Příbalový Leták

Antabus 400 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU/VNITRNÍM OBALU> HDPE lékovka s příbalovou informací (fix-a-form)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Antabus 400 mg Šumivé tablety Disulfiramum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje disulfiramum 400 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sodík (0,6 miliekvivalent), aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


50 šumivých tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


87/131/76-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


antabus 400 mg