Příbalový Leták

Angeliq

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Angeliq

1 mg/2 mg potahované tablety Estradiolum/Drospirenonum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a drospirenonum 2 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy, další podrobnosti najdete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 x 28 potahovaných tablet 3 x 28 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


56/102/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


angeliqAngeliq

1 mg/2 mg potahované tablety Estradiolum/Drospirenonum

~2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer

3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

J.    ČÍSLO ŠARŽE č.š.:

5. JINÉ


Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne

3