Příbalový Leták

Apo-Amlo 10

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-AMLO 10

Tablety

Amlodipinum

3 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10,0 mg (odpovídá amlodipini besilas 14,0 mg) 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu. Více údajů v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4 / 28 / 30 / 56 / 60 / 84 / 90 / 100 / 120 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apote

x Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

83/265/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Apo-Amlo 10


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-AMLO 10

Tablety

Amlodipinum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5. JINÉ


ETIKETA NA HDPE LAHVIČCE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


APO-AMLO 10

Tablety

Amlodipinum

3 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10,0 mg (odpovídá amlodipini besilas 14,0 mg) 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu. Více údajů v příbalové informaci. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30, 90, 100 a 1000 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


83/265/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Apo-Amlo 10