Příbalový Leták

Apo-Simva 40

ÚDAJE UVADENE NA VNEJSIM OBALU KRABIČKA


1. název lEčivEho prIpravku


APO-SIMVA 40 potahovaná tableta simvastatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 40 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Barvivo: oxid železitý (E172) Obsahuje monohydrát laktosy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 250 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. zvláštní podmínky pro uchováváni


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.


12. REGISTRAČNÍ ČISLO(A)

31/291/05-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


15. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


APO-SIMVA 40


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-SIMVA 40 potahovaná tableta simvastatinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.: