Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Angioton 20 Mg Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

UDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LEČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Angioton 20 mg tablety Angioton 40 mg tablety Angioton 80 mg tablety

telmisartanum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Jedna tableta obsahuje telmisartanum 40 mg. Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 tablet 14 tablet 28 tablet 30 tablet 56 tablet 84 tablet 90 tablet 98 tablet 28x1 tableta


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. zvláštní opatření pro likvidaci nepoužitých léčivých

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NAZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTI O REGISTRACI


M.R. Pharma GmbH KonigstraBe 12 25335 Elmshorn Německo


12. registrační číslo/čísla


Angioton 20 mg tablet : 58/062/12-C Angioton 40 mg tablet : 58/063/12-C Angioton 80 mg tablety : 58/064/12-C


13. BATCH NUMBER


Č.š.: {číslo}


14. KLASIFIKACE PRO DEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V RRAILLOVĚ PÍSMU


Angioton 20 mg tablety

Angioton 20 mg tablety

Angioton 40 mg tablety

Angioton 40 mg tablety


Angioton 80 mg tablety

Angioton 80 mg tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Angioton 20 mg tablety Angioton 40 mg tablety Angioton 80 mg tablety

telmisartanum


2. NAZEV DRŽITELE ROZHODNUTI O REGISTRACI


M.R. Pharma GmbH Německo


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ