Příbalový Leták

Apo-Amilzide 5/50 Mg

sp.zn. sukls196441/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

APO-AMILZIDE 5/50 mg

Tablety

amiloridum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je APO-AMILZIDE 5/50 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-AMILZIDE 5/50 mg užívat

3.    Jak se APO-AMILZIDE 5/50 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak APO-AMILZIDE 5/50 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je APO-AMILZIDE 5/50 mg a k čemu se používá

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg obsahuje léčivé látky hydrochlorothiazid a amilorid.

Amiloridová složka přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik (draslík šetřících léků); amilorid je také slabým diuretikem (tableta podporující močení).

Hydrochlorothiazidová složka přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg je lékem patřícím do skupiny diuretik.

Lékař Vám předepsal přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg s cílem zachovat normální hladiny draslíku v krvi. Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), otoků (otoky kotníků, chodidel a dolních končetin při zadržování vody v organismu v důsledku srdečního onemocnění) nebo k léčbě ascitu (hromadění vody v břišní dutině) a otoků v důsledku cirhózy (onemocnění jater).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-AMILZIDE 5/50 mg užívat

Neužívejte přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg

-    jestliže jste alergický(a) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže jste alergický(a) na jakékoli léky obsahující sulfonamidy (pokud si nejste jisti, co jsou léky obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře)

-    jestliže máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi

-    jestliže užíváte jiné léky šetřící draslík nebo doplňky pro zvýšení množství draslíku v krvi

-    trpíte anurií, akutním selháním ledvin, těžkou progredující chorobou ledvin a diabetickou nefropatií.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže se u Vás během léčby přípravkem APO-AMILZIDE 5/50 mg vyskytnou vysoké hladiny draslíku v krvi

-    jestliže    trpíte onemocněním srdce a plic

-    jestliže    trpíte onemocněním j ater

-    jestliže    trpíte onemocněním ledvin

-    jestliže    trpíte poruchou rovnováhy elektrolytů

-    jestliže trpíte zvýšenou hladinou dusíkatých látek v krvi

-    jestliže    máte dnu

-    jestliže    máte lupus erythematodes

-    jestliže se léčíte jiným diuretikem (tabletami podporujícími močení)

V těchto případech se ošetřující lékař může rozhodnout, že Vám dávky léků upraví.

Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte diabetes (cukrovku), protože podávání hydrochlorothiazidu si může vyžádat úpravu dávek antidiabetik, včetně inzulínu.

Děti a dospívající

Používání amiloridu (který představuje jednu ze složek přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg) u dětí nebylo hodnoceno, a proto se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a APO-AMILZIDE 5/50 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které j ste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Litihium (lék na určité dušení nemoci) - jeho vylučování z těla může být vlivem složek přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg sníženo a tím se může zvýšit riziko toxicity.

Nesteroidní antirevmatika (léky proti zánětu, revmatu) - u některých pacientů může podávání nesteroidních protizánětlivých léků omezit diuretické, natriuretické a antihypertenzivní účinky diuretik. Současné podávání nesteroidních antirevmatik a draslík šetřících léků, včetně amiloridu, může vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi a selhání ledvin, zvláště u starších pacientů.

Doplňky draslíku - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Diuretika (tablety na odvodnění) šetřící draslík - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE ihnibitory), antagonisté pro angiotenzin II -mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi a ke vzniku hypotenze (příliš nízkého krevního tlaku). Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutné 2 až 3 dny před zahájením terapie inhibitorem ACE vysadit terapii přípravkem APO-AMILZIDE 5/50 mg.

Cyklosporin nebo takrolimus - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Digoxin - amilorid má vliv na vylučování digoxinu, a proto existuje možnost změněné odpovědi na digoxin.

Digitalisové glykosidy - hydrochlorothiazid může zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním koncentrací draslíku v séru.

Alkohol, barbituráty a narkotika - může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze.

Antidiabetika (perorální léky a inzulin) - může být nutná úprava dávky antidiabetika.

Další antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku) - přídatný účinek

Kortikosteroidy, adrenokortikotropní hormon (ACTH) - zintenzívněný nedostatek elektrolytů, zvláště hypokalemie (nízká hladina draslíku v krvi).

Presorické aminy (např. adrenalin) - možnost snížené odpovědi na presorické aminy, ne však natolik, aby zabránila jejich použití.

Myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin) - možnost zvýšené reaktivity na svalová relaxancia.

Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) - byla vyslovena domněnka, že thiazidy (mezi něž hydrochlorothiazid patří) mohou působit proti účinku perorálních antikoagulancií

Pryskyřice cholestyramin a kolestipol - absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic s výměnou aniontů narušena. Jednotlivé dávky pryskyřic cholestyraminu nebo kolestipolu se vážou na hydrochlorothiazid a snižují jeho vstřebávání z trávicího traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 % (kolestipol).

Lékové interakce, interakce s laboratorními testy - vzhledem k účinkům na metabolismus vápníku může hydrochlorothiazid ovlivnit vyšetření funkce příštítných tělísek.

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg s jídlem a pitím

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání během těhotenství

   Užívání přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg těhotnými ženami je kontraindikováno.

•    Jestliže jste těhotná nebo hodláte otěhotnět, sdělte to svému lékaři ještě před zahájením léčby přípravkem APO-AMILZIDE 5/50 mg , aby mohl zvážit jiný způsob léčby.

Užívání kojícími matkami

   Hydrochlorothiazidová složka přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg se vyskytuje v mateřském mléku. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost se soustředit a rychle reagovat a tudíž i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg obsahuje laktózu a azobarvivo.

Pokud Vás lékař informoval, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti, který může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek APO-AMILZIDE 5/50 MG užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.

Přesnou dávku, způsob užívání a délku léčby určuje lékař na základě vašeho zdravotního stavu a případné další léčby.

Užívejte přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg každý den, přesně podle pokynů lékaře. Je velmi důležité pokračovat v užívání přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg tak dlouho, jak Vám ošetřující lékař předepsal. Neužívejte víc tablet než je předepsaná dávka.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se přípravek v následujících dávkách:

obvykle se začíná užíváním 1/2 tablety denně nejlépe ráno, obvyklá udržovací dávka je 1 tableta denně, při nedostatečném účinku může lékař dávku zvýšit na 2 tablety denně, což je nejvyšší denní dávka.

Neurčil-li lékař jinak, je nejlépe užívat přípravek ráno, nalačno. Tablety se většinou zapíjejí vodou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg, než jste měl(a)

V případě předávkování okamžitě vyhledejte ošetřujícího lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování by byly pocit opojení nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v objemu vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg byste měli užívat podle předpisu. Pokud byste však vynechali dávku, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg je obvykle dobře snášen. I když méně závažné nežádoucí účinky byly popisovány poměrně často, významné nežádoucí účinky časté nejsou.

Mezi nežádoucí účinky, které byly popisovány v souvislosti s užíváním přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg, obecně patří ty, o nichž je známo, že se vyskytují při diuréze, léčbě thiazidy nebo při léčbě základního onemocnění. Klinické studie neprokázaly, že by kombinace amiloridu a hydrochlorothiazidu zvyšovala riziko nežádoucích účinků ve srovnání s podáváním uvedených léků samostatně.

Při podávání přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg byly popsány následující nežádoucí účinky: Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce

Poruchy metabolismu a výživy: nechutenství, změny vnímání chuti, dehydratace, elektrolytová

nerovnováha, dna, nízká hladina sodíku v krvi, příznaky nízké hladiny sodíku v krvi

Psychiatrické poruchy: deprese, nespavost, duševní zmatenost, nervozita, ospalost

Poruchy nervového systému: pachuť, závrať, bolest hlavy, mravenčení a necitlivost v končetinách

(parestézie), strnulost, mdloby

Poruchy oka: poruchy vidění

Poruchy ucha: závrať

Poruchy srdce: angina pectoris (onemocnění srdce provázené bolestí na hrudi), poruchy srdečního rytmu, zrychlený tep

Cévní poruchy: návaly horka, závrať při napřímení ze sedu nebo lehu Poruchy dýchání: dušnost, ucpaný nos

Poruchy trávicího traktu: pocit plnosti v břiše, bolest břicha, zácpa, průjem, plynatost, krvácení do

trávicího traktu, škytavka, nevolnost, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně: pocení, svědění, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy: bolest zad, bolest kloubů, bolest dolních končetin, svalové křeče Poruchy ledvin a močových cest: poruchy tvorby moči, neschopnost udržet moč, noční močení, poruchy funkce ledvin včetně selhání ledvin

Poruchy reprodukčního systému a prsu: impotence (neschopnost pohlavního života)

Celkové poruchy: bolest na prsou, únava, malátnost, žízeň, slabost Vyšetření: zvýšené koncentrace draslíku v séru Poranění a otravy: digitalisová toxicita

Další nežádoucí účinky popsané v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg:

Amilorid

Poruchy krve a lymfatického systému: chudokrevnost, neutropenie (nedostatek určitých bílých krvinek)

Psychiatrické poruchy: snížené libido (pohlavní touha)

Poruchy nervového systému: encefalopatie (onemocnění mozku), ospalost, třes Poruchy ucha: zvonění nebo hučení v uších

Poruchy srdce: u jednoho pacienta s částečnou srdeční blokádou došlo k rozvoji úplné srdeční blokády, bušení srdce

Poruchy dýchání: kašel

Poruchy trávicího traktu: aktivace pravděpodobně již přítomného peptického vředu, sucho v ústech, poruchy trávení

Poruchy jater a žlučových cest: žloutenka Poruchy kůže a podkožní tkáně: vypadávání vlasů

Poruchy svalové a kosterní soustavy: bolest šíje/krku/ramen, bolest končetin

Poruchy ledvin a močových cest: křeče močového měchýře, nadměrná tvorba moči, časté močení

Vyšetření: abnormální funkce jater, zvýšený nitrooční tlak

Hydrochlorothiazid Infekce: zánět slinných žláz

Poruchy krve a lymfatického systému: agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie, leukopenie, purpura, trombocytopenie

Poruchy metabolismu a výživy: zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie), zvýšená hladina kyseliny močové v krvi (hyperurikémie), snížená hladina draslíku v krvi (hypokalémie)

Psychiatrické poruchy: neklid

Poruchy oka: přechodné rozmazané vidění, žluté vidění

Cévní poruchy: zánět cév

Poruchy dýchání: dechová tíseň včetně pneumonitidy a otoku plic Poruchy trávicího traktu: křeče, podráždění žaludku, zánět slinivky břišní Poruchy jater a žlučových cest: žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně: citlivost na sluneční světlo, toxická epidermální nekrolýza, kopřivka Poruchy ledvin a močových cest: přítomnost cukru v moči, zánět tkáně ledvin Celkové poruchy: horečka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Srobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.suklcz/nahlasit-nezadouci-ucmek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek APO-AMILZIDE 5/50 MG uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě 15 - 25 °C, uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg obsahuje

-    Léčivými látkami jsou amiloridi hydrochloridum 5,7 mg (odpovídá amiloridum 5 mg) a hydrochlorothiazidum 50 mg v jedné tabletě.

-    Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hlinitý lak oranžové žluti.

Jak přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

APO-AMILZIDE 5/50 mg je kosočtvercovitá, bikonvexní, broskvově zbarvená tableta na jedné straně hladká, na druhé straně označená APO nad a 5/50 pod půlicí rýhou.

Velikost balení: 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce

Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16.12.2013

6/6