Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Apo-Temozolomid 180 Mg Tvrdé Tobolky

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn. sukls42688/2014 a k sukls70995/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky

temozolomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Apo-Temozolomid a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Temozolomid užívat

3.    Jak se Apo-Temozolomid užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Apo-Temozolomid uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Apo-Temozolomid a k čemu se používá

Přípravek Apo-Temozolomid obsahuje léčivou látku zvanou temozolomid. Toto léčivo je

protinádorovou látkou.

Apo-Temozolomid se používá k léčbě pacientů se specifickými formami mozkových nádorů:

-    u dospělých s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem. Apo-Temozolomid se používá nejprve v kombinaci s léčbou ozařováním (souběžná fáze léčby) a následně samostatně (monoterapeutická fáze léčby).

-    u dětí ve věku 3 let a starších a dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom. Apo-Temozolomid se u těchto nádorů používá, jestliže se tyto nádory objeví znovu nebo se po standardní léčbě zhorší.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Temozolomid užívat

Neužívejte Apo-Temozolomid

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na temozolomid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže jste prodělali alergickou reakci na dakarbazin (protinádorové léčivo, někdy zvané DTIC). Známky alergické reakce zahrnují svědění, dušnost nebo sípání, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla;

-    jestliže máte významně snížený počet určitých typů krevních buněk (myelosuprese), jako je počet bílých krvinek a počet krevních destiček. Tyto krevní buňky jsou důležité v boji proti infekci a pro správnou krevní srážlivost. Váš lékař Vám před léčbou zkontroluje krevní obraz, aby se ujistil, že máte dostatečný počet těchto buněk.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Apo-Temozolomid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

-    jelikož máte být pečlivě sledován(a), zda se u Vás nevyvíjí závažná forma zánětu plic vyvolaná Pneumocystis jirovecii (PCP). Jestliže jste nově diagnostikovaný(á) pacient (pacientka)

(s multiformním glioblastomem), můžete Apo-Temozolomid užívat po dobu 42 dnů v kombinaci s radioterapií. V tomto případě Vám lékař rovněž předepíše lék, který Vám pomůže předejít tomuto typu zápalu plic (PCP).

-    jestliže před zahájením léčby máte nízký počet červených krvinek (anémie), bílých krvinek nebo krevních destiček nebo máte problémy s krevní srážlivostí, nebo pokud se tyto poruchy objeví

v průběhu léčby. Váš lékař se může rozhodnout snížit dávku, přerušit, ukončit nebo Vaši léčbu změnit. Můžete také potřebovat další způsoby léčby. V některých případech může být nutné léčbu přípravkem Apo-Temozolomid ukončit. V průběhu léčby budou prováděna pravidelná vyšetření krve ke zjištění případných nežádoucích účinků přípravku na krevní buňky;

-    jelikož můžete mít malé riziko jiných změn krevních buněk, včetně leukemie;

-    jestliže se u Vás objeví nauzea (nevolnost od žaludku) a/nebo zvracení, což jsou velmi časté nežádoucí účinky přípravku Apo-Temozolomid (viz bod 4), Váš lékař Vám může předepsat léčivo (antiemetikum), které napomáhá předcházet zvracení. Jestliže zvracíte často před zahájením léčby nebo v průběhu léčby, požádejte Vašeho lékaře o doporučení nejlepší doby pro užití přípravku Apo-Temozolomid, dokud zvracení není pod kontrolou. Pokud se dostaví zvracení po požití dávky léku, neužívejte v tentýž den další dávku;

-    jestliže se u Vás objeví horečka nebo příznaky infekce, kontaktujte ihned svého lékaře;

-    jestliže je Vám více než 70 let, můžete být náchylnější k infekcím, tvorbě modřin nebo krvácení;

-    jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami, může být nutné Vaši dávku přípravku Apo-Temozolomid upravit.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 3 let věku, jelikož nebyl u této skupiny hodnocen. O pacientech ve věku 3 let a starších, kteří užívali temozolomid, jsou k dispozici omezené údaje.

Další léčivé přípravky a Apo-Temozolomid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávno době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Je to proto, že přípravkem Apo-Temozolomid nesmíte být během těhotenství léčena, pokud to přímo nedoporučí Váš lékař.

Pacienti užívající Apo-Temozolomid, muži i ženy, musí užívat účinné prostředky proti početí (viz též „Mužská plodnost“ níže).

Kojení

Kojení je nutné po dobu léčby přípravkem Apo-Temozolomid přerušit.

Mužská plodnost

Apo-Temozolomid může způsobit trvalou neplodnost. Mužští pacienti mají používat účinnou antikoncepci a nemají počít dítě po dobu až 6 měsíců od ukončení léčby. Doporučuje se jim, aby se před léčbou informovali o možnosti konzervace spermatu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V průběhu léčby přípravkem Apo-Temozolomid se můžete cítit unavení či ospalí. V takovém případě neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje nebo jízdní kolo, dokud nezjistíte, jak na Vás tento přípravek působí (viz bod 4).

Apo-Temozolomid obsahuje laktózu.

Apo-Temozolomid obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař v minulosti sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Apo-Temozolomid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a doba trvání léčby

Váš lékař Vám zjistí správnou dávku přípravku Apo-Temozolomid. Je to na základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti a v závislosti na tom, zda se u Vás nádor objevil znovu a zda jste již v minulosti podstoupil(a) chemoterapeutickou léčbu. Můžete dostat i další léky (antiemetika) k užívání před a/nebo po užití přípravku Apo-Temozolomid, které zabraňují nebo potlačují nevolnost a zvracení.

Pacienti s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem:

Jestliže jste nově diagnostikovaný(á) pacient (pacientka), bude léčba probíhat ve dvou fázích:

-    nejprve léčba společně s ozařováním (fáze souběžné léčby),

-    následovaná léčbou pouze přípravkem Apo-Temozolomid (monoterapeutická fáze léčby).

Během souběžné fáze léčby Váš lékař zahájí léčbu přípravkem Apo-Temozolomid v dávce 75 mg/m2 (obvyklá dávka). Tuto dávku budete užívat každý den po dobu 42 dnů (až 49 dnů) v kombinaci s léčbou ozařováním. Užití dávky přípravku Apo-Temozolomid může být oddáleno nebo užívání přerušeno v závislosti na Vašem krevním obraze a na tom, jak tento přípravek v souběžné fázi léčby snášíte. Jakmile bude léčba ozařováním ukončena, přerušíte léčbu na 4 týdny. To Vašemu tělu umožní, aby se zotavilo. Potom zahájíte monoterapeutickou fázi léčby.

V průběhu monoterapeutické fáze léčby se dávka a způsob užívání přípravku Apo-Temozolomid budou lišit. Váš lékař stanoví Vaši přesnou dávku. Léčebných období (cyklů) může být až 6. Každé trvá 28 dnů. Vaši novou dávku přípravku Apo-Temozolomid samotného budete užívat jedenkrát denně po dobu prvních 5 dnů („dávkovací dny“) každého cyklu. První dávka bude 150 mg/ m2. Poté dalších 23 dnů nebudete přípravek Apo-Temozolomid užívat. To je dohromady 28 dnů léčebného cyklu.

Po 28. dni začne další cyklus. Budete opět užívat přípravek Apo-Temozolomid jedenkrát denně po dobu 5 dnů následovaných 23 dny bez přípravku Apo-Temozolomid. Dávka přípravku Apo-Temozolomid se může upravit, její podání oddálit nebo přerušit v závislosti na Vašem krevním obraze a na tom, jak léčivý přípravek b průběhu každého léčebného cyklu snášíte.

Pacienti s nádory, které se objevily znovu nebo se zhoršily (maligní gliom, jako například multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom), užívající _pouze Apo-Temozolomid

Léčebný cyklus s přípravkem Apo-Temozolomid trvá 28 dnů.

Budete užívat pouze přípravek Apo-Temozolomid, jedenkrát denně po prvních 5 dnů. Tato denní dávka závisí na tom, zda jste již předtím užíval(a) chemoterapii.

Jestliže jste předtím nebyl(a) léčen(a) chemoterapií, Vaše první dávka přípravku Apo-Temozolomid bude 200 mg/m2 jedenkrát denně po prvních 5 dnů. Jestliže jste byl(a) předtím léčena(a) chemoterapií, Vaše první dávka přípravku Apo-Temozolomid bude 150 mg/m2 jedenkrát denně po dobu prvních 5 dnů. Poté nebudete dalších 23 dnů přípravek Apo-Temozolomid užívat. To je dohromady 28 dnů léčebného cyklu.

Po 28. dni začne další cyklus. Budete opět užívat přípravek Apo-Temozolomid jedenkrát denně po dobu 5 dnů, s následujícími 23 dny bez přípravku Apo-Temozolomid.

Před každým novým léčebným cyklem bude vyšetřena krev, aby se zjistilo, zda nemá být dávka přípravku Apo-Temozolomid upravena. Podle výsledků krevních zkoušek může Váš lékař pro následující cyklus Vaši dávku upravit.

Jak se přípravek Apo-Temozolomid užívá

Užívejte předepsanou dávku přípravku Apo-Temozolomid jedenkrát denně, nejlépe každý den ve stejnou dobu.

Tobolky užívejte nalačno; například nejméně jednu hodinu před plánovanou snídaní.

Tobolku (tobolky) polykejte celou (celé) a zapijte sklenicí vody. Tobolky neotevírejte je a nekousejte. Pokud je tobolka poškozená, zabraňte kontaktu prášku s pokožkou, očima a nosem. Pokud se Vám omylem nějaký dostane do očí nebo nosu, opláchněte oblast vodou.

Podle Vámi předepsané dávky můžete užívat více než jednu tobolku naráz, případně tobolky s různými silami (obsah látky, v mg). Barva víčka tobolky je odlišná pro každou sílu (viz tabulka níže).

Síla

Barva víčka tobolky

Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky

Zelená

Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky

Oranžová

Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky

Fialová

Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky

Modrá

Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky

Čokoládově hnědá

Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky

Bílá

Měl(a) byste se ubezpečit, že plně rozumíte a pamatujete si následující:

•    kolik tobolek potřebujete každý dávkovací den užívat. Požádejte svého lékaře či lékárníka, aby Vám rozepsal počet tobolek (včetně barvy);

•    které dny j sou Vaše dávkovací dny.

Ujistěte se se svým lékařem pokaždé, když začínáte nový cyklus, jak je upraveno dávkování, protože někdy může být jiné než v minulém cyklu.

Vždy užívejte Apo-Temozolomid přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Chyba při užívání tohoto přípravku může mít závažné důsledky pro Vaše zdraví.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Temozolomid než jste měl(a)

Pokud náhodně užijete vyšší než doporučenou dávku přípravku Apo-Temozolomid, okamžitě kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Temozolomid

Užijte zapomenutou dávku co nejdříve tentýž den. Pokud jste zmeškali celý den, poraďte se se svým lékařem. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokud Vám to lékař neurčí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neprodleně kontaktujte Vašeho lékaře, jestliže se objeví kterýkoli z následujících příznaků:

-    závažná alergická (hypersenzitivní) reakce (kopřivka, sípaní nebo jiné dýchací potíže),

-    nekontrolované krvácení,

-    záchvaty (křeče),

-    horečka,

-    silná neustupující bolest hlavy.

Podávání přípravku Apo-Temozolomid může způsobit snížení počtu některých typů krvinek. To může vést ke vzniku podlitin nebo ke krvácení, anémii (chudokrevnosti), horečce a ke snížení odolnosti vůči infekcím. Toto snížení počtu krvinek je obvykle krátkodobé. V některých případech ale může být dlouhotrvající a může vést k velmi závažné formě anémie (aplastická anémie). Vás lékař zajistí pravidelné vyšetřování Vaší krve, aby se zjistily jakékoli změny, a rozhodne o tom, zda je nutná specifická léčba. V některých případech může být nutné snížit dávky přípravku Apo-Temozolomid nebo ukončit jeho podávání.

Nežádoucí účinky zjištěné v klinických hodnoceních:

Tyto účinky se mohou projevit s různou četností, která je definována takto:

■    velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

■    časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

■    méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

■    vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

■    velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob

■    není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit.

Apo-Temozolomid v kombinované léčbě s ozařováním u nově diagnostikovaného glioblastomu Pacienti užívající přípravek Apo-Temozolomid v kombinaci s ozařováním mohou zaznamenat odlišné nežádoucí účinky než pacienti léčení pouze přípravkem Apo-Temozolomid. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat lékařský zásah.

Velmi časté: ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, konstipace (zácpa), nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, vyrážka, vypadávání vlasů, únava.

Časté: infekce v ústech, infekce rány, snížení počtu krvinek (neutropenie, trombocytopenie, lymfopenie, leukopenie), zvýšení cukru v krvi, pokles hmotnosti, změna duševního stavu nebo bdělosti, úzkost/deprese, ospalost, potíže s mluvením, porucha rovnováhy, závrať, křeče, zmatenost, zapomnětlivost, potíže s koncentrací, neschopnost usnout nebo spát, mravenčení, podlitiny, třes, abnormální nebo rozmazané vidění, dvojité vidění, porucha sluchu, dušnost, kašel, krevní sraženina v nohách, zadržování tekutiny, otok dolních končetin, průjem, bolest žaludku nebo břicha, pálení žáhy, žaludeční potíže, potíže s polykáním, sucho v ústech, podráždění nebo zčervenání kůže, suchá kůže, svědění, svalová slabost, bolestivé klouby, bolesti svalů, časté močení, potíže s udržením moče, alergická reakce, horečka, poškození ozářením, otok obličeje, bolest, poruchy chuti, abnormality testů funkce jater.

Méně časté: příznaky podobné chřipce, červené skvrny pod kůží, otok obličeje nebo svalová slabost, nízká hladina draslíku v krvi, zvýšení hmotnosti, změny nálady, halucinace a porucha paměti, částečné ochrnutí, poruchy koordinace, potíže s polykáním, poruchy vnímání, částečná ztráta zraku, suché oči nebo bolest očí, hluchota, infekce středního ucha, ušní šelest, bolest ucha, palpitace (bušení srdce), krevní sraženina v plicích, vysoký krevní tlak, zánět plic, zánět vedlejších nosních dutin, zánět průdušek, nachlazení nebo chřipka, otok žaludku, potíže s kontrolou vyprazdňování střev, hemoroidy, odlupování kůže, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, změna barvy kůže, zvýšené pocení, poškození svalů, bolest v zádech, potíže s močením, poševní krvácení, sexuální impotence, vynechání menstruace nebo silné menstruační krvácení, podráždění pochvy, bolest prsů, návaly horka, třes, změny barvy jazyka, změna čichu, žízeň, zubní potíže.

Monoterapie přípravkem Apo-Temozolomid u opakovaného výskytu nebo zhoršení nádorového onemocnění

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat lékařský zásah.

Velmi časté: snížený počet krevních buněk (bílých krvinek - neutropenie nebo lymfopenie, krevních destiček - trombocytopenie), ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, zvracení, nauzea (nevolnost od žaludku), konstipace (zácpa).

Časté: pokles tělesné hmotnosti, únava, závrať, pocit mravenčení, dušnost, průjem, bolest břicha, žaludeční potíže, vyrážka, svědění, vypadávání vlasů, horečka, slabost, třes, pacient se celkově necítí dobře, bolest, změny chuti.

Méně časté: snížený počet krevních buněk (všech buněk - pancytopenie, červených krvinek - anémie, bílých krvinek - leukopenie).

Vzácné: kašel, infekce včetně zánětu plic.

Velmi vzácné: zčervenání kůže, kopřivka, kožní vyrážka, alergické reakce.

Jiné nežádoucí účinky:

Ve velmi vzácných případech byla pozorována silná vyrážka s otokem kůže, včetně dlaní a chodidel, bolestivé zarudnutí kůže nebo puchýřky na těle nebo v ústech. Jestliže se tyto příznaky vyskytnou, oznamte to neprodleně ošetřujícímu lékaři.

U přípravku Apo-Temozolomid byly pozorovány velmi vzácné případy plicních nežádoucích účinků. Pacienti obvykle udávali dušnost a kašel. Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, sdělte to lékaři.

Velmi vzácně existuje u pacientů užívajících Apo-Temozolomid a jemu podobná léčiva malé riziko vzniku druhotných nádorů, včetně leukemie.

Byly zaznamenány případy jaterních nežádoucích účinků zahrnující zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšenou hladinu bilirubinu, problémy s odtokem žluče (cholestáza) a zánět jater. Bylo hlášeno poškození jater, včetně smrtelného selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.


Jak Apo-Temozolomid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí, nejlépe v uzamčené skříni. Náhodné požití může být pro děti smrtelné.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek v polyethylenových lahvičkách Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek v sáčcích

Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky,^Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky,^Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky,^Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky ^Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Pokud zjistíte změny ve vzhledu tobolek, oznamte to lékárníkovi.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Apo-Temozolomid obsahuje

Léčivou látkou je temozolomidum.

Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky: Jedna 5mg tobolka obsahuje temozolomidum 5 mg. Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky: Jedna 20mg tobolka obsahuje temozolomidum 20 mg. Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky: Jedna 100mg tobolka obsahuje temozolomidum 100 mg. Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky: Jedna 140mg tobolka obsahuje temozolomidum 140 mg. Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky: Jedna 180mg tobolka obsahuje temozolomidum 180 mg. Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky: Jedna 250mg tobolka obsahuje temozolomidum 250 mg.

Pomocnými látkami j sou:

Obsah tobolky:

laktóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu(typ A), kyselina vinná, kyselina stearová

Obal tobolky, velikost 0:

Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E132)

Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172)

Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín(E132), červený oxid železitý (E172)

Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E132) Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172)

Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171)

Černý inkoust šelak, propylenglykol, čištěná voda, roztok hydrogenfosforečnanu sodno-amonného, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E 172)

Jak Apo-Temozolomid vypadá a co obsahuje toto balení

Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky: Tvrdé želatinové tobolky velikost 0 (neprůhledné zelené víčko a neprůhledné bílé tělo); na těle je černě vytištěna číslice 5.

Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky: Tvrdé želatinové tobolky velikost 0 (neprůhledné oranžové víčko a neprůhledné bílé tělo); na těle je černě vytištěna číslice 20.

Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky: Tvrdé želatinové tobolky velikost 0 (neprůhledné fialové víčko a neprůhledné bílé tělo); na těle je černě vytištěna číslice 100

Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky: Tvrdé želatinové tobolky velikost 0 (neprůhledné modré víčko a neprůhledné bílé tělo); na těle je černě vytištěna číslice 140

Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky: Tvrdé želatinové tobolky velikost 0 (neprůhledné čokoládově hnědé víčko a neprůhledné bílé tělo); na těle je černě vytištěna číslice 180

Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky: Tvrdé želatinové tobolky velikost 0 (neprůhledné bílé víčko a neprůhledné bílé tělo); na těle je černě vytištěna číslice 250

Přípravek v polyetylénových lahvičkách

Bílá, neprůhledná HDPE lahvička s PE dětským bezpečnostním uzávěrem, PE cívkou a s vysoušedlem. Lahvička obsahuje 5 tvrdých tobolek.

Přípravek v sáčcích

Sáčky se skládají z papíru na lineárním LDPE (vnější vrstva), hliníku a kopolymeru ethylen-kyselina akrylová (vnitřní vrstva). Jeden sáček obsahuje 1 tvrdou tobolku a je dodáván v papírové krabičce. Krabička obsahuje 5 nebo 20 tvrdých tobolek, jednotlivě zatavených v sáčcích.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden,

Nizozemsko

Výrobce:

EirGen Pharma Limited Westside Business Park,

Old Kilmeaden Road,

Waterford, Irsko

APOTEX NEDERLAND B.V., LEIDEN, Nizozemsko GENEPHARM GROUP, PALLINI, Řecko

MILLMOUNT HEALTHCARE LTD., TRIM ROAD, CO. MEATH, Irsko MILLMOUNT HEALTHCARE, STAMULLEN, CO. MEATH, Irsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:    Temozolomide Apotex 5, 20, 100, 140, 180, 250mg, harde capsules

Česká republika:    Apo-Temozolomid 5, 20, 100, 140, 180, 250mg tvrdé tobolky

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.8.2014