Příbalový Leták

Anopyrin 100 Mg

sp. zn. sukls239256/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Anopyrin 100 mg

tablety

acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Anopyrin 100 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anopyrin 100 mg užívat

3.    Jak se přípravek Anopyrin 100 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Anopyrin 100 mg uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Anopyrin 100 mg a k čemu se používá

Přípravek Anopyrin patří mezi léčiva, která tlumí shlukování krevních destiček (trombocytů) a tím předcházejí vzniku krevních sraženin v cévách (vzniku trombů).

Přípravek Anopyrin se užívá:

-    při nestabilní angině pectoris (bolest na hrudi způsobená poruchou průtoku krve srdečními věnčitými tepnami) - jako doplněk standardní léčby;

-    při akutním srdečním infarktu - jako součást standardní léčby;

-    k zabránění vzniku dalšího srdečního infarktu po prvním srdečním infarktu (k prevenci reinfarktu);

- po operacích nebo jiných výkonech na tepnách (např. po aortokoronárním přemostění (bypassu), při perkutánní transluminální koronární angioplastice);

-    k předcházení vzniku přechodných záchvatů nedostatečného prokrvení mozku (tranzitorních ischemických atak) a mozkových infarktů.

Upozornění:

Přípravek Anopyrin 100 mg není určen k léčbě bolestivých stavů. Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anopyrin 100 mg užívat

Neužívejte přípravek Anopyrin:

-    jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné salicyláty (látky příbuzné kyselině acetylsalicylové) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat;

-    při právě probíhajících žaludečních nebo dvanáctníkových vředech;

-    při chorobně zvýšeném sklonu ke krvácení (hemoragické diatéze);

-    pokud máte mastocytózu (onemocnění imunitního systému);

-    při závažném onemocnění jater nebo ledvin;

-    pokud užíváte methotrexát v dávkách vyšších než 15 mg/týden;

-    ve třetí třetině těhotenství, neboť by při dávkách vyšších než 100 mg denně mohl způsobit vážné poškození plodu, mohl by vést k prodloužení či opoždění porodu a prodloužení krvácení.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Anopyrin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte nebo jste někdy měl(a):

-    přecitlivělost na jiné léky proti bolesti nebo zánětu nebo máte jakoukoliv alergii;

-    souběžně užíváte léky tlumícími srážení krve (např. kumarinové deriváty, heparin -s výjimkou léčby heparinem v nízkých dávkách);

-    máte průduškové astma;

-    máte opakující se žaludeční nebo dvanáctníkové obtíže;

-    máte poruchu funkce ledvin nebo jater.

Pacienti, kteří trpí průduškovým astmatem, alergickou rýmou, nosními polypy (výrůstky na nosní sliznici) nebo chronickými (vleklými) infekcemi dýchacích cest (obzvláště sdruženými s projevy typu alergické rýmy), a pacienti s přecitlivělostí na léky k léčbě bolesti zánětu nebo revmatismu jakéhokoli druhu jsou při užívání tablet přípravku Anopyrin ohroženi astmatickými záchvaty (tzv. nesnášenlivost analgetik/analgetické astma). Pokud máte tyto obtíže, poraďte se před užitím přípravku Anopyrin se svým lékařem. Totéž platí, pokud reagujete přecitlivěle (alergicky), např. kožními reakcemi, svěděním, kopřivkou, na jiné látky.

Při užívání přípravku Anopyrin musíte o tom před operačním výkonem informovat lékaře nebo zubního lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Přípravek Anopyrin se může u dětí a dospívajících používat jen na výslovné doporučení lékaře a to jen tehdy, nejsou-li účinná jiná opatření. Kdyby při těchto onemocněních došlo k dlouhotrvajícímu zvracení, mohlo by to být známkou Reyova syndromu, velmi vzácného, ale život ohrožujícího onemocnění, které bezpodmínečně vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Další léčivé přípravky a přípravek Anopyrin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při užívání přípravek Anopyrin se zesiluje/zvyšuje:

-    účinky léčiv tlumících srážení krve (např. kumarinových derivátů a heparinu);

-    rizika žaludečního nebo střevního krvácení při současné léčbě kortikoidy (léky podobné hormonům kůry nadledvin) nebo při souběžném požívání alkoholu;

-    účinky určitých přípravků užívaných ústy k léčbě cukrovky (perorální antidiabetika ze skupiny derivátů sulfonylurey);

-    žádoucí i nežádoucí účinky methotrexatu [léčiva užívaného k léčbě lupénky (psoriázy), onemocnění kloubů (revmatoidní artritidy) a některých nádorových onemocnění];

-    množství (koncentraci) některých souběžně užívaných léčiv (digoxinu, barbiturátů nebo lithia) v krvi;

-    žádoucí i nežádoucí účinky přípravků k léčbě bolesti nebo zánětu (nesteroidních analgetik/antiflogistik) a obecně všech léčiv užívaných k léčbě revmatických onemocnění;

-    účinky určitých léčiv užívaných k léčbě infekčních onemocnění [sulfonamidů a kombinací obsahujících sulfonamidy, jako je např. kotrimoxazol (kombinace sulfamethoxazolu a trimethoprimu];

-    účinky trijodthyroninu (liothyroninu), což je léčivo užívané k léčbě nedostatečné činnosti štítné žlázy;

-    účinky kyseliny valproové [léčiva užívaného např. k léčbě epileptických záchvatů) onemocněním].

Přípravek Anopyrin zeslabuje účinky:

-    určitých léčiv vyvolávajících zvýšené vylučování moči [tzv. antagonistů aldosteronu (spironolaktonu a kanrenoátu) a tzv. kličkových diuretik (např. furosemidu)];

-    přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku;

-    léčiv zvyšujících vylučování kyseliny močové z těla (např. probenecidu, sulfinpyrazonu). Přípravek Anopyrin s jídlem, pitím a alkoholem

Při užívání přípravku Anopyrin není vhodné pít nápoje s obsahem alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Zjistíte-li při užívání přípravku Anopyrin, že jste otěhotněla, informujte o tom lékaře.

V    průběhu prvního a druhého trimestru (v prvním až šestém měsíci) těhotenství nesmí být přípravek podáván, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je přípravek podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo jsou v prvním a druhém trimestru těhotenství, pak musí být podávaná dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

V    posledním trimestru (v sedmém až devátém měsíci) těhotenství se přípravek Anopyrin nesmí užívat, protože při jejich užívání by se zvýšilo riziko komplikací u matky i u dítěte při porodu. Léčivá látka acetylsalicylová kyselina a její metabolity (látky vzniklé její látkovou přeměnou

v těle) v malých množstvích přecházejí do mateřského mléka. Protože dosud nebyly oznámeny škodlivé účinky na kojence, při denní dávce do 150 mg zpravidla nebývá nutno zastavit kojení. Užívá-li žena vyšší denní dávky (více než 150 mg), má přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

3. Jak se přípravek Anopyrin 100 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik tablet přípravku Anopyrin máte užívat a jak často

-    Při nestabilní angině pectoris:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

-    Při akutním srdečním infarktu:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

-    K zabránění vzniku dalšího srdečního infarktu po prvním srdečním infarktu:

Doporučuje se denní dávka 300 mg Anopyrinu.

-    Po operacích nebo jiných výkonech na tepnách:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

-    K předcházení vzniku přechodných záchvatů nedostatečného prokrvení mozku:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg Anopyrinu. Přesnou dávku stanoví lékař.

Přípravek Anopyrin se obvykle užívá jednou denně, pokud možno vždy v přibližně stejnou denní dobu.

Jak a kdy máte užívat přípravek Anopyrin

Přípravek Anopyrin užívejte po jídle, tablety se polykají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Tento přípravek se nemá užívat na lačný žaludek.

Jak dlouho máte užívat přípravek Anopyrin

Přípravek Anopyrin je určen k dlouhodobému užívání.

O délce jeho užívání rozhoduje Váš ošetřující lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anopyrin, než jste měl(a)

Závratě a ušní šelest (hučení a pískání v uších) mohou být, obzvláště u dětí a u starších osob, známkami závažné otravy.

Při podezření na předávkování přípravkem Anopyrin ihned vyhledejte nebo zavolejte lékaře. Ten podle závažnosti předávkování rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anopyrin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokračujte v užívání příští předepsanou dávkou beze změny tak, jak Vám předepsal lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Anopyrin

Nepřestávejte užívat tablety přípravku Anopyrin, aniž byste si o tom předtím promluvil(a) se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se vyskytne:

-    vyrážka, kopřivka, svědění celého těla, nenadálý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi spojený s obtížným dýcháním nebo polykáním, zmodrání kůže, nízký krevní tlak,

-    černá (dehtovitá) stolice (která může být známkou závažného žaludečního krvácení).


Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu:

Časté (mohou se vyskytnout u 1 - 10 pacientů ze 100):

bolest žaludku, pocit na zvracení, zvracení, průjem, krvácení do trávicí soustavy.

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 - 10 pacientů z 1000):

žaludeční krvácení, žaludeční vřed, kožní reakce.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 - 10 pacientů z 10000):

chudokrevnost (v důsledku skrytých ztrát krve z trávicího ústrojí), reakce z přecitlivělosti např. záchvaty dušnosti (především u astmatiků), potíže s dýcháním nebo dušnost, velmi závažná alergická reakce (anafylaktoidní reakce) a těžké kožní reakce.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10000):

poruchy funkce ledvin, snížení množství glukózy v krvi, poruchy funkce jater.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

závrať a ušní šelest, prasknutí vředu a krvácení v trávicím traktu (bez předchozích příznaků), podráždění nebo zánět žaludku, střev nebo jícnu, poškození jater, změny ve výsledcích krevních testů: zvýšení jaterních enzymů, intrakraniální krvácení (krvácení do mozku), otok plic (v souvislosti s chronickým užíváním a přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou).

Kyselina acetylsalicylová i v nízkých dávkách omezuje vylučování kyseliny močové. Pokud máte sklon k onemocnění dnou, může užívání tohoto přípravku u Vás vyvolat dnavý záchvat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl. cz/nahlasit -nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Anopyrin 100 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Anopyrin obsahuje

Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 100 mg.

Dalšími pomocnými látkami j sou předbobtnalý kukuřičný škrob, celulosový prášek, sodná sůl kroskarmelosy, glycin, mastek.

Jak přípravek Anopyrin vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, mramorované, kulaté ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v PVC/PVDC/Al průhledných blistrech a v krabičce.

Velikost balení:

20 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika

S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, cod 032266, Bukurešť, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1.3.2016