Příbalový Leták

Apo-Diclo 50 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU - štítek na lahvičku


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-DICLO 50 mg

enterosolventní tablety diclofenacum natricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna enterosolventní tableta obsahuje diclofenacum natricum 50 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Pomocné látky: hlinitý lak oranžové žluti (E 110) aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 enterosolventních tablet 50 enterosolventních tablet 100 enterosolventních tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 oC.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. : 29/1217/94-B/C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Apo-Diclo 50


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


2