Příbalový Leták

Apressial 20 Mg/10 Mg/5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apressial 20 mg/10 mg/5 mg, potahované tablety atorvastatinum / perindoprilum argininum / amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum trihydricum 21,64 mg odpovídající atorvastatinum 20 mg, perindoprilum argininum 10 mg odpovídající perindoprilum 6,79 mg a amlodipini besilas 6,94 mg odpovídající amlodipinum 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Viz příbalová informace pro další informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety.

30 potahovaných tablet.

Vícečetné balení, vnější obal: vícečetné balení: 90 potahovaných tablet (3 balení o obsahu 30 tablet). Vícečetné balení, vnitřní obal: 30 potahovaných tablet. Součásti balení nemohou být prodávány samostatně.

100 potahovaných tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


EXP

PP obal na tablety o obsahu 30 potahovaných tablet - tablety jsou stabilní 30 dní po prvním otevření. HDPE obal na tablety o obsahu 100 potahovaných tablet - tablety jsou stabilní 100 dní po prvním otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


58/435/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


apressial 20 mg/10 mg/5 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU OBAL NA TABLETY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apressial 20 mg/10 mg/5 mg, potahované tablety atorvastatinum / perindoprilum argininum / amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum trihydricum 21,64 mg odpovídající atorvastatinum 20 mg, perindoprilum argininum 10 mg odpovídající perindoprilum 6,79 mg a amlodipini besilas 6,94 mg odpovídající amlodipinum 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Viz příbalová informace pro další informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety.

30 potahovaných tablet.

Vícečetné balení, vnější obal: vícečetné balení: 90 potahovaných tablet (3 balení o obsahu 30 tablet). Vícečetné balení, vnitřní obal: 30 potahovaných tablet. Součásti balení nemohou být prodávány samostatně.

100 potahovaných tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


EXP

PP obal na tablety o obsahu 30 potahovaných tablet - tablety jsou stabilní 30 dní po prvním otevření. HDPE obal na tablety o obsahu 100 potahovaných tablet - tablety jsou stabilní 100 dní po prvním otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


58/435/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ