Příbalový Leták

Apiguard 25 %

OZNAČENÍ NA VNĚJŠÍM OBALU

APIGUARD gel (25% thymol) pro podání ve včelím úlu1. Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Držitel rozhodnutí o registraci


VITA (EUROPE) LIMITED

21/23 WOTE STREET

BASINGSTOKE

HAMPSHIRE RG21 7NE

UK


Výrobce odpovědný za propouštění šarží


LALEHAM HEALTH AND BEAUTY LIMITED

SYCAMORE PARKMILL LANE

ALTON

HAMPSHIRE GU34 2PR

UK


2. Název veterinárního léčivého přípravku


APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek


3. Obsah léčivých a pomocných látek


Tymolum 12,5 g


4. Indikace


Léčba varroázy způsobené roztočem Varroa destructor


5. Kontraindikace


Nejsou známy.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Během léčby může dojít k mírnému neklidu včelstva.

Při vysokých teplotách může sporadicky během léčby dojít k mírnému snížení počtu mladého plodu; jedná se však o přechodný jev, který nemá žádný vliv na vývoj včelstva.

7. Cílový druh zvířat


Včela medonosná (Apis mellifera)


8. Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání


Pro aplikaci do včelího úlu: dvě aplikace 50 g gelu na včelstvo každé dva týdny.

Maximálně dvě aplikace ročně.


Způsob podání:


Otevřete úl. Odstraňte ochrannou fόlii misky, ale ponechte jeden konec fόlie přilepený k misce. Misku umístěte doprostřed na plodové rámky tak, aby byl gel nahoře. Ujistěte se, že je mezi horní částí misky a krycí deskou úlu prostor o rozměru alespoň 0,5 cm. Zavřete úl. Po dvou týdnech vyměňte první misku za novou a řiďte se stejnými pokyny. Ponechte přípravek ve včelstvu, dokud nebude miska prázdná. Při nasazování medníků do včelstev přípravek vyjměte.


Účinnost přípravku se zvýší, jestliže se přípravek použije koncem léta po ukončení snůšky (když dochází k poklesu počtu přítomného včelího plodu). V případě silného zamoření může být však přípravek použit také na jaře, při teplotách nad 15°C.


Účinnost přípravku se může u jednotlivých včelstev lišit v závislosti na charakteru aplikace. Apiguard by měl být proto použit v kombinaci s jinými přípravky v rámci ochranných a zdolávacích opatření a je nutné pravidelně sledovat spad roztočů. Jestliže v průběhu následující zimy nebo jara byl zaznamen další významný nárůst spadu roztočů, doporučuje se během zimy nebo jara provést ještě další jiná ošetření proti varroáze.


9. Pokyny pro správné podání


Přípravek lze aplikovat ihned po vyjmutí medníků.

Před aplikací přípravku sdružte slabá včelstva.

Všechna včelstva by měla být ošetřena současně.


10. Ochranná lhůta


Med: 0 dní.

Nepoužívejte během období snůšky medu.


11. Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním neotevřeném balení.

Chraňte před přímým sluncem.

Přípravek neuchovávejte v blízkosti pesticidů nebo jiných chemických látek, které by mohly přípravek kontaminovat.

Uchovávejte odděleně od potravin.


12. Zvláštní upozornění


Je nutné dbát na to, aby bylo zajištěno dodržení doporučeného dávkování, neboť nesprávné dávkování by mohlo mít škodlivý účinek na včelstvo.


Aplikaci neprovádějte během snůšky, aby bylo zabráněno možnému nepříznivému ovlivnění chuti medu.

Přípravek nepoužívejte, jestliže je očekávaná maximální denní teplota během aplikace přípravku nižší než 15°C nebo pokud je aktivita včelstva velmi nízká nebo pokud teplota přesahuje 40°C.


Podání vyšší dávky, než je doporučeno (50 g gelu na aplikaci odpovídající 12,5 g tymolu), by mohlo způsobit poruchy chování včelstva (neklid, unikání či zvýšení úhyn včelstva). V případě předávkování odstraňte nadměrné množství přípravku z včelstva.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V důsledku možného výskytu kontaktní dermatitidy a podráždění kůže a očí je nutné se vyhnout přímému kontaktu kůže a očí s přípravkem.

Při nakládání s přípravkem používejte společně s běžnými ochrannými prostředky i nepropustné rukavice.

V případě zasažení kůže postiženou oblast umyjte důkladně mýdlem a vodou.

Při zasažení očí vypláchněte oči důkladně velkým množstvím čisté tekoucí vody, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři.

Po ukončení aplikace přípravku si umyjte ruce mýdlem a vodou. Materiál, který byl v kontaktu s gelem omyjte vodou.


13. Zvláštní opatření pro likvidaci nepoužitých léčivých přípravků nebo odpadu z takových léčivých přípravků, pokud je to vhodné


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů


14. Datum poslední revize příbalové informace


Březen 2015


15. Velikost balení


10 misek 50 g gelu.


16. Datum použitelnosti


EXP


17. Označení „uchovávejte mimo dosah dětí“


Uchovávat mimo dosah dětí.


18. Registrační číslo


99/033/10-C


19. Číslo šarže


BN


20. Označení „pouze pro zvířata“


Pouze pro zvířata.3/3