rekonstituce a ukončením podání intravenózní injekce nebo infuze nemá překročit 1 hodinu. Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 15/372/13-C Registrační číslo: 15/373/13-C

13    ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ARCHIFAR 500 mg ARCHIFAR 1 g

prášek pro injekční/mfuzm roztok meropenemum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Obsahuje meropenemum 500 mg (jako meropenemum trihydricum). Obsahuje meropenemum 1 g (jako meropenemum trihydricum).

6. JINÉ


Pro jednorázové použití

3/3