Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Apo-Temozolomid 140 Mg Tvrdé Tobolky

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ 1 LAHVIČKU S 5 TVRDÝMI TOBOLKAMI PŘÍPRAVKU APO-TEMOZOLOMID 5, 20, 100, 140, 180 a 250 MG_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky T emozolomidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 5 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 20 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 100 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 140 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 180 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 250 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu. Více informací viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tvrdé tobolky

Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky 5 tvrdých tobolek

Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky 5 tvrdých tobolek

Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky 5 tvrdých tobolek

Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky 5 tvrdých tobolek

Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky 5 tvrdých tobolek

Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky 5 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí, nejlépe v uzamčené skříni. Náhodné požití může být pro děti smrtelné.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytotoxický

Tobolky neotvírejte, nedrťte a nekousejte; polykejte je celé. Pokud je tobolka poškozená, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, očima a nosem.

8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


44/190/13-C

44/191/13-C

44/192/13-C

44/193/13-C

44/194/13-C

44/195/13-C


Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky:

13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


apo-temozolomid 5 mg apo-temozolomid 20 mg apo-temozolomid 100 mg apo-temozolomid 140 mg apo-temozolomid 180 mg apo-temozolomid 250 mg

KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ 5 NEBO 20 TVRDÝCH TOBOLEK PŘÍPRAVKU APO-TEMOZOLOMID 5, 20, 100, 140, 180 a 250 mg JEDNOTLIVĚ ZATAVENÝCH V SÁČCÍCH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky T emozolomidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 5 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 20 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 100 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 140 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 180 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 250 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu. Více informací viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5 tvrdých tobolek v 1ks sáčcích 20 tvrdých tobolek v 1ks sáčcích


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí, nejlépe v uzamčené skříni. Náhodné požití může být pro děti smrtelné.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytotoxický

Tobolky neotvírejte, nedrťte a nekousejte; polykejte je celé. Pokud je tobolka poškozená, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, očima a nosem.


8. POUŽITELNOST


EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


44/190/13-C

44/191/13-C

44/192/13-C

44/193/13-C

44/194/13-C

44/195/13-C


Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky: Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky:

13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


apo-temozolomid 5 mg apo-temozolomid 20 mg apo-temozolomid 100 mg apo-temozolomid 140 mg apo-temozolomid 180 mg apo-temozolomid 250 mg

ETIKETA PRO LAHVIČKU OBSAHUJÍCÍ 5 TVRDÝCH TOBOLEK PŘÍPRAVKU APO-TEMOZOLOMID


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky T emozolomidum Perorální podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 tvrdých tobolek


6. JINÉ


SÁČEK OBSAHUJÍCÍ 1 TVRDOU TOBOLKU PŘÍPRAVKU APO-TEMOZOLOMID 5 mg 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Apo-Temozolomid 5 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 20 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 100 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 140 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 180 mg tvrdé tobolky Apo-Temozolomid 250 mg tvrdé tobolky T emozolomidum Perorální podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 tvrdá tobolka


6. JINÉ


8