Příbalový Leták

Apo-Ibuprofen 400 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU HDPE LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety ibuprofenum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110). Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 oC.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe BV., Leiden, Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. : 29/171/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Dospělí a dospívající nad 12 let obvykle užívají 400 mg ibuprofenu (1 tableta přípravku) 1 až 3krát denně s odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hodiny.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Apo-Ibuprofen 400


2