Příbalový Leták

Apo-Parox

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

HDPE LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-PAROX

potahované tablety Paroxetini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna tableta obsahuje paroxetini hydrochloridum 22,2 mg (což odpovídá 20 mg paroxetinu).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: laktóza aj.

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Činnost, která vyžaduje zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel), lze vykonávat jen se svolením lékaře


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


30/144/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


APO-PAROX


2