Příbalový Leták

Apo-Quetiapin 100 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PAPÍROVÉM OBALU A BLISTRU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-QUETIAPIN 25 mg APO-QUETIAPIN 100 mg APO-QUETIAPIN 200 mg potahované tablety Quetiapinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 28,78 mg (odpovídá quetiapinum 25 mg). Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 115,13 mg (odpovídá quetiapinum 100 mg). Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 230,27 mg (odpovídá quetiapinum 200 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, aj.

Pro bližší údaje si přečtěte příbalovou informaci.

Pro 25mg:

Obsahuje monohydrát laktosy a oranžovou žluť (E 110) Pro bližší údaje si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta Velikosti balení:

25 mg, 100 mg, 200 mg - 30 a 100 tablet (v blistrech po 10 tabletách) 100 mg, 200 mg - 60 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


APO-QUETIAPIN 25 mg:    68/064/09-C

APO-QUETIAPIN 100 mg:    68/065/09-C

APO-QUETIAPIN 200 mg:    68/066/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


APO-QUETIAPIN 25 APO-QUETIAPIN 100 APO-QUETIAPIN 200


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH PVC /Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-QUETIAPIN 25 mg APO-QUETIAPIN 100 mg APO-QUETIAPIN 200 mg potahované tablety Quetiapinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5. JINÉ


3/3