Příbalový Leták

Apo-Enalapril 5 Mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH HDPE LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apo-Enalapril 5 mg Apo-Enalapril 10 mg Apo-Enalapril 20 mg tablety

Enalaprili maleas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Apo-Enalapril 5 mg: Jedna tableta obsahuje 5 mg enalaprili maleas. Apo-Enalapril 10 mg: Jedna tableta obsahuje 10 mg enalaprili maleas. Apo-Enalapril 20 mg: Jedna tableta obsahuje 20 mg enalaprili maleas.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát laktosy.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V.


Leiden

Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Apo-Enalapril 5 mg: 58/134/99-C Apo-Enalapril 10 mg: 58/135/99-C Apo-Enalapril 20 mg: 58/136/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Apo-Enalapril 5 Apo-Enalapril 10 Apo-Enalapril 20