Příbalový Leták

Apo-Rosuvastatin 20 Mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Rosuvastatin 20 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum calcicum 20,79 mg, což odpovídá rosuvastatinum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 31/081/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Rosuvastatin 20 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum calcicum 20,79 mg, což odpovídá rosuvastatinum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 31/081/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUApo-Rosuvastatin 20 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum

~2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.    JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA BLISTRECH NEBO STRIPECH kalendářový blistr


f V    f    M f


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Rosuvastatin 20 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. JINÉ

Po

Út

St

Čt

So

Ne