Příbalový Leták

Apo-Meloxicam 15 Mg

Sp. zn. sukls226668/2012, sukls226670/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg

Tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje meloxicamum 7,5 mg nebo 15 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna 7,5 mg tableta obsahuje 18,75 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 15 mg tableta obsahuje 37,5 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tablety

7,5 mg: světle žluté, kulaté, ploché tablety o průměru 7 mm, z jedné strany s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

15 mg: světle žluté, kulaté, ploché tablety o průměru 10,5 mm z jedné strany s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Krátkodobá symptomatická léčba exacerbací osteoartrózy.

Dlouhodobá symptomatická léčba revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

-    Exacerbace osteoartrózy: 7,5 mg jednou denně (jedna 7,5 mg tableta nebo půlka 15 mg tablety). V případě nutnosti, pokud nedojde ke zlepšení, může být dávka zvýšena na 15 mg denně (dvě 7,5 mg tablety nebo jedna 15 mg tableta).

-    Revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida: 15 mg jednou denně (dvě 7,5 mg tablety nebo jedna 15 mg tableta) (viz též Zvláštní skupiny populace).

Podle terapeutické odpovědi může být dávka snížena na 7,5 mg denně (jedna 7,5 mg tableta nebo půlka 15 mg tablety).

NEPŘEKRAČUJTE DÁVKU 15 MG DENNĚ.

Celková denní dávka by měla být užita jednorázově během jídla a zapita vodu či jiným nápojem.

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.4).

Potřeba symptomatické úlevy a terapeutická odpověď by měla být u každého pacienta periodicky přehodnocována, a to zejména u pacientů s osteoartrózou.

Zvláštní skupiny populace

Pediatrická populace

Děti a dospívající do 16 let věku

Meloxikam by neměl být užíván u dětí do 16 let.

Starší pacienti a pacienti se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků (viz bod 5.2):

Doporučená dávka pro dlouhodobou léčbu revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy u starších pacientů je 7,5 mg denně. Pacienti se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků by měli zahájit léčbu dávkou 7,5 mg denně (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin (viz bod 5.2):

U pacientů s těžkým selháním ledvin, kteří jsou na dialýze, nesmí dávka přesáhnout 7,5 mg denně. U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (tj. pacienti s clearance kreatininu vyšší než 25 ml/min) není nutné snížení dávky. (Pro pacienty s těžkým selháním ledvin bez dialýzy viz bod 4.3).

Porucha funkce jater (viz bod 5.2):

U pacientů s mírnou či střední poruchou funkce jater není nutné snížení dávky. (Pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater viz bod 4.3).

Způsob podání

Perorální podání

4.3    Kontraindikace

Meloxikam je kontraindikován v následujících případech:

-    Hypersensitivita na meloxikam nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo hypersenzitivita na látky s podobným účinkem, např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), kyselina acetylsalicylová.

-    Meloxikam nesmí být podáván pacientům, u kterých po předchozím podání acetylsalicylové kyseliny nebo jiných léků skupiny NSAID došlo k vývoji astmatu, nosních polypů, angioedému či kopřivky.

-    Třetí trimestr těhotenství

-    Děti a dospívající do 16 let věku

-    Závažná jaterní insuficience

-    Nedialyzované těžké selhání ledvin

-    Gastrointestinální krvácení nebo perforace v anamnéze, které souvisely s předchozí léčbou nesteroidními antirevmatiky

-    Aktivní nebo recidivující peptický vřed/krvácení peptického vředu v anamnéze (dvě nebo více samostatných epizod prokázané ulcerace nebo krvácení)

-    Gastrointestinální krvácení, cerebrovaskulární krvácení nebo další krvácivé stavy

-    Závažné srdeční selhání.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší možné účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.2 a odstavec Gastrointestinální a kardiovaskulární rizika dále v textu).

Doporučená maximální denní dávka nesmí být překročena ani v případě nedostatečného léčebného účinku, ani nesmí být k léčbě přidána další nesteroidní antirevmatika, protože by mohlo dojít ke zvýšení toxicity bez terapeutického přínosu. Meloxikam by neměl být podáván současně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy.

Meloxikam není vhodný pro léčbu pacientů vyžadujících úlevu od akutní bolesti.

Pokud do několika dnů nedojde ke zlepšení, musí být přehodnocena klinická prospěšnost léčby.

Pacienti s anamnézou ezofagitidy, gastritidy a/nebo peptického vředu musí být před zahájením léčby meloxikamem doléčeni. Těmto pacientům je nutné věnovat v průběhu léčby meloxikamem stálou pozornost vzhledem k možné recidivě uvedených onemocnění.

Gastrointestinální účinky

Krvácení do gastrointestinálního traktu, ulcerace nebo perforace, které mohou být smrtelné, byly hlášeny při podávání všech NSAID kdykoli v průběhu léčby, a to jak doprovázené varovnými příznaky, tak bez předchozích varovných příznaků nebo anamnézy závažných příhod v oblasti gastrointestinálního traktu.

Riziko krvácení do gastrointestinálního traktu, ulcerace nebo perforace stoupá se zvyšující se dávkou NSAID, u pacientů s anamnézou vředu, zvláště pokud byla komplikována krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), a u starších pacientů. U těchto pacientů by měla být léčba zahájena nejnižší možnou dávkou. U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) nebo jinými léky zvyšujícícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy).

Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, zvláště pokud jde o starší pacienty, musí být poučeni, aby hlásili jakékoli nezvyklé abdominální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), a to zejména na počátku léčby.

Opatrnost se doporučuje u pacientů užívajících souběžně léky, které by mohly zvýšit riziko ulcerace nebo krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy, antikoagulancia, např. warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo antitrombotika jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).

Pokud u pacientů, kteří užívají meloxikam, dojde k gastrontestinálnímu krvácení nebo ulceraci, musí být lék vysazen.

NSAID by měla být u pacientů s anamnézou gastrointestinálních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc) podávána s opatrností, protože může dojít ke zhoršení stavu (viz bod 4.8).

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky

Pacienty s hypertenzí v anamnéze a/nebo s mírným až středně závažným městnavým srdečním selháním je třeba monitorovat a poučit, protože v souvislosti s léčbou NSAID byla zaznamenána retence tekutin a edémy.

Údaje z klinických a epidemiologických studií poukazují na to, že použití některých NSAID (zvláště ve vysokých dávkách a při dlouhodobé léčbě) může být spojené s mírným zvýšením rizika arteriálních trombolytických příhod (např. infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda). Nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by vyloučily toto riziko při léčbě meloxikamem.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, městnavým srdečním selháním, prokázanou ischemickou chorobou srdeční, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním by měli být léčeni meloxikamem jen po pečlivém zvážení. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární onemocnění (např. hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření).

Kožní reakce

Velmi vzácně byly v souvislosti s léčbou NSAID hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly smrtelné, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8).

Zdá se, že těmito reakcemi jsou pacienti ohroženi nejvíce na počátku léčby: nástup reakce se objevuje ve většině případů během prvního měsíce léčby. Podávání meloxikamu je nutno ukončit při prvních projevech kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakékoli jiné známce hypersenzitivity.

Parametry jaterních a renálních funkcí

Jako u většiny NSAID bylo popsáno občasné zvýšení hladin sérových transamináz, zvýšení bilirubinu v séru nebo jiných parametrů funkce jater a rovněž zvýšení kreatininu v séru a dusíku močoviny v krvi a další odchylky laboratorních parametrů. Převážná většina těchto odchylek byla přechodného a mírného rázu. Pokud by jakákoli z těchto odchylek byla závažného nebo trvalého charakteru, je nutné ukončit podávání meloxikamu a provést příslušná opatření.

Funkční renální selhání

NSAID mohou prostřednictvím inhibice vasodilatačního účinku renálních prostaglandinů vyvolat funkční renální selhání v důsledku redukce glomerulární filtrace. Tento účinek je závislý na dávce. Na začátku léčby nebo po zvýšení dávky se doporučuje pečlivě sledovat diurézu a funkci ledvin u pacientů s následujícími rizikovými faktory:

•    Starší pacienti

•    Současná léčba léky jako jsou ACE inhibitory, antagonisté angiotenzinu II, sartany, diuretika (viz bod 4.5)

•    Hypovolémie (z jakékoli příčiny)

•    Městnavé srdeční selhání

•    Renální selhání

•    Nefrotický syndrom

•    Lupusová nefropatie

•    Závažné poškození funkce jater (hladina albuminu v séru < 25 g/l nebo Child-Pugh skóre > 10)

Ve vzácných případech mohou NSAID vyvolat intersticiální nefritidu, glomerulonefritidu, medulární nekrózu ledvin nebo nefrotický syndrom.

Dávka meloxikamu u pacientů v konečném stádiu renálního selhání na hemodialýze by neměla být vyšší než 7,5 mg. U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin (tj. u pacientů s clearance kreatininu vyšší než 25 ml/min) není nutná úprava dávek.

Retence sodíku, draslíku a vody

Po podání NSAID může dojít ke vzniku retence sodíku, draslíku a vody a k interferenci s natriuretickým účinkem diuretik. Navíc může dojít snížení antihypertenzního účinku při léčbě antihypertenzivy (viz bod 4.5). Následně může dojít k vzniku edémů, srdečního selhání nebo hypertenze nebo k jejich zhoršení u náchylných pacientů. U rizikových pacientů je proto nutné klinické sledování (viz body 4.2 a 4.3).

Hyperkalémie

Rozvoj hyperkalémie může nastat v důsledku diabetů mellitu nebo současné léčby, která zvyšuje kalémii (viz bod 4.5). V takových případech je nutné sledovat hladiny draslíku.

Další upozornění a opatření

U starších pacientů, slabých a oslabených jedinců jsou nežádoucí účinky častěji hůře snášeny a vyžadují pečlivé sledování. Jako u ostatních NSAID zvláštní pozornost vyžadují starší pacienti, u kterých jsou poškozeny ledvinové, jaterní a srdeční funkce. U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků NSAID, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být smrtelné (viz bod 4.2).

Meloxikam, stejně jako jiné NSAID, může maskovat příznaky stávajícího infekčního onemocnění.

Užívání meloxikamu stejně jako jiného inhibitoru cyklooxygenázy/syntetázy prostaglandinů může snižovat plodnost, a proto se nedoporučuje u žen, které se snaží otěhotnět. U žen, které mají problémy s otěhotněním nebo které jsou vyšetřovány pro zjištění příčiny neplodnosti, je potřebné zvážit ukončení léčby meloxikamem.

APO-MELOXICAM obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými vrozenými poruchami, jako je intolerance galaktózy, vrozený deficit laktázy nebo malabsorpce glukózy a galaktosy, by neměli tento lék užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých pacientů.

Farmakodynamické interakce

Další NSAID včetně salicylátů (kyselina acetylsalicylová >3 g/den):

Kombinace (viz bod 4.4) s dalšími NSAID včetně kyseliny acetylsalicylové podávané v protizánětlivých dávkách (> 1 g v jednotlivé dávce nebo > 3 g v celkové denní dávce) se nedoporučuje.

Kortikosteroidy (např. glukokortikoidy):

Současné podávání s kortikosteroidy vyžaduje opatrnost vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení nebo gastrointestinální ulceraci.

Antikoagulancia nebo heparin podávaný v geriatrii nebo v léčebných dávkách:

Výrazně zvýšené riziko krvácení je dáno inhibicí funkce krevních destiček a poškozením gastroduodenální sliznice. Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním NSAID (viz bod 4.4). Současné podávání NSAID a antikoagulantů nebo heparinu podávaného v geriatrii nebo v léčebných dávkách se nedoporučuje (viz bod 4.4).

V ostatních případech vyžaduje užívání heparinu opatrnost vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení. Pokud se nelze takovéto kombinaci vyhnout, je nutno pečlivě monitorovat INR.

Trombolytika a protidestičkové léčivé přípravky:

Zvýšené riziko krvácení je dáno inhibicí funkce krevních destiček a poškozením gastroduodenální sliznice.

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI):

Zvýšené riziko gastrointestinálního krvácení.

Diuretika, ACE inhibitory a antagonisté receptoru angiotensinu II:

NSAID mohou snižovat účinek diuretik a dalších antihypertenziv. U některých pacientů s ohroženou funkcí ledvin (např. dehydratovaní nebo starší pacienti s ohroženou funkcí ledvin) může současné podávání ACE inhibitorů nebo antagonistů receptoru angiotenzinu II a inhibitorů cyklooxygenázy vést k dalšímu zhoršení funkce ledvin, včetně možného akutního renálního selhání, které je obvykle reverzibilní. Tato kombinace tudíž vyžaduje opatrnost, a to zvláště u starších pacientů. Pacienti by měli být adekvátně hydratováni a po zahájení současné léčby by mělo být zváženo sledování funkce ledvin, které by mělo být dále prováděno v pravidelných intervalech (viz bod 4.4).

Jiná antihypertenziva (např. fí-blokátory):

Stejně jako v případě posledního zmíněného léčiva může docházet ke snížení antihypertenzního účinku P-blokátorů (díky inhibici prostaglandinů s vazodilatačním účinkem).

Inhibitory kalcineurinu (např. cyklosporin, takrolimus):

Nefrotoxicita inhibitorů kalcineurinu se může vlivem NSAID zvýšit v důsledku prostaglandinem zprostředkovaných účinků v ledvinách. Při kombinované léčbě by se měla sledovat funkce ledvin. Pečlivé sledování renálních funkcí se doporučuje zejména u starších pacientů.

Nitroděložní tělíska:

Bylo hlášeno, že nesteroidní antirevmatika snižují účinnost nitroděložních tělísek.

Pokles účinnosti nitroděložních tělísek po nesteroidních antirevmaticích je však třeba dále potvrdit.

Farmakokinetické interakce: účinek meloxikamu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Lithium:

NSAID zvyšují sérové hladiny lithia (tím, že snižují jeho vylučování ledvinami), takže může dosáhnout toxických hladin. Současná léčba lithiem a NSAID se nedoporučuje (viz bod 4.4). Pokud je tato kombinace považována za nezbytnou, musí se při zahájení, změně a vysazení léčby meloxikamem pečlivě sledovat koncentrace lithia v krevní plasmě.

Metotrexát:

Nesteroidní antirevmatika mohou snižovat tubulární sekreci metotrexátu a tím zvyšovat jeho plazmatické koncentrace. Z tohoto důvodu se u pacientů užívajících vysoké dávky metotrexátu (více než 15 mg/týden) současné podávání nesteroidních antirevmatik nedoporučuje (viz bod 4.4).

Riziko interakcí mezi nesteroidními antirevmatiky a metotrexátem musí být rovněž zváženo u pacientů užívajících nízké dávky metotrexátu, a to zejména u pacientů s poškozenými renálními funkcemi. Pokud je kombinovaná léčba nezbytná, je třeba sledovat krevní obraz a renální funkce. Pokud jsou nesteroidní antirevmatika a metotrexát podávány současně po dobu 3 dní, musí se postupovat opatrně, protože se plazmatická hladina metotrexátu může zvýšit a být příčinou zvýšené toxicity.

I když farmakokinetika metotrexátu (při dávce 15 mg/týden) nebyla významně ovlivněna současným podáváním meloxikamu, je nutné mít na paměti, že hematologická toxicita metotrexátu se může při léčbě nesteroidními antirevmatiky znásobit, jak je uvedeno výše (viz bod 4.8).

Farmakokinetické interakce: vliv jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku meloxikamu

Cholestyramin:

Cholestyramin urychluje eliminaci meloxikamu tím, že přerušuje jeho enterohepatální oběh, takže se clearance meloxikamu zvýší o 50% a jeho poločas se snižuje na 13 ± 3 hodiny. Tato interakce je klinicky významná.

Při souběžném podávání antacid, cimetidinu a digoxinu nebyly zjištěny žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Inhibice syntézy prostaglandinů může nepříznivě ovlivnit těhotenství a/nebo embryonální/fetální vývoj. Údaje z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko spontánního potratu, malformací srdce a gastroschízy po podání inhibitoru syntézy prostaglandinů na začátku těhotenství. Absolutní riziko malformací srdce se zvýšilo z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Riziko se může zvýšit s dávkou a délkou léčby. Podání inhibitoru syntézy prostaglandinů u zvířat vedlo ke zvýšeným před- a poimplantačním ztrátám a ke zvýšené embryonální/fetální úmrtnosti. Kromě toho u zvířat, kterým byl podán inhibitor syntézy prostaglandinů v průběhu organogeneze, byla zaznamenána zvýšená incidence různých malformací, včetně kardiovaskulárních.

V    průběhu prvního a druhého trimestru gravidity se meloxikam nemá podávat, pokud to není nevyhnutelné. V případě léčby pacientky, která se snaží otěhotnět nebo pacientky během prvního nebo druhého trimestru gravidity, je nutné podávat nízkou dávku meloxikamu a léčba má být co nejkratší.

V    průběhu třetího trimestru gravidity může podávání všech inhibitorů syntézy prostaglandinů vyvolat *u plodu:

•    kardiopulmonární toxicitu (s předčasným uzávěrem arteriálního duktu a s plicní hypertenzí)

•    renální dysfunkci, která se může vyvinout do renálního selhání s oligohydramniem

*u matky a novorozence, na konci gravidity:

•    možné prodloužení doby krvácivosti a antiagregační účinek, který se může vyskytnout i při malých dávkách

•    inhibici kontrakcí u matky, což vede k oddálenému nebo prodlouženému porodu

V    důsledku toho je meloxikam v průběhu třetího trimestru gravidity kontraindikován.

Kojení

I když neexistuje konkrétní zkušenost s meloxikamem, je známo, že NSAID pronikají do mateřského mléka. Podávání přípravku se proto nedoporučuje kojícím ženám.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neexistují žádné specifické studie zabývající se přímo vlivem na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Avšak na základě farmakodynamického profilu a hlášených nežádoucích účinků je ovlivnění těchto schopností meloxikamem nepravděpodobné až zanedbatelné. Pokud však dojde k poruchám zraku, ospalosti, závrati nebo jiným poruchám centrálního nervového systému, je vhodné vyvarovat se řízení a obsluze strojů.

4.8    Nežádoucí účinky

a) Obecný popis

Klinická studie a epidemiologická data naznačují, že podávání některých NSAID (zejména ve vysokých dávkách a při dlouhodobé léčbě) může být spojeno s mírným nárůstem rizika arteriálních trombotických příhod (například infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody) (viz. bod 4.4).

V    souvislosti s léčbou NSAID byly hlášeny edém, hypertenze a srdeční selhání.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy smrtelné, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po podání byly pozorovány také nauzea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální bolesti, melena, hematemeze, ulcerativní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy nemoci (viz bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků uvedených níže jsou založeny na odpovídajících výskytech nežádoucích účinků v 27 klinických studiích při léčbě trvající nejméně 14 dní. Informace jsou

založeny na klinických studiích, které zahrnuly 15 197 pacientů, léčených denní perorální dávkou meloxikamu 7,5 mg nebo 15 mg po dobu 1 roku.

Jsou zahrnuty nežádoucí účinky, které vyšly najevo po uvedení na trh jako důsledek hlášení získaných v souvislosti s podáváním přípravku.

Nežádoucí účinky byly rozděleny podle četnosti výskytu za použití následující klasifikace:

Velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1 000, <1/100), vzácné (>1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

b) Tabulka nežádoucích účinků

Poruchy krve a lymfatického systému Časté:    Anémie

Méně časté:    Abnormální počet krvinek (včetně diferenciálního počtu bílých krvinek)

leukocytopenie, trombocytopenie, agranulocytóza (viz bod c)

Poruchy imunitního systému

Méně časté: Alergické reakce jiné než anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce Vzácné:    Anafylaktické reakce

Není známo: Anafylaktoidní reakce

Psychiatrické poruchy

Vzácné:    Změny nálady, nespavost a noční můry, stavy zmatenosti

Není známo: Dezorientace

Poruchy nervového systému

Časté:    Točení hlavy, bolest hlavy

Méně časté:    Somnolence, závrať

Oční poruchy

Vzácné:    Poruchy zraku včetně rozmazaného vidění, konjunktivitida

Poruchy ucha a lvbvrintu Méně časté: Vertigo Vzácné:    Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté:    Palpitace, srdeční selhání

V souvislosti s léčbou NSAID bylo hlášeno srdeční selhání.

Cévní poruchy

Méně časté:    Zvýšení krevního tlaku (viz bod 4.4), návaly

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné:    Astmatické záchvaty u pacientů alergických na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná

NSAID

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Dyspepsie, nauzea, zvracení, bolest břicha, zácpa, flatulence, průjem Méně časté:    Gastrointestinálního krvácení, gastroduodenalní vředy, gastrointestinální krvácení,

ezofagitida, eruktace, gastritida, stomatitida, ulcerózní stomatitida, meléna, hematemeze.

Vzácné:    Gastrointestinální perforace, kolitida, exacerbace kolitidy, exacerbace

Crohnovy choroby

Gastrointestinální hemoragie, peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, které se mohou vyskytnout, mohou mít těžký až případně fatální průběh zejména u starších pacientů (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté: Poruchy funkce jater (např. zvýšení transamináz nebo bilirubinu)

Vzácné:    Hepatitida

Poruchy kůže    a podkožní tkáně

Časté:    Pruritus, vyrážka

Méně časté:    Angioedém, kopřivka

Vzácné:    Závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs): Stevens-Johnsonův syndrom a toxická

epidermální nekrolýza, bulózní dermatitida, erythema multiforme, fotosenzitivní reakce

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:    Retence sodíku a vody, hyperkalémie (viz body 4.4 a 4.5), abnormální testy renálních

funkcí (zvýšení sérového kreatininu a/nebo urey v séru)

Vzácné:    Akutní funkční selhání ledvin u pacientů s rizikovými faktory (viz bod 4.4)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:    Edém, včetně edému dolních končetin

c)    Informace charakterizující individuální závažné a/nebo často se vyskytující nežádoucí reakce

Byly hlášeny velmi vzácné případy agranulocytózy u pacientů léčených meloxikamem a jinými potenciálně myelotoxickými léčivými přípravky (viz bod 4.5).

d)    Nežádoucí účinky, které zatím nebyly pozorovány v souvislosti s podáváním tohoto přípravku, ale které se obecně vyskytují v souvislosti s podáváním jiných látek této skupiny

Organické poškození ledvin, jehož důsledkem je pravděpodobně akutní renální selhání: byly zaznamenány velmi vzácné případy intersticiální nefritidy, akutní tubulární nekrózy, nefrotického syndromu a papilární nekrózy (viz bod 4.4).

Vzácně výskyt závažných infekčních komplikací na kůži a měkkých tkáních při varicele.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky po akutním předávkování NSAID jsou obvykle omezeny na letargii, ospalost, nauzeu, zvracení a bolesti epigastria, které jsou při podpůrné léčbě obecně reverzibilní. Může se objevit gastrointestinální krvácení. Těžká otrava může vyvolat hypertenzi, akutní selhání ledvin, poruchy funkce jater, dechový útlum, kóma, křeče, kardiovaskulární kolaps a srdeční zástavu. Anafylaktoidní reakce byly hlášeny při terapeutickém užívání NSAID a mohou se objevit po předávkování.

Při předávkování NSAID je nutno pacienty léčit symptomaticky a podpůrně. V jedné klinické studii bylo prokázáno urychlené odstranění meloxikamu podáváním 4 g cholestyraminu třikrát denně.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní protizánětlivá a antirevmatická léčiva, oxikamy.

ATC kód: M01AC06

Meloxikam je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů s protizánětlivými, analgetickými a antipyretickými vlastnostmi.

Protizánětlivá účinnost meloxikamu byla prokázána na klasických modelech zánětu. Stejně tak jako u ostatních NSAID není přesný mechanismus účinku znám. Avšak existuje minimálně jeden mechanismus účinku společný pro všechna NSAID (včetně meloxikamu): inhibice biosyntézy prostaglandinů, které jsou známy jako mediátory zánětu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Meloxikam se z gastrointestinálního traktu dobře absorbuje, což prokazuje jeho vysoká absolutní biologická dostupnost 89% po perorálním podání (tobolky). Je prokázáno, že tablety a tobolky jsou biologicky rovnocenné.

Po podání jednorázové dávky je maximální koncentrace v plazmě dosažena za 5-6 hodin po podání tobolek a tablet a za dvě hodiny po podání suspenze.

Po opakovaném podání bylo dosaženo ustáleného stavu za 3 až 5 dní. Dávkování jednou denně vede k plazmatickým koncentracím meloxikamu s relativně malým kolísáním hraničních koncentrací v rozsahu 0,4 - 1,0 pg/ml při dávkách 7,5 mg a 0,8 - 2,0 pg/ml při dávkách 15 mg (Cmin a Cmax v ustáleném stavu). Maximální plazmatické koncentrace meloxikamu v ustáleném stavu jsou dosaženy za 5 - 6 hodin po podání tablet, tobolek a perorální suspenze. Důsledkem kontinuálního podávání po dobu delší než jeden rok mohou být koncentrace podobné koncentracím dosaženým v počátečním ustáleném stavu. Rozsah absorpce meloxikamu po perorálním podání není ovlivněn současným příjmem potravy.

Distribuce

Meloxikam se velmi silně váže na plazmatické proteiny, zejména na albumin (99%). Meloxikam proniká do synoviální tekutiny a dosahuje zde přibližně poloviční koncentrace v porovnání s plazmatickými koncentracemi. Distribuční objem je malý, v průměru 11 litrů. Interindividuální odchylky se pohybují kolem 30 - 40%.

Biotransformace

Meloxikam prochází rozsáhlou biotransformací v játrech. V moči byly identifikovány čtyři různé metabolity meloxikamu, které jsou všechny farmakodynamicky neaktivní. Hlavní metabolit 5'-karboxymeloxikam (60% dávky) vzniká oxidací intermediárního metabolitu 5'-hydroxymetylmeloxikamu, který je rovněž v menší míře vylučován (9% dávky). Podle studií in vitro hraje v této metabolické přeměně důležitou roli CYP 2C9, v menší míře rovněž přispívá izoenzym CYP 3A4. Peroxidázová aktivita je u daného pacienta pravděpodobně odpovědná za další dva metabolity, které odpovídají 16% a 4% podané dávky.

Meloxikam je vylučován převážně ve formě metabolitů stejným dílem do moči a stolice. Méně než 5% denní dávky se vyloučí nezměněno do stolice, zatímco do moči se vyloučí pouze stopy výchozí sloučeniny.

Průměrný eliminační poločas je přibližně 20 hodin. Celková plazmatická clearance je v průměru přibližně 8 ml/min.

Lincarita/nclincarita

Při terapeutickém dávkování 7,5 mg až 15 mg perorálně nebo intramuskulárně má meloxikam lineární farmakokinetiku.

Zvláštní populace

Jaterní/renální imuficience

Ani jaterní insuficience, ani mírná či střední renální insuficience nemají podstatný vliv na farmakokinetiku meloxikamu. V terminálním stádiu renálního selhání může být důsledkem nárůstu distribučního objemu vyšší koncentrace volného meloxikamu. V těchto případech nesmí být překročena denní dávka 7,5 mg (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U starších pacientů byla průměrná plazmatická clearance v ustáleném stavu mírně nižší než průměrná plazmatická clearance pozorovaná u mladších pacientů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinické studie potvrdily, že toxikologický profil meloxikamu je identický jako toxikologický profil jiných nesteroidních antirevmatik: při opakovaném podávání vysokých dávek byly u dvou živočišných druhů zjištěny gastrointestinální vředy a eroze a renální papilární nekróza.

Studie perorální reprodukční toxicity s podáváním meloxikamu potkanům prokázaly pokles ovulace a inhibici implantace a embryotoxické účinky (zvýšení resorpce) při dávkách toxických pro matky 1 mg/kg a více. Studie reprodukční toxicity u potkanů a králíků neprokázaly teratogenecitu při perorálních dávkách až do 4 mg/kg u potkanů a 80 mg/kg u králíků.

Tyto dávky, použité v preklinických studiích, byly pěti až desetinásobně vyšší na mg/kg (75 kg na osobu) než běžné klinicky podávané dávky (7,5 - 15 mg). Byly popsány fetotoxické účinky na konci gestace, které jsou společné všem inhibitorům syntézy prostaglandinů. In vitro ani in vivo nebyly zjištěny žádné důkazy mutagenních účinků. U potkanů ani u myší nebylo zjištěno žádné karcinogenní riziko, ani při dávkách mnohem vyšších než jsou dávky klinicky používané.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Dihydrát citronanu sodného Monohydrát laktosy Mikrokrystalická celulóza Koloidní bezvodý oxid křemičitý Povidon K25 Krospovidon Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Blistry (PV C/PVDC/Al)

7.5    mg: 10, 20 a 30 tablet 15 mg: 10, 20 a 30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

APO-MELOXICAM 7,5 mg tablety: 29/161/09-C APO-MELOXICAM 15 mg tablety: 29/162/09-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.2.2009 / 27.7.2013

10.    DATUM REVIZE TEXTU

16.4.2014

12