Příbalový Leták

Anticholium

Tento dokument je příbalovou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu. Příbalová informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

v UU'

TOXIKOLOG1CKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 tel. 224 91 92 93, 224 91 54 02, E-mail: tis@vfn.cz

Překlad příbalové informace

ANTICHOLIUM

Odborné informace o použití

Dr. F. Kohler Chemie GmbH Werner-von-Siemens Str.22-28 D- 64625 Bensheim

1    NÁZEV PŘÍ PRA VKU (LÉKU)________

Anticholium

2    SLOŽENÍ LÉKU_______

2.1    Léčebně účinná látka

5 ml injekčního roztoku obsahuje;

2.0 mg physostigmin salicýlát

Pomocné látky: 2,5 mg metadisincitan sodný (odpovídá max. 1,7 mg 502), natrium-edetát

3    FORMA PODÁNÍ (APLIKACE}    _    __    _.    _______

injekční roztok nebo infuzní roztok

4    KLINICKÉ ÚDAJE    _____________________

4.1    Použití (indikace)

K léčbě pcoperačních porado

centráiní anticholinergní syndrom (CAS) zpomalené pooperační probouzení zimnice (třes)

jako aníidotum, resp. antagonista při otravách, resp. předávkování: alkoholem

-    tropanovými alkaloidy {hyosciamin, atropin, skopolamin, např.z durmanu, rulíku žiomocného)

rnuchomůrkou.panterovou nebo červenou

-    tílcyklickými antidepresívy (amifriptýlin, imipramin, trimipramin, clomipramin, doxepin)

-    sntieméťtky / antihistaminiky (fanothiazin, thioridazin, chlorprornazin, promethazin, d if e niVyd ra m i n, a i m e n h y d r i n á t}

-    neuroleptiky (zvi. butyrofenony) benzodiazepiny

-    spasmolytiky (tolderodin, oxybutynin) antiparkinsoniky (amantadin, difenhydramin)

-    baclofenem, kyselinou 4-hydroymáselnou (GHB)

-    inhalačními anestetiky ketaminem

chinuklidinylbenzilátem

4.2    Jednotlivé nebo denní dávky a způsob aplikace

Při otravách:

-    U malých dětí:

Začátek s nízkou dávkou 0,5 mg physostigmin salicylátu i.v nebo i.m., opakování této dávky každých 5 minut do celkové dávky 2 mg, tak dlouho, dokud přetrvávají toxické anticholinergní projevy a nenastoupí cholinergní projevy.

-    U dospělých:

Na úvod 0,04 mg/kg (2 mg) physostigminu salycilátu pomalu i.v. nebo i.m. a pak 1-4 mg každých 20 minut. Jestliže se znovu objeví příznaky otravy, pak opakovat plně působící dávku, ev. i ve formě kapací infuze.

Léčba poruch pooperačního probouzení:

Pomalu podat physostigmin 0,04 mg/kg i.v. (tj. asi lmg/min), maximální jednotlivá dávka je 2 mg. Další injekce, pokud není účinek dostačující, mohou následovat nejdříve za 5 až 20 minut, tedy tehdy, kdy se dá již dostatečně posoudit účinek úvodní dávky.

Intravenózně, intramuskulárně nebo v krátkodobé infuzi v 50 ml fyziologického roztoku během 10-15 minut. Jako všeobecné kritérium dostatečné dávky physostigminu se považuje zřetelný návrat duševních schopností a oslovitelnost pacienta (uvede např. údaj o jménu, adrese, datu).

4.3    Kontraindikace

Anticholium nesmí být použito při přecitlivělosti na physostigmin salicylát, natriumetabisulfit, nebo na některé z ostatních složek. Astma bronchiale, gangréna, koronární onemocnění srdce, mechanická obstipace a mechanická blokáda odchodu moči.

Absolutní kontraindikace:

Myotonická dystrofie, depolarizační blok po depolarizujících svalových relaxanciích, intoxikace ireverzibilními biokátory cholinesterázy, uzavřená poranění lebky a mozku, obstrukce v zažívacím traktu a ve vývodných močových cestách.

Relativní kontraindikacé:

Astma bronchiaie, diabetes meilitus, bradykardie, poruchy aírioventrikulárního vedení, těhotenství, Parkinsonova nemoc, colitis uícerosa.

4.1 Použití v těhotenství a při kojení

S použitím Antichoiia v těhotenství nejsou žádné zkušenosti. Physostigmin, účinná látka obsažená v Anticholiu, prochází placentou. Nejsou k dispozici žádné dostačující experimentální studie na zvířatech, co se týče působení na těhotenství, vývoj embrya/ plodu, porod a postnatální vývoj. Potenciální riziko pro člověka není známé. Anticholium srní být v těhotenství použito jen tehdy, považuje-ii ošetřující lékař jeho použití za nevyhnutelné.

Nejsou žádné zkušenosti s použitím Antichoiia při kojení. Není známo, zda physostigmin, účinná látka Antichoiia, přechází do mateřského mléka. Anticholium se smí použít při kojení jen v případě, kdy to ošetřující lékař považuje za bezpodmínečně nutné.

4.2    Varování a opatření při použití

Z důvodu obsahu disiřičitanu sodného {metabisulfitu sodného) může v ojedinělých případech, zvlášť u astmatiků, dojít k reakcím přecitlivělosti, které se mohou projevovat jako nucení na zvracení, průjem, ztížený dech, akutní astmatický záchvat, poruchy vědomí, nebo šok. Tyto reakce mohou probíhat jednotlivě velice různě a mohou vést k život ohrožujícím stavům. Za těchto podmínek je při použití antidota Anticholium potřebné pečiivé zvážit rizika a přínos a mít součastně připravený kortizonový preparát. Při terapii Lricykiickými antidepresivy se může vyskytnout akutní zástava srdce, proto použití Antichoiia jako antidota při otravách těmito láky musí probíhat za kontinuálního monitorování EKG.

4.3    interakce s jinými látkami

Při současném podání jiných inhibitorů choiinesterázy je třeba opatrnosti, jelikož dochází k zesílení účinku.

Při otravě depoSarizačními svalovými reiaxancii typu Suxamethonia je Anticholium ko ntra indikova no i

4.4    Vlivy na schopnost obsluhy strojů a řízení motorových vozidel

Nejsou známy.

4.5    Vedlejší (nežádoucí) účinky

jSfausea, zvracení, změny srdečního rytmu (jak hrady, tak i tachykardie), hypotenze, zvýšená sekrece slin, pocení).

3


A.tmCHOUUM

Natriummetabisulfit může v ojedinělých případech způsobit alergickou reakci nebo bronchospasmy.

4.6 Předávkování: příznaky, opatření v naléhavých situacích, protilátky

Podat Atropin i.v. až k normalizaci příznaků. Dávka zpravidla odpovídá polovině podané dávky physostigmin salicylátu. Při otravě neodkladně zavést opatření k zamezení resorbce (jako je výplach žaludku, dávka aktivního uhlí a laxativ).

Při předávkování Anticholia může dojít k bradykardii, slinění, zvracení, tonicko-klonickým generalizovaným křečím. Pro lepší kontrolu by pacienti měli být napojeni na EKG.

5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakologická skupina:

Nepřímé parasympatimetikum

Kód ATC: S0IEB05

Physostigmin je, tak jako všechny v medicíně používané inhibitory cholinesterázy, svou chemickou strukturou karbamát. Svou strukturou se podobá neostigminu a pyridostigminu, na rozdíl od nich má ale terciární atom dusíku, místo kvarterního. Physostigmin je reverzibilní blokátor acetylcholinesterázy. Jakožto inhibitor acetylcholinesterázy zpomaluje odbourávání acetylcholinu a díky zvýšení koncentrace acetylcholinu na receptorech nepřímo působí parasympatikomimeticky. Physostigmin může na rozdíl od kvarterních aminů pronikat hematoencefalickou bariérou a působit tedy i v CNS. Hlavní působení (terapeuticky také využívané) physostigminsalicylátu spočívá v časově ohraničeném blokování cholinesterázy, které vede ke zvýšené nabídce acetylcholinu.

In vitro blokuje physostigmin cholinesterázu v mozku krysy ještě v ředění 1,2 x 10-7 g (50%).

5.2    Farmakodynamika

Physostigmin se dobře a rychle vstřebává jak po podání per os, tak po subkutánním nebo intramuskulárním. Také vstřebání nosní sliznicí může vést při aplikaci do oka ke klinicky účinnému systémovému působení. Odbourání physostigminu se děje částečně cestou hydrolýzy, částečně emzymaticky. Hydrolýza vede k metabolitům, vylučování se děje v glukuronizované nebo sulfatizované formě převážně močí (cca z 80%), malým dílem (cca 5%) také stolicí. Vylučování physostigminu je po 24 hodinách ukončeno. Dávky, které jsou podány po 60 až 90 minutách nevedou ke kumulaci.

JÍŠ-

TOXIKOLOGÍCKÉ INFGRMAČNÍ STŘEDISKO

Distribuce díky struktuře terciárního aminu a vlivem lipofilie probíhá dobře i přes hemaťoencefalickou bariéru. To má zvláštní význam pro indikace physostigminu, protože z tohoto důvodu je v naprosté většině nasazován v situacích, kdy je potřeba blokovat acetvicholinesterázu CNS. Vzhledem k lipofilii a zvýšené afinitě physostigminu k enzymům CNS stačí k dosažení žádaného efektu dávky, jejichž periferní účinek je téměř zceia zanedbatelný.

Metabolit physostigminu eserolin má analgetické působení, které se nezruší podáním naioxonu nebo atropinu. Centrálním ovlivněním periferního uvolňování adrenalinu z nadievinek působí eserolin stimulačně na srdce a krevní oběh, čímž tedy převáží nad periferními vagálními projevy, takže místo bradykardie je většinou možno pozorovat zrychlení pulzu. Po i.v. podání nastupuje účinek physotigminu prakticky po několika málo minutách. K antagonizaci anticholinergních účinků je potřeba docílit plazmatické koncentrace 3-5 ng/í.

Působení přitom přetrvává přibližně 20 minut a odeznívá téměř úplně do 30 až 40 minut.

5.3    Farmakokinetika

Eiirninační poločas physostigminu po tntravenózním podání je u zvířat v rozmezí 20 až 30 minut, li lidí mezi 18 - 30 minutami. Tento údaj je v souladu s klinickými zkušenostmi u lidí, kdy výrazný efekt trvá asi 20 minut a odeznívání účinku probíhá do 30 až 40 minut. Clearance je u člověka mezi 1,5 až 5,7 l/min.

5.4    Toxikoíogické vlastnosti

Při pokusech ohledně toxicity jednorázového podání byla střední letální dávka u krys při intramuskulárním podání 1,28 mg/kg tělesné hmotnosti, u králíka 1,57 mg/kg. Po intravenózním podání byla střední letální dávka u myší 910 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti, a u králíka 910 ug/kg tělesné hmotnosti. Smrt nastala zástavou dýchání v bezvědomí.

Při infuzích 0,24 mg/kg/ tělesné hmotnosti/hod. během 7 dnů byl pozorován u morčat přechodný tremor, úbytek na váze, pokles tělesné teploty a smrt 50 testovaných zvířat. Bakteriální testy neprokázaly žádné mutagenní vlastnosti. Další pokusy ohledně mutagenního potenciálu nejsou k dispozici. Studie na kancerogenitu nebyly prováděny.

Studie na reprodukční toxicitu nebyly prováděny.

6_ FARMACEUTICKÉ INFORMACE

S.l Ostatní složky

2,5 mg disiřičitanu sodného (metabisuifitu soriného=>odpovídá max. 1,7 mg 502), natriumedetáí, voda pro injekce, dusík.

6.2    Inkompatibilita

Není známa.

6.3    Trvanlivost

V neporušeném obalu: 3 roky.

Infuzní roztok je po přípravě třeba ihned použít.

Po uplynutí doby trvanlivosti se lék již nemá používat.

6.4    Zvláštní opatření při skladování

Uschovávat při teplotě maximálně do 25°C, chránit před světlem v lepenkových (kartónových) obalech.

6.5    Druh a obsah balení

Balení s 1 ampulí po 5 ml

Balení s 5 ampulemi po 5 ml Předepisování / povinnost lékárny

Na lékařský předpis

7    FARMACEUTICKÁ FIRMA A DRŽITEL REGISTRACE_

DR.FRANZ KÓHLER CHEMIE GMBH Werner-von-Siemens- Str.22-28 D-64625 Bernsheim Telefon 0 62 51/1083-0 Telefax 0 62 51 / 1083 -146 e-mail info@koehler-chemie.de.

8    ČÍSLO POVOLENÍ_

6073341.00.00

9    DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE_

28. 11. 2005

10    DATUM REVIZE TEXTU_

Únor 2010

Po uplynutí expirace nesmí být přípravek používán.

Chraňte před dětmi.

Dr. Franz Kohler Chemie GMBH Werner-von-Siemens-Str. 22-28,64625 Bensheim

TOX1KOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO


Kiinška pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 tel. 224 91 92 93, 224 91 54 02, E-mail: tis@vfn.C2

'všeobecná fakultní nemocnice

KLiMIKA PRACOVNÍHO LcKAHSTV! . T0XIK01.0G1CKE .

INFORMAČNÍ st.iedisko

NA BOJíST! 1    ^

12$08 PRAHA 2 tď


V PRAZE

I

U


004

463


WWW.tlE-CZ.CE


ANTICHOUUM 7