Příbalový Leták

Apo-Escitalopram 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITRNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-ESCITALOPRAM 5 mg potahované tablety escitaloprami oxalas

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje escitaloprami oxalas 6,38 mg, což odpovídá escitalopramum 4,99 mg.

J.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další údaje v příbalové informaci. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


28 potahovaných tablet 5 ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

30/414/09-C

13 číslo šarže č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-ESCITALOPRAM 5 mg potahované tablety escitaloprami oxalas

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.


3. POUŽITELNOST


Exp.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


ETIKETA na HDPE lahvičce


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-ESCITALOPRAM 5 mg potahované tablety escitaloprami oxalas

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje escitaloprami oxalas 6,38 mg, což odpovídá escitalopramum 4,99 mg.

J.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosyj. Další údaje v příbalové informaci. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 / 100 potahovaných tablet 5 ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

30/414/09-C

13 číslo šarže č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


APO-ESCITALOPRAM 5