Příbalový Leták

Aprokam 50 Mg Prášek Pro Injekční Roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aprokam 50 mg prášek pro injekční roztok cefuroximum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna lahvička obsahuje 50 mg cefuroximum (jako cefuroximum natricum). Po rekonstituci obsahuje 0,1 ml roztoku 1 mg cefuroximum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Neuplatňuje se.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro injekční roztok 1 lahvička 10 lahviček 20 lahviček

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Podání do přední oční komory Pouze pro jedno použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Lahvička je určená pouze jednomu pacientovi.

K rekonstituci 5 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na injekci. Doporučená dávka je 0,1 ml rekonstituovaného roztoku, obsahuje cefuroximum 1 mg.

K natáhnutí rekonstituovaného roztoku z lahvičky použijte sterilní jehlu s 5mikronovým filtrem, poté aplikujte sterilní kanylou určenou do přední komory oka.

8. POUŽITELNOST


EXP:

Po rekonstituci: přípravek musí být použit okamžitě.

Lahvičku zlikvidujte ihned po prvním použití. Neuchovávejte zbývající rekonstituovaný roztok pro následné použití.

9.


ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Lahvičky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 Francie


12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


aprokam


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Nálepka lahvičky [odlepovací nálepka]_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


[Nálepka lahvičky]

Aprokam 50 mg prášek na injekcí cefuroximum

Podání do přední oční komory [odlepovací nálepka]

Aprokam (cefuroximum 50 mg)


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


[Nálepka lahvičky]

K jednorázovému použití.


3. POUŽITELNOST


[Nálepka lahvičky] EXP

[odlepovací nálepka] EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


[Nálepka lahvičky] Lot

[odlepovací nálepka] Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


[Nálepka lahvičky] 50 mg


6. JINÉ


Neuplatňuje se.