Příbalový Leták

Apo-Meloxicam 7,5 Mg

Sp. zn. sukls226668/2012, sukls226670/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg

tablety

meloxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek APO-MELOXICAM a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-MELOXICAM užívat

3.    Jak se přípravek APO-MELOXICAM užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek APO-MELOXICAM uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek APO-MELOXICAM a k čemu se používá

Přípravek APO-MELOXICAM je protizánětlivý lék, který působí proti bolesti a snižuje horečku. Přípravek APO-MELOXICAM patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní antiflogistika/antirevmatika (NSA).

Přípravek APO-MELOXICAM se používá k dlouhodobé léčbě kloubních onemocnění, například revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy (zánět páteřních kloubů) nebo ke krátkodobé léčbě bolestí u akutního zhoršení osteoartrózy (degenerativní onemocnění kloubní chrupavky).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Musíte informovat lékaře, pokud se necítíte lépe nebo pokud se cítíte hůře.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-MELOXICAM užívat

Neužívejte přípravek APO-MELOXICAM:

•    jestliže j ste v posledních třech měsících těhotenství

•    jestliže jste alergický(á) /přecitlivělý(á)/ na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže jste alergický(á)/přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) nebo na jiné protizánětlivé léky (NSA)

•    jestliže u Vás v minulosti po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirin) nebo jiných protizánětlivých léků (NSA) došlo ke vzniku astmatu, nosních polypů (ucpání nosu kvůli vyklenutí nosní sliznice) s rýmou, otoku (angioedému) kůže nebo sliznic či kopřivky

•    jestliže trpíte akutní vředovou chorobou trávicího traktu nebo krvácením z trávicího traktu (vřed či krvácení v žaludku či ve střevech) nebo jste v minulosti tato onemocnění prodělal/a

•    jestliže jste někdy prodělal/a krvácení do trávicího traktu (krvácení do žaludku či střeva) v souvislosti s předchozí léčbou protizánětlivými léky (NSA)

•    jestliže v současnosti máte nebo jste v minulosti měl(a) opakující se žaludeční vřed nebo vřed dvanáctníku (dvě nebo více oddělených epizod nebo prokázaný vřed nebo krvácení)

•    jestliže trpíte krvácivými stavy nebo jste někdy měl/a krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)

•    jestliže trpíte závažným postižením jater

•    jestliže trpíte těžkým postižením ledvin a nejste na dialýze

•    jestliže trpíte závažným srdečním selháním

•    jestliže jste mladší než 16 let

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku APO-MELOXICAM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Věnujte zvláštní pozornost při užívání přípravku APO-MELOXICAM:

•    jestliže jste někdy prodělal(a) ezofagitidu (zánět jícnu) nebo gastritidu (zánětlivé onemocnění žaludku), vřed nebo krvácení v trávicím traktu (vřed nebo krvácení v žaludku nebo ve střevě) nebo jiné onemocnění trávicího traktu, například ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu nemoc přípravek APO-MELOXICAM může tato onemocnění zhoršit

•    jestliže máte vysoký krevní tlak

•    jestliže máte vyšší věk

•    jestliže trpíte onemocněním jater, ledvin nebo srdce

•    jestliže máte diabetes (cukrovku)

•    jestliže máte astma

•    jestliže máte hypovolémii (snížení objemu obíhající krve), která se může vyskytnout po ztrátě krve, při popáleninách, po operaci nebo při nízkém příjmu tekutin

•    tento lék by neměl být používán během planých neštovic.

Lékař by měl během léčby sledovat vývoj Vašeho onemocnění.

Ve vzácných případech může přípravek APO-MELOXICAM ovlivnit bílé krvinky, což může oslabit obranyschopnost proti infekcím. Jestliže se u Vás rozvine infekce s projevy jako horečka s náhlým zhoršením celkového stavu nebo horečka s příznaky místní (lokální) infekce, např. bolest v šíji/krku/ústech nebo bolest při polykání, je nutné, abyste okamžitě vyhledal/a lékaře, který provede krevní test k vyloučení nízkého počtu bílých krvinek (agranulocytózy). Je důležité, abyste lékaře informoval/a o tom, že užíváte tento lék.

Jestliže zaznamenáte otok např. obličeje, jazyka a/nebo krku a potíže při polykání nebo kopřivku s dýchacími problémy (angioedém), ihned přestaňte přípravek APO-MELOXICAM užívat a vyhledejte lékaře.

Po použití meloxikamu byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).

Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo odlupování kůže.

Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Pokud se u Vás po použití přípravku Apo-Meloxicam vyskytne Stevens-Johnosonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Apo-Meloxicam nikdy znovu zahájit.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Apo-Meloxicam užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Přípravek APO-MELOXICAM může zakrýt příznaky probíhající infekce.

Starší pacienti by měli mít na paměti zvýšené riziko nežádoucích účinků související s vyšším věkem. Zejména to platí pro nežádoucí účinky postihují gastrointestinální (trávicí) trakt.

Pacienti, kteří v minulosti měli problémy v oblasti gastrointestinálního (trávicího) traktu, by měli vyhledat lékaře v případě problémů v břišní oblasti, zejména na začátku léčby.

Pokud máte poruchu funkce ledvin, je nutno se před zahájením léčby přípravkem APO-MELOXICAM poradit s lékařem. Funkce ledvin může být zhoršena v důsledku vyššího věku, srdečního selhání, jaterního onemocněním, onemocnění ledvin, léčby močopudnými léky nebo krevní ztráty po operaci. Pacienti se srdečním selháním nebo vysokým krevním tlakem mohou trpět otoky. Nepoužívejte současně jiná antirevmatika.

Přípravek APO-MELOXICAM, stejně jako jiné léky, které potlačují tvorbu cyklooxygenázy/prostaglandinu, může ztížit početí. Jestliže plánujete těhotenství nebo máte problémy s početím, řekněte o tom lékaři.

Léky obsahující účinnou látku jako je meloxikam mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt myokardu) nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky, a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, v minulosti jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl/a byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající

Přípravek ApO-MELOXICAM by neměly užívat děti do 16 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek APO-MELOXICAM

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léčebný účinek přípravku APO-MELOXICAM může být ovlivněn při současném užívání s některými léky, např. s:

•    cholestyraminem, lékem snižujícím hladinu lipidů, jelikož může snížit účinek přípravku APO-MELOXICAM

•    léky, které ovlivňují krevní srážlivost (antikoagulancia a antitrombotika), např. warfarin, kyselina acetylsalicylová, jelikož se může zvýšit riziko krvácení

•    kyselinou acetylsalicylovou a podobnými léky proti bolesti (NSA včetně inhibitorů COX-2). Při jejich souběžném používání s přípravkem APO-MELOXICAM se může zvýšit riziko krvácení a gastrointestinálních vředů (vředů v žaludku a ve střevě)

•    metotrexátem, používaným k léčbě některých typů nádorů nebo při léčbě lupénky či revmatoidní artritidy, neboť přípravek APO-MELOXICAM může zvýšit jeho účinek a riziko nežádoucích účinků

•    diuretiky (močopudné léky) a léky na snížení krevního tlaku, např. inhibitory ACE, beta-blokátory a blokátory receptorů pro angiotensin II

•    lithiem, používaným pro léčbu duševních nemocí, neboť přípravek APO-MELOXICAM může zvýšit jeho účinek

•    cyklosporinem, který se používá k potlačení funkce imunitního (obranného) systému, neboť při souběžném použití se může zvýšit riziko ledvinových problémů

•    kortikosteroidy, které se používají proti alergiím a zánětu, jelikož mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků v oblasti gastrointestinálního (trávicího) traktu

•    antidepresivy, např. selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jelikož mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků v oblasti gastrointestinálního (trávicího) traktu

•    může být snížena účinnost antikoncepčních nitroděložních tělísek.

Těhotenství a kojení

Těhotné ženy nesmí přípravek APO-MELOXICAM užívat v posledních třech měsících těhotenství. Ženy, které plánují těhotenství nebo jsou těhotné, by neměly přípravek APO-MELOXICAM užívat. Léčba v jakékoli fázi těhotenství je možná pouze je-li předepsána lékařem.

Meloxikam přechází do mateřského mléka. Během kojení se léčba obecně nedoporučuje. Léčba během kojení je možná pouze je-li předepsána lékařem.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mohou se vyskytnout poruchy vidění, ospalost nebo závratě. V takovém případě neřiďte a neobsluhujte stroje.

Zodpovědnost za rozhodnutí, zda Váš zdravotní stav umožňuje řídit nebo vykonávat práci vyžadující zvýšenou pozornost, nesete Vy. Jedním z faktorů, který může ovlivnit Vaši schopnost vykonávat uvedené činnosti, je užívání léků a jejich účinky a/nebo nežádoucí účinky. Tyto účinky a nežádoucí účinky jsou popsány v dalších částech této příbalové informace. Proto byste si měl/a přečíst celou příbalovou informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek APO-MELOXICAM obsahuje monohydrát laktosy

Přípravek APO-MELOXICAM obsahuje mléčný cukr (monohydrát laktosy). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

3.    Jak se přípravek APO-MELOXICAM užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávky přípravku jsou:

U osteoartritidy:

7,5 mg jednou denně (1 tableta přípravku APO-MELOXICAM 7,5 mg nebo 1/2 tablety přípravku APO-MELOXICAM 15 mg). V případě nutnosti může být dávka zvýšena na 15 mg denně.

U revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy:

15 mg jednou denně (2 tablety přípravku APO-MELOXICAM 7,5 mg nebo 1 tableta přípravku APO-MELOXICAM 15 mg). Tato dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně.

Tablety se užívají během jídla s vodou či jinou tekutinou.

Nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku 15 mg denně.

Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku APO-MELOXICAM příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-MELOXICAM , než jste měl(a)

Jestliže si vezmete nadměrný počet tablet přípravku APO-MELOXICAM, neprodleně kontaktujte lékaře, lékárníka nebo se obraťte na nejbližší nemocniční pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-MELOXICAM

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů): trávicí potíže, nevolnost, zvracení, bolest břicha, zácpa, plynatost, průjem.

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů): svědění, vyrážka, točení hlavy, bolest hlavy, otok v důsledku zadržování tekutin (edém) včetně otoku kotníků/nohou, anémie (chudokrevnost).

Méně časté (vyskytující se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů): zánět žaludku, gastrointestinální krvácení (krvácení do trávicího traktu vyvolávající dehtovitou barvu stolice), vředy v žaludku či střevě*, zvracení krve, zánět či bolest v ústech či ve střevě, kopřivka, závrať, hučení v uších, ospalost, bušení srdce, srdeční selhání, závažné kožní reakce ve formě vystupující a červené vyrážky, otok kolem očí, rtů a obličeje, jazyka a/nebo jícnu (angioedém), zvýšení krevního tlaku, návaly horka, snížený počet bílých krvinek nebo absolutní nedostatek bílých krvinek (agranulocytóza), snížený počet krevních destiček, přechodné zvýšení hodnot jaterních funkčních testů, zadržování sodíku a tekutin, zvýšené hladiny sodíku v krvi, zhoršení hodnot ledvinných funkcí.

Vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 1000pacientů, ale více než 1 z 10 000 pacientů): zhoršení zánětu tlustého střeva či Crohnovy choroby, prasknutí žaludečního vředu, vyrážka vyvolaná slunečním zářením, zmatenost, změny nálady, nespavost, noční můry, poruchy zraku, např. rozmazané vidění, zánět spojivek, reakce z přecitlivělosti s horečkou, vyrážkou, otokem a někdy poklesem krevního tlaku, záchvat astmatu (pozorovaný u lidí alergických na kyselinu acetylsalicylovou /aspirin/ či jiné nesteroidní protizánětlivé léky), zánět jater (hepatitida), akutní selhání ledvin, potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza).

Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 pacientů): náhlá závažná alergická reakce doprovázená prudkým poklesem krevního tlaku, kopřivkou a dýchacími obtížemi (anafylaktický šok), poruchou orientace.

Výjimečně závažné infekce kůže při varicele (planých neštovicích).

* Vředy v žaludku a ve střevě, krvácení do trávicího traktu a proděravění trávicího traktu se může vyskytnout kdykoli a někdy může být závažné, zejména u starších pacientů, velmi vzácně byly tyto účinky smrtelné.

Léky jako je přípravek APO-MELOXICAM mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek APO-MELOXICAM uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

6.


Co přípravek APO-MELOXICAM obsahuje

•    Léčivou látkou je meloxicamum 7,5 mg nebo 15 mg.

•    Pomocnými látkami jsou dihydrát citronanu sodného, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon K25, krospovidon a magnesium-stearát.

Jak přípravek APO-MELOXICAM vypadá a co obsahuje toto balení

7,5 mg: světle žluté, kulaté, ploché tablety o průměru 7 mm, z jedné strany s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

15 mg: světle žluté, kulaté, ploché tablety o průměru 10,5 mm z jedné strany s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Blistry (PVC/PVDC/Al)

Velikosti balení: 7,5 mg: 10, 20 a 30 tablet 15 mg: 10, 20 a 30 tablet

Na trh nemusí být uvedeny všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika APO-MELOXICAM 7,5, 15 mg Nizozemsko    Meloxicam Apotex 7,5, 15 mg

Polsko    Apo-Melox 7,5, 15 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 16.4.2014

6