Příbalový Leták

Apo-Venlafaxin Prolong 75 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-VENLAFAXIN PROLONG 75 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním venlafaxini hydrochloridum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 75 mg ve formě venlafaxini hydrochloridum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 14 tobolek s prodlouženým uvolňováním 28 tobolek s prodlouženým uvolňováním 30 tobolek s prodlouženým uvolňováním 56 tobolek s prodlouženým uvolňováním 98 tobolek s prodlouženým uvolňováním 100 tobolek s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: mm/rrrr


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apote

;x Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30/306/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


APO-VENLAFAXIN PROLONG 75


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-VENLAFAXIN PROLONG 75 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním venlafaxini hydrochloridum

~2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do: mm/rrrr 4 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ


3