Příbalový Leták

Apo-Gab 300

sp.zn. sukls201223/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

APO-GAB 100 APO-GAB 300 APO-GAB 400

tvrdé tobolky

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Apo-Gab a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Gab užívat

3.    Jak se Apo-Gab užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Apo-Gab uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Apo-Gab a k čemu se používá

Apo-Gab patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Apo-Gab je gabapentinum.

Přípravek Apo-Gab se používá k léčbě:

různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Apo-Gab k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Apo-Gab jako přídavnou léčbu k Vaší současné léčbě. Apo-Gab může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

- periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Gab užívat Neužívejte Apo-Gab

-    jestliže jste alergický(á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Apo-Gab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

-    trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

-    podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin), informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

-    pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte, ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Máte-li podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možné závažné reakci

U malého počtu pacientů užívajících gabapentin byla zachycena alergická reakce nebo potenciální závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny. Měl(a) byste tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Apo-Gab.

Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části “Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný “.

Další léčivé přípravky a Apo-Gab

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky obsahující morfin

Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit účinek přípravku Apo-Gab.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Je-li přípravek Apo-Gab užíván současně s antacidy, které obsahují hliník nebo hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Apo-Gab ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Apo-Gab nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Apo-Gab:

-    se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky.

-    může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Apo-Gab s jídlem a pitím

Apo-Gab se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost Těhotenství

Apo-Gab neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků užívaných k léčbě záchvatů bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze po poradě s lékařem.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Apo-Gab zjistíte, že jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Apo-Gab, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Apo-Gab se nedoporučuje.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Apo-Gab může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

3. Jak se Apo-Gab užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Gab je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Apo-Gab, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Apo-Gab nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Způsob a cesta podání

Apo-Gab je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím vody.

Epilepsie, obvyklá dávka je:

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Apo-Gab není určen pro použití u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest, obvyklá dávka je:

Dospělí:

Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.

Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkování.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Gab, než jste měl(a)

Pokud Vy nebo někdo jiný omylem požije větší množstív tobolek, nebo pokud se domníváte, že nějakou spolklo dítě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte okamžitě na pohotovost nejbližší nemocnice. Protože gabapentin může způsobovat ospalost, je doporučeno, abyste někoho jiného požádal(a), aby Vás k lékaři nebo do nemocnice dovezl, nebo si můžete zavolat sanitku. Příznaky předávkování jsou točení hlavy, dvojité vidění, zastřená řeč, ztráta vědomí, ospalost a mírný průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Gab

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Gab

Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Gab, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Apo-Gab náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný:

-    závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).

-    úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).

-    přípravek Apo-Gab může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při tomto typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může způsobit, že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude přípravek Apo-Gab vysazen.

Neprodleně zkontaktujte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujících projevů:

-    kožní vyrážka

-    kopřivka

-    horečka

-    neustupující zduření uzlin

-    otok rtů a jazyka

-    zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí

-    neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

-    těžká únava nebo slabost

-    neočekávaná bolest svalů

-    opakované záněty

Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a rozhodnout, zda máte v dalším užívání Apo-Gab pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

•    virové infekce

•    pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace

•    únava, horečka

Časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

•    pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné infekce

•    nízký počet bílých krvinek

•    nechutenství, zvýšená chuť k j ídlu

•    agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením

•    křeče, mimovolné pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, omezení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy

•    rozmazané vidění, dvojité vidění

•    vertigo (točení hlavy)

•    vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

•    ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

•    zvracení, nevolnost, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

•    otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné

•    bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

•    potíže s erekcí (impotence)

•    otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

•    snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

•    náhodné zranění, zlomenina, odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky

(které mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

•    alergické reakce j ako j e kopřivka

•    omezená pohyblivost

•    zrychlená srdeční činnost

•    svědění obličeje, trupu a končetin

•    abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

•    pád

•    obtíže s myšlením

•    zvýšení hladiny cukru v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

Vzácné nežádoucí účinky

(které mohou postihnout méně než 1 osobu z 1000):

•    snížení hladiny cukru v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

•    ztráta vědomí

Četnost není známá (nemůže být stanovena z dostupných údajů)

•    snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve)

•    halucinace

•    potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, mimovolné pohyby a ztuhlost

•    zvonění v uších

•    skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé vystupující bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně

•    zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater

•    akutní selhání ledvin, únik moči

•    zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

•    nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, pocení), bolest na hrudi

•    kolísání krevního cukru u pacientů s diabetem.

•    nízká hladina sodíku v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Apo-Gab uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek APO-GAB obsahuje

Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 400 mg.

Pomocnými látkami jsou:

APO-GAB 100 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, černý inkoust.

APO-GAB 300 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý oxid železitý, černý inkoust

APO-GAB 400 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý inkoust

Jak přípravek APO-GAB vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka

APO-GAB 100 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí, s potiskem „Apo 112“

APO-GAB 300 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní částí a žlutou vrchní částí, s potiskem „Apo 113“

APO-GAB 400 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní částí a oranžovou vrchní částí, s potiskem „Apo 114“

APO-GAB 100, 300 a 400 mg: 50, 60, 90 nebo 100 tvrdých želatinových tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V.,

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden,

Nizozemsko.

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.8.2016

7/7