Příbalový Leták

Apaurin


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU


Papírová krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Apaurin

10 mg/2 ml

injekční roztok

diazepamum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna ampule (2ml) obsahuje diazepamum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: benzylalkohol, bezvodý ethanol, propylenglykol, kyselina benzoová, natrium-benzoát, voda na injekce (viz příbalová informace)


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční roztok

2 ml

10 ampulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní a intramuskulární podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: Datum použitelnosti bude vyraženo při výrobě.

Datum výroby: Datum výroby bude vyraženo při výrobě.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo Město, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 70/099/91-S


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže: Bude vyraženo při výrobě


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


APAURIN


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBAL


Štítek


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Apaurin

10 mg/2 ml

diazepamum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


i.m., i.v.


3. POUŽITELNOST


Datum použitelnosti bude vyraženo při výrobě


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


6. JINÉ


Datum výroby bude vyraženo při výrobě

KRKA

3