Příbalový Leták

Aquavac Erm Oral, Orální Emulze Pro Pstruha DuhovéhoPŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AquaVac ERM Oral

Orální emulze pro pstruha duhového


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:

Yersinia ruckeri (kmen Hagerman typ 1) inaktivované buňky:

RPS(*) >60% po vakcinaci

(*RPS-relativní procento přežití Pstruha duhového)


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Orální emulze


4. KLINICKÉ ÚDAJE


Cílové druhy zvířat


Pstruh duhový (Onchorynchus mykiss)


Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


K vakcinaci pstruha duhového vážícího 26g a více proti Enteric Redmouth Disease (ERM) vedoucí ke snížení mortality způsobenou Yersinia ruckeri kmenem Hagerman typ 1 (serotyp 01). Navazuje na primovakcinaci prováděnou vakcinační suspenzí AquaVac ERM imerze v průběhu předcházejících 4-6 měsíců.

Doba potřebná k nastolení imunity závisí na teplotě vody. Jestliže byla ryba vakcinována imerzí před 4,5 měsíci vakcína v praktických podmínkách nastolila imunitu při teplotě vody 10°C za 21 dní (210 stupňodnů) po dokončení vakcinačního schématu, která přetrvávala 3 měsíce.


4.3 Kontraindikace


Nejsou


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nevakcinovat ryby při teplotě vody pod 5°C.

Vakcinujte pouze zdravé ryby.


4.5. Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Bezpečnost a účinnost AquaVac ERM Oral byla prověřována pouze po vakcinaci AquaVac ERM imerze v průběhu předcházejících 4-6 měsíců.

Nerevakcinovat ryby po vakcinaci AquaVac ERM Oral.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem a připravenými peletami by se měly používat gumové rukavice. Vhodná ochrana před inhalací vakcíny, např. protiprachová maska, by se měla používat při postřiku nebo míchání vakcíny na pelety.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Nepoužívat u ryb určených jako matečné ryby, nebo u matečných ryb.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

.

4.9 Podávané množství a způsob podání


Vakcína se podává orálně rybám, které byly primovakcinovány AquaVac ERM imerze v období 4-6 měsíců předem.


Vakcinace se provádí u ryb vážících 26g a více v průběhu 10-ti denního krmného programu. V průběhu tohoto programu jsou zkrmovány pelety ošetřené vakcínou dle následujícího schématu:


Den 1-5 0,01 ml pro rybu a den

Den 6-10 normální krmivo

Den 11-15 0,01 ml pro rybu a den

Celkem 0,1 ml AquaVac ERM Oral pro rybu


Přesnou dávku vakcíny pozřenou jednotlivou rybou není možné zkalkulovat.


Příprava krmných pelet pokrytých vakcínou

Krmné pelety pokryté vakcínou se připravují takto:

Vakcína se uchovává při pokojové teplotě (20°C) po dobu 1 hodiny před použitím. To umožní vakcíně se převést do vodnatého stavu. Protřepejte láhev s vakcínou až zmizí jakékoli usazeniny. Krmné pelety se nasypou do míchadla a vakcína se nalévá nebo nastříkává přímo na pelety. Pokud se aplikuje vakcína na pelety postřikem musí být postřikovač seřízen na hrubý postřik tak, aby nevznikal aerosol a zásobník postřikovače byl po ukončení míchání zcela vyprázdněn.

Pelety se promíchávají ještě minimálně 2 minuty po ukončení aplikace vakcíny.

Připravené krmivo se uchovává 1 hodinu před krmením tak, aby pelety byly řádně impregnovány vakcínou.


Vakcínu můžete přimíchat pouze do jedné nebo všech částí příslušné denní krmné dávky.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Po podání dvojnásobné vakcinační dávky nebyly pozorovány žádné nepříznivé příznaky.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


K aktivní imunizaci pstruha duhového proti yersinióze (ERM-Enteric Redmouth Disease) za účelem snížení mortality způsobenou Yersinia ruckeri kmenem Hagerman typ I (serotyp 01).

ATC Vet Code QI10BB03


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek:


Formaldehyd

Roztok chloridu sodného

Rybí olej

Lecitin


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: ihned spotřebovat

Doba použitelnosti po zamíchání do potravy nebo peletovaného krmiva: 19 dnů


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Připravené krmivo uchovávejte při teplotě 20 ± 5°C na suchém a tmavém místě.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


1000 ml (10 000 dávek) HDP láhev s bromobutylovým uzávěrem a aluminiovou pertlí.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Registrační číslo


97/007/06-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


3. 5. 2006, 23. 3. 2011


10. Datum revize textu


Březen 2011


Zákaz prodeje, výdeje a/nebo používání


Neuplatňuje se.5